Bijdrage Begroting 2013 en MPI


1 november 2012

Voorzitter.
Het thema van mijn bijdrage is dromen. De dromen van vandaag zijn het materiaal voor de wereld van morgen. We kunnen het desastreuze beleid van het vorige kabinet hopelijk achter ons laten en dromen over een toekomst waarin duurzaamheid en mededogen centraal komen te staan. Er zijn lichtpuntjes in het nieuwe regeerakkoord, zoals de volledige realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inclusief de ecologische verbindingszones en de erkenning van het belang van dierenwelzijn onder andere in de vorm van een verbod op circussen met wilde dieren. Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt, dus laten we blijven dromen, zodat ze werkelijkheid kunnen worden.

Eerst wil ik een aantal concrete punten uit de begroting 2013 toelichten en daarna zal ik een wat meer beschouwende visie geven op de begroting.

Water
Onze fractie maakt zich grote zorgen over het behalen van de internationaal afgesproken doelen die zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water. Deze doelen worden bij lange na niet gehaald als we zo doorgaan. Sterker nog: ze worden telkens naar beneden bijgesteld.
Bij de meting in 2010 was het percentage waterlichamen dat aan de richtlijnen moest voldoen voor 2012 9%. In 2011 werd dit voor 2012 naar beneden bijgesteld tot 7%. In 2012 bleek slechts 5% te zijn gehaald. Welke extra maatregelen gaat de gedeputeerde nemen om deze doelen alsnog te realiseren?
Ten aanzien van het overstromingenbeleid is onze fractie van mening dat er geen huizen gebouwd moeten worden in risicovolle, zeer laag gelegen en gevoelige gebieden voor overstromingen, zoals de Zuidplaspolder en de Torensteepolder.

Milieu
De Partij voor de Dieren maakt zich eveneens zorgen over het behalen van de Europees afgesproken luchtkwaliteitsdoelen. In 2015 gaat wordt het volgens de begroting ineens veel beter. Ik ga hier nu niet verder op in, omdat ik hier technische vragen over gesteld heb en er in de commissie eerst verder over gesproken gaat worden.

Dierenwelzijn
Wat wil de gedeputeerde nu in 2013 gaan doen met het speerpunt dierenwelzijn? Tot nu toe is er veel over gepraat, zijn er mooie nota’s verschenen en worden er steeds meer afschotontheffingen voor dieren verleend. Daar is het dierenwelzijn in het geheel niet bij gebaat. Ook is er nog niets concreets gedaan om dierenwelzijn te verbeteren. Verder baart de mogelijke komst van megastallen onze fractie grote zorgen. We zijn hier dan ook fel tegen, omdat megastallen niet het dierenwelzijn, de duurzaamheid en de menselijke belangen dienen! Ik heb hier schriftelijke vragen over gesteld en ben heel benieuwd naar de antwoorden.
Bent u bereid om een notitie te maken waarin het speerpunt dierenwelzijn nader SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en meetbaar) wordt uitgewerkt en om die aan de commissie voor te leggen? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Natuurontwikkeling
Onze fractie kan niet instemmen met de in de begroting voorgestelde bezuinigingen op de natuurontwikkeling. We zijn dan ook erg heel benieuwd naar de reactie van GS dat de EHS nu volledig wordt gerealiseerd. Hoe willen GS dit gaan aanpakken? Graag een reactie. Dit voorjaar is door PS een motie aangenomen die zou onderzoeken of voorfinanciering van de EHS mogelijk was. Is deze voorfinanciering mogelijk en zo ja hoe wordt hier invulling aan gegeven? Graag een reactie hierop.

Jeugdzorg
De PvdD maakt zich grote zorgen over de overdracht van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten en de uitkomst van het rapport commissie Samson m.b.t. het kindermisbruik in de jeugdzorg. We zijn zeer bezorgd dat de belangen van kwetsbare kinderen worden geschaad door een onzorgvuldige overdracht en de nadruk op interne organisatie rompslomp. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Infrastructuur
Onze fractie is blij met de inspanningen van de provincie als het gaat om de aanleg van fietspaden en het stimuleren van fietsgebruik. Toch kan onze fractie niet instemmen met het Meerjaren Programma Infrastructuur (MPI) en het gedeelte uit de Begroting 2013 dat gaat over de aanleg van nieuwe wegen, omdat het daarin vooral gaat over nog meer asfalt, zoals de Rijnlandroute. De provincie zou wat mijn fractie betreft veel meer moeten inzetten op het verminderen van het autoverkeer en het stimuleren van het openbaar vervoer.. We kunnen niet instemmen met de bezuinigingen op het vervoer over water, omdat we juist vinden dat dit moet worden gestimuleerd als een meer duurzaam alternatief voor het autogebruik, te meer daar de provincie Zuid-Holland de meest waterrijke provincie van Nederland is.

Provinciaal bestuur
Ook willen we graag een reactie van GS op de plannen uit het landelijke coalitieakkoord voor samenvoeging van provincies en vermindering van het aantal waterschappen.

Algemene beschouwing Begroting 2013
Nu een wat meer algemene beschouwing op de begroting 2013. De VVD‘er Paul Cliteur was één van de gastsprekers op ons 10-jarig jubileumcongres van afgelopen zondag. Hij sprak van een morele blinde vlek bij veel mensen en politieke partijen.

Het is moreel onacceptabel dat de mens de natuur zo intensief exploiteert dat hierdoor de leefomstandigheden op aarde dramatisch veranderen en de biotoop van de mens zelf en van andere levensvormen verslechtert, kleiner wordt of zelfs verdwijnt. Toekomstige generaties zullen met de gevolgen hiervan nog meer worden geconfronteerd dan de huidige generatie.

Het is daarom van groot belang dat we onszelf aanzienlijke ecologische beperkingen opleggen. Zoals het reduceren van het gebruik van ruimte, grondstoffen, energie, planten en dieren en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit. In de menscentrale ethiek telt het dier niet mee. Alles richt zich op de mens. We moeten verder kijken dan alleen naar de menselijke belangen (profit en people) en dus ook naar het belang van alle levensvormen op aarde (planet). Dieren zijn levende wezens, die net als wij, mensen, bewustzijn en gevoel hebben en recht hebben op leven en welzijn. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin hij zijn natuurlijk gedrag kan vertonen en die hem geen chronische stress, pijn of angst bezorgt, waarin hij vrij is van dorst, honger en onjuiste voeding en van fysiek en fysiologisch ongerief.

Dieren hebben nu geen enkele morele status. Er kan van alles met ze gebeuren en er gebeurt dan ook van alles met ze. Je kunt er de meest onwaardige experimenten mee doen, bijvoorbeeld levende varkens bewerken met vlammenwerpers in defensieproeven voor nieuw wapentuig (en leg ze maar eens uit waar het allemaal goed voor is), je kunt ze onderwerpen aan de misère van de bio-industrie (waar het enige gewicht dat ze in de waagschaal leggen hun slachtgewicht is), je kunt dieren massaal afschieten en beroven van hun leefgebied en identiteit, enkel vanwege economische belangen. Zelfs het principe van ‘eigen dieren eerst’ wordt toegejuicht in de vorm van volledige uitroeiing van exoten. Een dier is tenslotte maar een dier. Vooral als het gebruik van dieren een commercieel doel dient, is alles geoorloofd.

De meest kwetsbare groepen in onze samenleving, de dieren, hebben dus geen rechten. Miljoenen dieren worden geofferd op het altaar van de economie. Maar een dergelijke aanvaarding bestond vroeger ook als het ging om de slavernij, de minderwaardige positie van de vrouw en de afkeuring van homoseksualiteit, aldus VVD‘er Paul Cliteur. En dat is inmiddels allemaal veranderd. Zo kunnen we nu naar een beschaving toewerken, die het leven van alle levende wezens respecteert.

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt volgens professor duurzame transities Jan Rotmans. Op zo’n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar wordt de deur voor radicale veranderingen geopend. Een maatschappelijk systeem geeft op een kantelpunt zelf signalen af, maar die worden lang niet door iedereen herkend. Dit is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien de storm die door de samenleving raast nog niet en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren, aldus Jan Rotmans. Het is tijd om onze blik verruimen, de bewustwording te vergroten en dromen waar te maken.

Droomsessies
De provincie is een inspirerend initiatief begonnen met het project ‘Mijn groen - Ons groen’, waarbij dit jaar droomsessies zijn georganiseerd in de regio Leiden. Het project gaat allereerst over een andere manier van kijken naar de natuur om ons heen. Iedereen en elke organisatie is in feite gebruiker of klant van het groen. De natuur levert vele diensten, de zogenaamde ecosysteemdiensten. Juist in de directe omgeving van de stad kan de natuur een groot aantal diensten leveren aan mensen. Het project ‘Mijn Groen – Ons Groen’ heeft als doel om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van kijken. In droombijeenkomsten wordt lokale overheden, burgers en bedrijven gevraagd te dromen over het groen in hun regio. Deze dromen worden samengevoegd in een gezamenlijke visie. Deze visie wordt samen met de gebruikers en de aanbieders uitgevoerd in onder andere een groen- en biodiversiteitsactieplan. Deze aanpak is zeer succesvol gebleken. Het is ook een mooi voorbeeld van een goed bestede Europese subsidie (GIFT-T), waarbij van onderop de groenblauwe dooradering en verbetering van de biodiversiteit handen en voeten krijgt. Hiermee worden dromen van Zuid-Hollandse inwoners en bedrijven verwezenlijkt. Is de gedeputeerde bereid om deze succesvolle proef uit te breiden naar andere regio’s in onze provincie? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

´You may say I am a dreamer, but I am not the only one. I hope some day you will join us and the world will be as one´. Dat is een mooi gedeelte uit de tekstsong ´Imagine´ van de legendarische John Lennon. Deze zin vertolkt het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren: hou vast aan je idealen! Dat hebben we afgelopen zondag gevierd met ons tienjarig jubileum. We hopen dat we onszelf over 10 jaar weer kunnen opheffen, omdat andere partijen ons gedachtegoed hebben overgenomen en dat we dan overbodig zijn. We zijn de enige partij die graag actief de eigen concurrentie wil bevorderen. Dus ik zou zeggen: statenleden doe uw best, laat dromen werkelijkheid worden en wordt ook een dreamer!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer