Bijdrage Beleids­kader Jeugdzorg 2013 - 2016


16 december 2012

Bijdrage Beleidskader Jeugdzorg 2013 - 2016
Onze fractie ziet een aantal positieve punten in het beleidskader Jeugdzorg 2013 – 2016.
We zijn allereerst blij dat er een overgangsregeling wordt getroffen voor de 18+ jeugdigen in de jeugdzorg, zodat ze niet ineens aan hun lot worden overgelaten. De zogenaamde dakpanconstructie geeft ruimte voor een goede overgang naar zelfstandigheid als jongeren na hun 18e nog begeleiding nodig hebben.
In het beleidskader staat dat een vernieuwing van de inhoud van zorg en ondersteuning aan ouders en kinderen centraal moet staan. De jeugdzorg moet beter aansluiten bij de eigen kracht en de sociale netwerken van jeugdigen en hun ouders of verzorgers. Ook moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Onze fractie is het hier van harte mee eens. We zijn dan ook blij met het stimuleren van flexibiliteit voor de jeugdzorgaanbieders. Het organisatiesysteem mag niet leidend zijn, maar dienend aan het belang van het kwetsbare kind. Uit de reacties van de jeugdzorgregio’s blijkt dat het huidige organisatiesysteem niet meer voldoet. (bv. de cliëntcontacturen en de benadering van de Regionale Agenda Samenleving (RAS)). De PvdD vindt het belangrijk dat de provincie ondersteunend is bij het toewerken naar een organisatiesysteem dat tegemoet komt aan flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en persoonlijke zorg en dat het systeem een handig hulpmiddel is, waarbij het belang en het toekomstperspectief van het kind centraal staan. Naast de jeugdzorg hebben veel organisaties hier mee te maken. In onze samenleving hebben we vaak organisaties gecreëerd, die gevangen zitten in de wurggreep van een verstarrend systeem, procedures en automatiseringssysteem, die niet meer goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van mensen en hun belangen. De sleutel ligt in het meer organisch organiseren, minder gebaseerd op regels en meer waardegeoriënteerd. Hoe minder gedeelde waarden er zijn, hoe meer regels je nodig hebt. En ook andersom. De provincie zou hier wat ons betreft een duidelijke ondersteunende rol in moeten vervullen in qua overdracht van kennis en expertise. Graag een reactie van GS hierop.

Onze fractie heeft grote zorgen over de veiligheidssituatie van kinderen in tehuizen en pleeggezinnen. Uit het rapport Samsom van dit najaar is gebleken dat sexueel misbruik voor deze kwetsbare groep kinderen een groot probleem is. Kan de gedeputeerde aangeven welke extra maatregelen genomen worden om deze grote problemen aan te pakken?
Onze fractie heeft zorgen over de aansluiting tussen zorg en onderwijs, temeer daar het onderwijs met forse bezuinigingen te maken heeft. Per 1 augustus 2014 zijn scholen op basis van de Wet Passend Onderwijs verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook kinderen uit de jeugdzorg krijgen hier dus mee te maken. Ook door de 1e Kamer is aangegeven dat ze grote twijfels heeft of de structurele bekostiging van het regulier onderwijs voldoende is om het passend onderwijs verantwoord in te voeren. De werkdruk van de leerkrachten zal toenemen en het risico is dat het kind de dupe wordt, omdat het onvoldoende extra aandacht krijgt op school. Deelt de gedeputeerde deze zorg en zo ja wat is hij van plan hieraan te gaan doen?
Ook is onze fractie positief over het bundelen van krachten (jeugdzorg, medici, justitie) dat voorvloeit uit de meldcode. Cruciaal in de aanpak van geweld in huiselijke kring is de samenwerking tussen het Meldpunt Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld. Met een multidisciplinaire aanpak kunnen jeugdigen sneller en beter worden geholpen. Ook zouden bij deze integrale aanpak dierenartsen betrokken moeten worden, omdat dierenmishandeling vaak een voorbode is van huiselijk geweld. De beschikbare kennis van gemeenten, jeugdzorg, scholen, politie, dierenbescherming, dierenartsen en zorgaanbieders) moet beter worden benut en gekoppeld.
Veiligheid en bescherming van kwetsbare kinderen in de jeugdzorg moeten te allen tijde gewaarborgd zijn. Uit één van de ingezonden reactie is de zorg uitgesproken over de waarborging van de veiligheid van een kind in de netwerkpleeggezinnen. Alleen met een protocol kom je er niet. Mijn vraag aan de gedeputeerde is: zijn er frequente bezoeken bij het netwerkpleeggezin, hoe wordt het netwerkpleeggezin gescreend en vindt er formalisatie van het pleeggezin plaats, kortom hoe wordt de veiligheid van het kind in een netwerkpleeggezin gewaarborgd? Tot zover mijn bijdrage voor de 1e termijn, dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer