Bijdrage Factory Outlet­centrum (FOC) Bleizo


16 december 2012

10 december 2012 Bijdrage Factory Outletcentrum (FOC) Bleizo

De Partij voor de Dieren is nooit een voorstander geweest van het Factory Outlet Center (FOC) Bleizo en de nieuwe informatie verandert daar niets aan.
We hebben hiervoor een aantal argumenten:
• Allereerst vinden we dat het outletcentrum van ruim 20.000 m2 ten koste gaat van de spaarzame en belangrijke groene ruimte, terwijl er een juist een enorme leegstand van bestaande winkelbedrijven is, die alleen maar toeneemt. Dit is geen duurzaam ruimtegebruik en verstandig beleid.
• Het outletcentrum staat haaks op de Notitie Detailhandel van de provincie van juli 2012, die kortgeleden dus is vastgesteld. De inkt is nog niet droog of er wordt door GS in vele opzichten haaks op gehandeld.

Ik citeer uit eigen werk van GS:
• Het Centrum van Rotterdam, de Binnenstad van Den Haag, de nieuwe centra Alexandrium, Zuidplein, Stadshart Zoetermeer en de historische binnensteden van Delft, Dordrecht, Gouda en Leiden komen in aanmerking voor de opwaardering van de detailhandelsfunctie. Dit betekent een structuurversterking van de binnensteden. Bleizo staat haaks op dit beleid. En juist in de binnensteden kan het winkelen samengaan met cultuurbeleving en zijn historische binnensteden als Gouda en Den Haag multifunctioneel. Ook komen de genoemde steden en centra in aanmerking voor uitbreiding van het winkelareaal onder toepassing van de SER ladder. Bleizo staat haaks op dit beleid
• De Strategische keuzes, genoemd in de notitie detailhandel zijn:
- Perifere detailhandel. GS willen het aantal PDV-locaties terugbrengen en geen nieuwe ruimte bieden voor deze vorm van detailhandel. Bleizo staat haaks op deze strategische beleidskeuze.
- Toepassen SER-ladder. De ladder voor duurzame verstedelijking (SER-ladder) is van toepassing op detailhandel. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen alleen mogelijk zijn als de behoefte is aangetoond en er regionale afstemming heeft plaatsgevonden. Een outletcentrum staat haaks op deze strategische keuze, zeker gezien de enorme leegstand van winkelpanden.
- Het beperken van het aantal nieuwe winkellocaties. Bleizo staat haaks op deze strategische beleidskeuze.
- De overige aankoopplaatsen uit de hoofdstructuur krijgen de status ‘Optimaliseren’ volgens het ‘nee-tenzijprincipe’. Dit betekent dat gewerkt moet worden aan de verbetering van de (concurrentie)positie met alle denkbare middelen, zonder netto toevoeging van winkelmeters. Bleizo staat haaks op deze strategische beleidskeuze.
- De aankoopplaatsen die buiten de provinciale hoofdstructuur vallen, hebben soms minder toekomstperspectief en komen dan voor een facelift, herprofilering of functieverandering in aanmerking. Groei zal hier in ieder geval niet aan de orde kunnen zijn. GS vragen in dit kader aandacht voor de leefbaarheid van kleine kernen en buurten. Bleizo staat haaks op deze strategische keuze. De concurrentie voor kleinere winkelbedrijven neemt enorm toe en de middenstand in de omliggende dorpen en steden is daar terecht zeer op tegen.
• GS vinden dat een nieuwe aanpak nodig is om de winkelvastgoedmarkt te versterken. Deze aanpak is niet meer gericht op groei, maar op vernieuwing en aanpassing. Partijen moeten gezamenlijk het winkelvloeroppervlak en de zachte planvoorraad in omvang terugbrengen en de diverse Regionale Economische overlegstructuren (REO”s) wordt verzocht hieraan mee te werken. Het is noodzakelijk dat de overlegstructuren rekening houden met de planvoorraad en ontwikkelingsmogelijkheden bij het opstellen of actualiseren van de regionale detailhandelsstructuurvisies. GS verzoeken hen hierbij ook rekening te houden met de provinciale beleidslijnen in het vervolg van deze notitie. Hiermee willen GS leegstand en disfunctioneren van de winkelcentra voorkomen zodat de ruimtelijke kwaliteit niet vermindert. Bleizo staat haaks op dit beleid.
- Tegelijkertijd is het wenselijk om de dynamiek en de vernieuwing in de detailhandelsstructuur te stimuleren en de structuur te versterken. Kwaliteit moet leidend zijn. Ook is het nodig om kansrijke onderdelen van de bestaande detailhandelsstructuur te versterken en solitaire vestigingen te ontmoedigen. Bleizo staat haaks op deze strategische beleidskeuze.
- Er is nu al een winkelleegstand van 9,7%, zodat de nadruk moet liggen op het versterken van bestaande winkelgebieden en het opruimen van overbodige winkelmeters. Bleizo staat haaks op deze strategische keuze.

• De meeste inwoners zitten niet te wachten op een FOC: steeds meer mensen maken gebruik van internet winkelen, waardoor de leegstand van winkels toeneemt. De prognoses worden veel te rooskleurig voorgesteld: een geschatte omzet tussen 115 en 133 miljoen euro per jaar, terwijl de economische crisis nog lang niet ten einde is en de internetverkoop alleen maar toeneemt. Een zeer onrealistische weergave van zaken. De Detailhandel Nederland heeft aangegeven dat Bleizo de eerste vijf tot tien jaar zal kampen met een leegstand tot 30 procent. Bovendien blijkt uit verscheidene onderzoeken volgens de organisatie dat de eerste vijf tot tien jaar 70 procent van het aanbod uit producten van het normale segment bestaat en niet uit hoogwaardige merken zoals in de plannen wordt beweerd De voorwaarden van een hoogwaardig concept wordt dus zeker in de komende jaren niet gerealiseerd en zijn loze voorwaarden en beloften. Als het besluit eenmaal genomen is, hebben GS geen enkel instrument meer in handen om het terug te draaien of de voorwaarden af te dwingen, dus alleen daarom al zijn de voorwaarden die gesteld worden een farce. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.
• De Kamers van Koophandel van Rotterdam en Den Haag hebben aangegeven dat zowel het bestemmingsplan als de gronduitgifteovereenkomst niet juridisch houdbaar is. De weerstand binnen de regionale detailhandel is enorm, evenals de weerstand van alle omliggende gemeenten van Lansingerland en Zoetermeer. De PvdD vindt het onbegrijpelijk dat GS geen oog hebben voor deze weerstand en gewoon willen doorgaan met dit desastreuze plan.
• De PvdD is geen voorstander om het stimuleren van ongebreideld koopgedrag . Consuminderen kan bijdragen aan een duurzame samenleving. En als er dan gewinkeld wordt, is het van belang om het duurzaam winkelen te stimuleren en veel topmerken voldoen volgens beschikbare informatie niet aan belangrijke duurzaamheidseisen. Uit recent onderzoek van Rank a brand blijkt bijvoorbeeld dat 56% van de jongeren het belangrijk vindt om meer duurzame producten te kopen.
- Dan een ander punt. We blijven kritisch tegenover een projectleider, die Bleizo leidt en tegelijkertijd als burgemeester de belangen van de middenstanders in Lansingerland moet vertegenwoordigen. Alleen al om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is deze situatie niet wenselijk.
Onze conclusie is: het is verbijsterend te te constateren dat Bleizo in alle opzichten haaks staat op het net vastgestelde detailhandelsbeleid en dat GS geen oog hebben voor de massale weerstand van de regionale detailhandel en alle omliggende gemeenten van Lansingerland en Zoetermeer.
Graag wil ik een gedegen antwoord hierop van de gedeputeerde hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Het zal duidelijk zijn dat onze fractie niet zal instemmen met het Factory Outletcentrum Bleizo.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer