Actu­a­li­satie PSV en VR 2012


1 februari 2013

Bijdrage Actualisatie PSV en VR 2012
Voorzitter. Allereerst mijn bijdrage over de PSV

Schuilstallen
Onze fractie is zeer verheugd met de nieuwe bepaling om schuilstallen voor vee en hobbystal mogelijk te maken!

Oostvlietpolder
Onze fractie ondersteunt de gemeente Leiden bij haar vraag en wens om de Oostvlietpolder groen te houden en het samenwerkingsverband Holland Rijnland om prioriteit te geven aan herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en bedrijfspanden De leegstand van bedrijfs- en kantoorpanden is zowel regionaal als landelijk zeer hoog. Van 14% in Leiden tot meer dan 30% in Leidschendam. Daarom dien Ik hiervoor een amendement in.

Molendijk Rhoon gemeente Albrandswaard
Door de woningbouwplannen worden natuur en natuurwaarden aangetast, zoals bijvoorbeeld het Valkesteinsebos en het weidegebied De Huijters. Het gebied Molendijk Rhoon is een belangrijk RodS gebied binnen het sterk verstedelijkte Rijnmondgebied. De onderbouwing dat ontwikkeling van het recreatiegebied daar financieel niet mogelijk is, ontbreekt geheel! We ondersteunen daarom van harte het amendement van de CU/SGP om het recreatiegebied daar te realiseren en daar geen woningbouw te laten plaatsvinden.

Noordse Buurt
Onze fractie is het niet eens met de herinrichting van de oude glastuinbouwlocatie Noordse Buurt tot agrarisch landschap in plaats van natuurontwikkeling. De huizen werden nota bene gebouwd om natuurontwikkeling mogelijk te maken. De huizen komen er nu wel maar de natuur niet. Dit geeft een precedentwerking, waar de provincie naar onze mening niet in mee mag gaan. We dienen dan ook graag mede het amendement in dat door de CU/SGP is voorbereid.

Economische clusters (Pag 38)
Wat onze fractie betreft zou er nog veel meer het accent moeten komen liggen op een duurzame, groene en circulaire economie, zoals ook in het provinciale economische beleid wordt voorgestaan! Onze fractie is het niet eens met de prioritering van het cluster Medical Delta/Life sciences vanwege de enorme aantallen vaak onnodige dierproeven die hiermee gepaard gaan en de toenemende aantallen gefokte, maar niet gebruikte en wel gedode proefdieren.

PROVINCIALE VERORDENING RUIMTE:

Schrappen maximaal toegestane woningen bij Ruimte voor Ruimteregeling
Het maximaal aantal toegestane te bouwen woningen van drie ingevolge de Ruimte voor Ruimteregeling wordt geschrapt omdat GS geen ontheffing meer kunnen verlenen om meer woningen toe te staan. Onze fractie is van mening dat daardoor geen grens meer kan worden gesteld aan een maximum aantal woningen. Is de gedeputeerde bereid om een grens te stellen aan het aantal te bouwen woningen, al zijn dat er misschien meer dan 3? Ik houd een amendement hiervoor achter de hand.

Bescherming tegen specifieke risicobronnen
Er worden een aantal specifieke risicobronnen genoemd die in geval van een ongeval of calamiteit overstijgende gevolgen kunnen hebben. De PvdD is van mening dat veehouderijen ook een specifieke risicobron zijn en wel vanwege het grote gevaar voor de gezondheidsrisico’s voor mens en dier (bijvoorbeeld de vele slachtoffers van de Q-koorts) maar ook de enorme overlast van geurhinder. We vragen GS om nog eens nader te bekijken om deze categorie toe te voegen aan de reeds genoemde risicobronnen.

2e bouwlaag voor glastuinbouw Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard
We hebben bezwaar tegen de 2e bouwlaag voor glastuinbouw in bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Onze fractie is nooit voorstander geweest van dit nieuwe bedrijventerrein en is om die reden dan ook tegen de 2e bouwlaag voor glastuinbouw.

Afwijkingsmogelijkheid herijking EHS (lid 1a)
Voorzitter. Onze fractie vindt het veel te kort door de bocht om nu al de bescherming te schrappen van gebieden die al zijn aangewezen voor prioritaire natuur, maar waarvan de financieel-economische uitvoerbaarheid niet is verzekerd. Wie bepaalt dat en hoe wordt dat vastgesteld? Dit moet sowieso meegenomen worden bij de bespreking herijking EHS en niet nu. We steunen daarom het amendement van Groen Links

Recreatiegebied Oude Polder Pijnacker-Nootdorp
De PvdD is voorstander om de Ouder Polder in Pijnacker Nootdorp groen te houden en daar geen nieuwe glastuinbouwlocaties toe te staan. Er staan veel glkastuinbouwlocaties in Pijnacker-Nootdorp te koop en er is nog veel papieren glas in Pijnacker-Nootdorp waar nog geen gebruik van is gemaakt. Het is zeer onwenselijk om weer een polder vol te bouwen met kassen. Ik dien hiervoor een amendement in.

Versoepeling buitendijks bouwen (Artikel 12 Buitendijks bouwen zowel PSV als VR, Pag. 44 PSV)
Onze fractie blijft bezorgd over de verruiming van het buitendijks bouwen, zeker gezien de klimaatveranderingen die ons te wachten staan en ook de provinciale verantwoordelijkheid voor de externe veiligheid.
Dit was mijn bijdrage voor de 1e termijn. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer