Bijdrage bevin­dingen gesprekken van GS met gemeenten n.a.v. het regeer­ak­koord


2 oktober 2013

De overdracht van taken van Rijk en Provincie naar gemeenten, zoals de jeugdzorg, een deel van de AWBZ en de toekomstige participatiewet gaat gepaard met een financiële crisis, forse verliezen op de gemeentelijke inkomsten t.a.v. de grondexploitatie, forse bezuinigingen op overheidsuitgaven en een onzekere, onduidelijke en korte termijn Rijksvisie. Er wordt nogal een last op de schouders van gemeenten gelegd met een te krappe portemonnee. Met inventiviteit en efficiency alleen red je het niet. Onze Zuid-Hollandse inwoners en dieren worden mogelijk de dupe van deze decentralisatie en bezuinigingsslag. We hebben evenals GS grote zorgen over deze ontwikkelingen.

Het is nog maar de vraag of dit kabinet vier jaar stand houdt en mogelijk gaat het over een poosje toch weer anders. De onzekerheidsfactor is misschien nog wel de grootste zekerheid voor de toekomst en het is lastig voor gemeenten om hier goed mee om te gaan.

Niet alleen de inhoud is daarbij belangrijk, maar zeker ook het proces en de cultuurverandering die het met zich meebrengt met alle gevolgen van dien zoals fricties, weerstand en communicatieproblemen.

Het is goed te beseffen dat deze veranderingen veel van de diverse betrokken interne organisaties vragen, met als bijkomend nadeel dat er veel energie verloren gaat aan interne aangelegenheden.

Tegelijkertijd is er al langere tijd sprake van een terugtredende overheid en een toenemende druk op burgers om zelf zaken te regelen en te organiseren. Maatschappelijke zelfregulering en collectieve burgerinitiatieven krijgen noodgedwongen meer gestalte. Nu al regelen mensen steeds vaker hun eigen zorg, zorgen zij voor eigen energieopwekking en zorgen vze oor de eigen regionale voedselvoorziening.

Samenwerking tussen de diverse gemeenten is belangrijk om van elkaar te leren en zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden aan de inwoners. Daarbij blijft het van belang dat fusies van gemeenten van onderop plaatsvindt en er voldoende draagvlak is.

We maken ons met GS grote zorgen om de afstand die ontstaat tussen inwoners en lokale en regionale overheid en de afstand tussen uitvoering van de taak en controle door de gemeenteraad aangaande de contractering en uitvoering van taken.

Vanwege de financiële bezuinigingen nen onzekerheden is het gevaar groot dat het belang van de zwaksten ernstig in het gedrang komt: goede zorg en opvang voor zwerfdieren en gevonden dieren, goede zorg voor ouderen, goede jeugdzorg en goede zorg voor gehandicapten en de minder bedeelden. Vanuit de toezichthoudende rol van de provincie op de financiële huishouding van gemeentenen en dus de indirecte borging van de genoemde gemeentelijke zorgtaken, willen we met klem benadrukken om de toezichthoudende provinciale rol de komende tijd scherp uit te voeren en Provinciale Staten tijdig te informeren als zich financiële problemen in gemeenten voordoen. Onze fractie sluit zich aan bij de gestelde vragen van de Partij van de Arbeid over de huidige financiële positie van de gemeente Lansingerland. Hier wil ik het bij laten voor wat betreft de eerste termijn.

NB In de tweede termijn toezegging gekregen dat er door Gedeputeerde Staten in januari 2014 nadere informatie wordt gegeven over de financiële positie van de Zuid-Hollandse gemeenten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer