Bijdrage begroting 2014


7 november 2013

De kern van mijn betoog wordt gevormd door vier thema’s: aarde, water lucht en vuur.

Ik zal ze nader uitdiepen.

Aarde

Het eerste thema is aarde. Aarde staat voor het gebruik van de spaarzame Zuid-Hollandse ruimte, de biodiversiteit, de grondstoffen en het voedsel dat de aarde voor ons voortbrengt. Aarde staat voor de vervuiling van de bodem met meststoffen en ander (chemisch) afval, uitputting van de bodem en de toenemende druk op ruimtegebruik

De biodiversiteit en ecologie zijn een randvoorwaarde voor het bestaan van mens en dier, maar ook voor de economie. De grenzen van wat de aarde aankan worden ruim nu ruim overschreden. De dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde overschrijden, Earth Overshoot Day, viel in 1980 op 14 december. Dat was de dag waarop de grondstoffen voor dat jaar op waren. Dit jaar was dat op 20 augustus. Daarmee laten we het ecologische tekort oplopen tot meer dan 30% dit jaar, een krediet dat niet wordt terugbetaald.

Bescherming van de aarde en zuinig omgaan met haar geschenken is een plicht tegenover onze mede aardbewoners en aan toekomstige generaties.

Ik ga het nu over een aantal specifieke punten uit de begroting 2014 hebben.

De nadruk in deze begroting ligt op economie en asfalt en als het dan al over ecologie gaat, dan wordt de natuur van belang geacht voor de economie, de recreatieontwikkeling, ontwikkeling van recreatieve netwerken, het gebruik van de natuur door mensen en niet op natuurontwikkeling met een intrinsieke waarde. Natuurlijk is het vertoeven in de buitenlucht en in de natuur heel belangrijk voor het welzijn van mens en dier, maar de natuur en dieren hebben ook een eigen intrinsieke waarde, waarvan de gedeputeerde Weber heeft aangegeven dit belangrijk te vinden. Waarom is dit dan niet terug te vinden in de begroting?
Onze fractie vindt dat er duidelijke, concrete en meetbare criteria moeten komen voor verantwoording van uitbreiding buiten bestaand stads- en dorpsgezicht.
De herstructurering van bedrijventerreinen loopt ver achter bij de gestelde doelen van dit college en dat vinden we een slechte zaak! De leegstand van bedrijventerreinen in Nederland is de hoogste van Europa en is in Zuid-Holland 15%. Onze fractie vindt dat er een ‘zero tolerance’ beleid moet worden gevoerd voor nieuwe bedrijventerreinen. En het leegstandspercentage mag wat ons betreft ‘lager’ dan het landelijk gemiddelde in plaats van ‘gelijk aan’ zoals nu wordt voorgesteld.
Ruimtelijke kwaliteit blijft een vaag en subjectief begrip en er zou meer aandacht moeten komen voor de wensen van de Zuid-Hollandse inwoners. Ik roep GS op om te inventariseren wat de Zuid-Hollandse inwoners vinden wat ruimtelijke kwaliteit voor hen betekent. Dat vormt een belangrijk uitgangspunt voor toekomstig beleid.

Natuur en dierenwelzijn

Bij aarde hoort ook het zorgen voor de dieren die op de aarde leven en hun welzijn. Dieren verdienen een waardige plek in onze samenleving. De Partij voor de Dieren is zeer ontsteld over de vergassing van ganzen die dit jaar heeft plaatsgevonden en die ook voor volgend jaar gepland is. In 2012 was een bedrag nodig van rond de 60.000 euro voor de vergassing van ganzen. Vooropgesteld dat we de vergassing van ganzen ten zeerste afkeuren, vinden het helemaal bizar dat dit wordt betaald uit het natuurbudget, terwijl het om economische schade gaat. We vinden dat het dierenwelzijn door vergassen in ernstige mate wordt aangetast en mijn nadrukkelijke vraag aan de gedeputeerde is om daarom de vergassing volgend jaar niet toe te staan. Ik houd hiervoor een motie achter de hand.
Ook vinden we dat damherten in de Waterleidingduinen enkel reactief mogen worden afgeschoten. Geen gezonde dieren afschieten dus, maar alleen die dieren die ernstig verzwakt of ziek zijn en waarvan wordt verwacht dat zij zelfstandig niet in leven kunnen blijven.
We willen dat er veel kritischer wordt gekeken naar ontheffingverlening om dieren te doden op grond van de Flora- en faunawet en we zullen hiervoor volgend jaar een initiatiefvoorstel voorbereiden.
Momenteel hebben we een initiatiefvoorstel in voorbereiding om de jacht bij bijzondere weersomstandigheden eerder te kunnen sluiten. Binnenkort zal dit ter bespreking worden voorgelegd aan de commissie Groen en Water en PS.
De provinciale vergunningen en ontheffingen ingevolge o.a. de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet moet worden gepubliceerd. Dat is een wettelijke verplichting. Dat gebeurt nu via plaatsing in huis-aan-huisbladen en de afschriften worden ouderwets op papier aan veel instanties verstuurd. Dit gaat gepaard met advertentiekosten en hoge print-, papier- en verzendkosten. De kosten kunnen fors omlaag worden gebracht als alle provinciale vergunningen en ontheffingen digitaal worden gepubliceerd op een gebruiksvriendelijke en transparante wijze en digitaal worden verzonden aan de betrokken instanties. Dit bespaart niet alleen geld, maar is ook duurzamer. Sinds de overgang naar de omgevingsdiensten is de situatie eerder verslechterd dan verbeterd. Vroeger kregen we de ontheffingen digitaal toegestuurd, maar erna helemaal niet meer en na veel gedoe krijgen we ze nu weer ouderwets op papier. Is GS bereid om de provinciaal verleende vergunningen en ontheffingen digitaal te gaan publiceren en te verzenden? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.
We vinden het een goede ontwikkeling dat er wordt ingezet op multifunctionele landbouwbedrijven. Maar kan GS aangeven of ook de Stadslandbouw hierin wordt meegenomen?.
De ecologische verbindingen zijn veel te weinig, te smal en te summier om een robuust ecologisch netwerk te kunnen realiseren. Onder andere de belangrijke verbindingen tussen de kust en het Groene Hart en de verbinding van het Groene Hart naar Midden Delfland is bedroevend en zo goed als wegbezuinigd (geen subsidies naar de ecologische verbindingen en de projectsubsidies soortenbeleid Natuurbeschermingswet was in 2013 nog 135.000 euro en nu 0). We dienen een amendement in om meer geld te begroten voor de ecologische verbindingen, omdat deze van essentieel belang zijn voor een robuust natuurnetwerk en dit een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de internationaal afgesproken natuurdoelen.
We kunnen ons niet vinden in de bezuinigingen op de Natuur- en milieufederatie, omdat zij belangrijk werk verricht om de natuur en het milieu in Zuid-Holland over het voetlicht te brengen en te beschermen en steunen daarom het amendement van. de PvdA (pag. 212).
We kunnen ons ook niet vinden in de bezuinigingen van 80% in vergelijking tot vorig jaar op subsidies voor terreinbeheer door natuurorganisaties (pag. 213). Natuur en landschapsbeheer in het cultuurlandschap zijn niet in verhouding tot de enorme miljoenen extra die worden uitgegeven aan de economie, zoals de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Zuidvleugel en het nieuwe asfalt en tunnels. Onze fractie wil geen Rijnlandroute, geen Blankenbergtunnel en geen peperdure ROM Zuidvleugel, die niet duurzaam en diervriendelijk is opgezet.
Energievoorziening door gebruik te maken van windenergie, restwarmte uit de tuinbouw en aardwarmte vinden we een positieve ontwikkeling, maar we zijn wel kritisch t.o.v. de locaties waar windmolens worden geplaatst. De ambitie voor zonne-energie mag wat ons betreft veel hoger en duidelijker vermeld worden in de begroting.
Particulier natuurbeheer is een mooi streven, maar de verwachting dat dit veelvuldig wordt opgepakt, vinden we veel te rooskleurig voorgesteld.

Economie

De provincie zet in op een ‘bio based economy’ heeft betrekking op alle economische aspecten van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder biomassa, zowel plantaardig als dierlijk materiaal. Er kleven grote bezwaren aan veel aspecten van deze ‘economy’, zoals het winnen van energie uit mestvergisters en biobrandstoffen, wat niet duurzaam is. Dat geldt ook voor de bioscience en medische technologische ontwikkeling die gepaard gaan met veel dierproeven en dus met heel veel dierenleed.

Op pag. 78 staat dat GS wil inzetten op economische groei. Onze fractie is het hier niet mee eens. Economische groei vormt niet de oplossing, maar veroorzaakt juist het probleem.

De Begroting 2014 is zoals gezegd te veel gericht op economie en asfalt en veel te weinig op ecologie. Er is geen goede balans tussen planet, people en prosparity, dus er is geen sprake van duurzame ontwikkeling. We zagen aan de tak waarop we zitten, namelijk de aarde en de geschenken die zij ons geeft. We lijken blind voor het feit dat we wonen op een planeet, met een snel afnemende hoeveelheid grond- en hulpstoffen. Dat onderwerp is onderbelicht vanwege de focus op de kortetermijnproblemen. We hebben een ecologisch tekort van 30% tegen een economisch tekort van hooguit 4% En op welk tekort gaan we inzetten? Als je meer natuurlijke bronnen gebruikt dan de aarde je kan bieden, bouw je een ecologische schuld op. Dan leef je dus op de pof. Voor heel veel grondstoffen zijn we afhankelijk van het buitenland. De provincie moet bij de economische ontwikkeling veel meer inzetten op hergebruik van grondstoffen en een circulaire economie, die rekening houdt met de grenzen van de aarde.

We vinden dat ingezet moet worden op een echte duurzame economische ontwikkeling en op kwaliteitsverbetering van leven en leefomgeving van mens en dier. Economische ontwikkeling met geavanceerde technologie zonder dierproeven. Kiezen voor een duurzame economische EN persoonlijke ontwikkeling.

Bij de landbouw moeten we inzetten op ecologische landbouw met hoogtechnologische landbouwwerktuigen. Welke inzet gaan GS plegen om de grondgebonden landbouw in onze provincie te beschermen?

Onlangs berekende de Universiteit van Minnesota dat we met de bestaande landbouwgronden en de groeiende wereldbevolking toch nog steeds vier miljard mensen extra zouden kunnen voeden als we stoppen met het telen van veevoer en biobrandstoffen, en de opbrengst van het land direct benutten voor menselijke consumptie. Het kan dus wel! Op 18 december organiseert de PvdD een symposium over een duurzame en diervriendelijke toekomstige landbouw en u wordt hiervoor allemaal van harte uitgenodigd.

De Britse prins Charles riep Europa op om de voedselindustrie grondig binnenstebuiten te keren en om te vormen tot een lokaal model van voedselproductie- en verdeling. De huidige methodes in de voedselindustrie hebben volgens de prins niet alleen geleid tot vele vleesschandalen, maar gaan ook ten koste van de volksgezondheid. We moeten ons niet afvragen wat de aarde voor ons kan doen, maar wat wij voor de aarde kunnen doen.

Water

Als tweede thema wil ik water benoemen. Deze week is het internationale waterweek. Water staat voor de waterkwaliteit, het beschermen tegen hoog water en overstromingen door dijken en duinen.

Het staat ook voor de beschikbaarheid van ons drinkwater, de kwaliteit en de garantie voor de veiligheid ervan. Dat kan niet gepaard gaan met het winnen van schaliegas in onze provincie. Het winnen van schaliegas gaat gepaard met zeer grote risico’’s voor ons milieu, ons drinkwater en de bescherming van onze inwoners. Is GS bereid het standpunt in te nemen om geen schaliegaswinning toe te willen staan in Zuid-Holland? Samen met Groen Links houden we een motie hiervoor achter de hand.

Water staat ook voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij het behalen van de KRW-doelen stijgt het water ons aan de lippen, omdat de realisatie ver achter blijft bij de gestelde internationale doelen. De aanname van dit college dat een snelle inhaalslag zal worden gemaakt dreigt in het water te vallen als niet wordt ingezet op een strikt beleid als het gaat om meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en microplastics. We vragen het college om hier nadrukkelijk bij het Rijk op aan te dringen.

We vinden het stimuleren van goederenvervoer over water een goede ontwikkeling, te meer daar Zuid-Holland de meest waterrijke provincie van Nederland is.

Lucht

Het thema derde thema, lucht, staat voor wat we inademen en de speelse wind, die door onze haren waait. Voor de vogels en de oerhollandse luchten.

Lucht staat voor ons geweten dat zegt het zo niet kan doorgaan, maar wat we helaas in de wind slaan.

De luchtkwaliteit vormt een groot probleem in Zuid-Holland en het behalen van de internationale gestelde doelen lijkt gebakken lucht.

Er is een mooi succes behaald door diverse maatschappelijke organisaties, die bezwaar hebben ingediend tegen de bouw van kolencentrales op de Maasvlakte. De Raad van State heeft geoordeeld dat de provincie Zuid-Holland opnieuw een besluit moet nemen, omdat het niet zeker is dat de nabijgelegen beschermde natuurgebieden niet worden aangetast.

In de Begroting 2014 is een opvallend groot verschil te zien in de doelstelling van afname van het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan slechte lucht in 2014 en 2015. We hebben grote twijfels of dit reëel is. Hoe komt het dat de grootste verbetering van de luchtkwaliteit aan het einde van de programmaperiode is te verwachten?

Vuur

Het vierde thema is vuur en staat voor de zon, die ons duurzame energie geeft. We vinden dat dit college vuriger mag optreden om deze vorm van energievoorziening te stimuleren. Verder vindt onze fractie dat we onze handen in het vuur moeten steken om kwetsbare groepen, zoals kinderen in de jeugdzorg, ouderen en gehandicapten niet tussen de wal en het schip te laten vallen, maar vanuit de provinciale verantwoordelijkheid de randvoorwaarden te scheppen om hen een waardige plek in onze samenleving te geven.

Vuur kan zijn als een verwoestende brand en blikseminslag, die vraagt om verandering van hebben naar zijn.

Het hart als tegenhanger en evenwicht voor het brein.

Het grote geluk vind je niet in het groot maar in het klein(e).

Via een groeiende wijsheid en bewustzijn.

Vier elementen

De elementen aarde, water, lucht en vuur staan voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving als tegenhanger voor geld, macht en bezit. Ik wil het vuurtje van de bescherming van de elementen graag aanwakkeren om deze levensvoorwaarden te beschermen. De enige betekenis van het leven is de betekenis die je er zelf aan geeft en ieder persoonlijk kan hierbij het verschil maken, ook in de politiek! Wie de wereld wil verwarmen moet een groot vuur in zich dragen. Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer