Bijdrage Veehou­derij Zuid-Holland Commissie Groen en Water


19 april 2014

12 april 2014 Bijdrage Veehouderij Zuid-Holland Commissie Groen en Water

De huidige veehouderij is onhoudbaar. We houden zoveel dieren voor vlees, zuivel en eieren dat geen maatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt o.a. op het gebied van mestproblematiek, luchtvervuiling, waterkwaliteit, biodiversiteit, dierenwelzijn

Het aantal gehouden dieren moet wat ons betreft fors omlaag om een duurzame en gezonde leefomgeving te creëren voor mens, dier en milieu. De dieren die gehouden worden in de landbouw moeten gehuisvest en verzorgd worden in

overeenstemming met hun aard en gedrag. De systemen moeten worden aangepast aan de behoeften van de dieren in plaats van andersom. Veel koeien zijn ziek: hebben uierontstekingen, poootproblemen en zijn sterk verminderd vruchtbaar. Koeien moeten worden gehuisvest in familiekuddes en weidegang is een must. We vinden dat kalfjes niet langer binnen een dag worden weggehaald, maar mogen opgroeien bij hun moeder en de melk drinken die voor hen bedoeld is.

De kraamboxen, waarin varkens weken tussen stangen staan, worden verboden. Het moederdier krijgt de gelegenheid een nest te bouwen en haar biggetjes te verzorgen. Het bedrijf waar we op werkbezoek geweest zij in Woubrugge is al meer dan een jaar in overtreding, omdat drachtige zeugen wettelijk verplicht in groepen gehuisvest moeten worden. De Partij voor de Dieren vindt dat voor nieuwe houderijsystemen een preventieve huisvestingstoets moet komen. Toestemming wordt alleen gegeven als kan worden aangetoond dat dieren in overeenstemming met hun natuurlijk gedrag gehouden kunnen worden. Voor bestaande houderijsystemen moet de preventieve toets met terugwerkende kracht worden uitgevoerd.

In het rapport wordt geen aandacht besteed aan de volksgezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij heeft grote nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Kent de gedeputeerde het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu Intensieve Veehouderij, dat door de GGD is opgesteld? We zouden graag zien dat dit Beoordelingskader wordt toegepast in ZH.

Verder willen we dat de grondgebonden landbouw beter wordt beschermd.

Op 17 juli 2013 deed de Raad van State uitspraak over een geitenbedrijf in Noord-Brabant. Een geitenhouder wilde uitbreiden van 3.500 naar 5.000 melkgeiten. Hiervoor was een vergroting van het bouwblok nodig naar 2,5 ha, terwijl de provincie een maximaal bouwblok hanteert van 1,5 hectare. De provincie Noord-Brabant heeft in haar Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 bepaald dat uitbreiding van het bouwblok mogelijk is bij een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. In deze verordening staat bij de bepaling of sprake is van intensieve veehouderij centraal de vraag of dieren al dan niet in gebouwen worden gehouden.

De Raad van State oordeelt dat, wanneer de geiten binnen gehouden worden, er sprake is van intensieve veehouderij; dat het voer wordt gewonnen op de omliggende percelen en de mest daarop wordt uitgereden maakt dat niet anders, volgens de Raad. De in de verordening genoemde mogelijkheid voor vergroting van het bouwblok is hier daarom niet op van toepassing.

Aangezien ook in Zuid-Holland een aanzienlijk deel van de bedrijfsmatig gehouden koeien en geiten geen substantiële weidegang meer hebben, heeft de Partij voor de Dieren het college de volgende vragen:
1. Herkent u de overeenkomsten tussen de definitie uit de Brabantse verordening en de definitie in de provinciale omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland ?
2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat deze uitspraak van de Raad van State grote gevolgen heeft voor de uitbreiding en nieuwvestiging van melkveehouderijen, wanneer de geiten en koeien geen substantieel deel van het jaar in de wei verblijven? Zo ja, op welke wijze en termijn bent u bereid om de Provinciale Omgevingsverordening zo aan te passen dat melkveehouderijen die hun geiten of koeien geheel, of nagenoeg geheel, in gebouwen houden, op de dezelfde wijze behandeld worden als de intensieve pluimvee- en varkenshouderij? Zo nee, wat zijn uw overwegingen hiervoor en waarom zouden deze overwegingen volgens u tot een ander oordeel van een rechter leiden?
3. Kunt u aangeven of deze uitspraak van de Raad gevolgen heeft voor verleende vergunningen voor uitbreiding of nieuwvestiging voor melkveehouderijen met geiten of koeien?

Aanbevelingen 1 en 2 niet overnemen, omdat dit gepaard gaat met meer dieren en nog meer intensivering.

Kleine familiebedrijven worden zo om zeep geholpen.

Bij houderij systemen onder deze labels kan de provincie:

Aanbeveling 1. Het 10% criterium voor uitbreiding van de inhoud voor professionele neventakbedrijven opheffen. Hierdoor wordt het voor bedrijven financieel interessant om te investeren in duurzaamheid, dierenwelzijn en extensivering.

Aanbeveling 2. Hervestiging (in samenspraak met gemeenten) mogelijk maken als voor veehouders op hun huidige locatie onvoldoende ruimte is. Bijvoorbeeld op melkveelocatie die in de verkoop komen (gemiddelde afname van 3% bedrijven per jaar (CBS)). De provincie en de gemeenten zouden hierbij ook aanvullende eisen kunnen stellen over landschappelijke inpassing.

Aanbevelingen 3, 4 en 5 adviseren we wel over te nemen.

3. Intensieve veehouderijbedrijven die willen stoppen de mogelijkheid bieden om bestaande gebouwen voor kleine bedrijvigheid (bijvoorbeeld opslag, stalling) te gaan gebruiken.

4. Gemeenten ondersteunen om in hun gemeentelijk RO-beleid verbreding en extensivering van intensieve veehouderijbedrijven te stimuleren. Het is nodig dat gemeenten hier ruimte voor bieden in hun RO-beleid. In de praktijk blijkt namelijk dat de gemeenten in hun ruimtelijk beleid strikter zijn dan provinciale kaders toestaan. Er zijn gemeenten met bouwkavels kleiner dan 2 ha. De provincie kan ondersteunen, door bemiddeling, kennis en expertise aan te bieden.

5. Daar waar kennis en expertise bij de provincie en gemeenten tekort schiet (bijv. Natuurbeschermingswet / Natura-2000), doet zij er goed aan de benodigde kennis en expertise via deskundigen in te brengen.

http://www.natuurbericht.be/?id=12366&Eid=12344

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer