Bijdrage Beleids­kader Maat­schap­pe­lijke parti­ci­patie 2013-2016


11 oktober 2012

Maatschappelijke participatie geeft aan mensen de voldoening van meedoen in onze samenleving. Voor de diverse groepen is het belangrijk om te participeren in onze maatschappij. Zoals de jeugd, minder bedeelden, ouderen en gehandicapten, dit ter bevordering van de integratie.
De Partij voor de Dieren is blij te lezen dat de provincie de participatie van kwetsbare burgers in Zuid-Holland binnen haar taakstelling wil bevorderen. Ik mis in deze beleidsnotitie echter de uitwerking van twee belangrijke groepen kwetsbare burgers, en wel ouderen en gehandicapten. Bij de bespreking van de startnotitie heb ik dit ook al aangegeven. Nederland, en ook Zuid-Holland vergrijst in snel tempo en de provincie kan vanuit haar provinciale taakstelling een belangrijke rol vervullen op het gebied van maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. Ik zal dit nader toelichten.
Het gaat de komende tijd dus razendsnel met de vergrijzing. Zuid-Holland zal steeds meer senioren tellen die ieder op hun eigen manier wonen, werken, recreëren of zorg- en welzijnsdiensten nodig hebben. Door verschuivingen in de samenleving ontstaan er nieuwe kansen en uitdagingen. De kunst is om tijdig op deze ontwikkelingen te anticiperen, ook door de overheid. Op verzoek van de provincie heeft het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn een studie verricht naar maatschappelijke trends en de gevolgen ervan voor senioren in Zuid-Holland. De trendanalyse Oud en Nieuw in Zuid-Holland brengt in beeld welke maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de leefwereld van senioren. Als de provincie haar eigen studies en activiteiten op dit gebied serieus neemt, dan kan het toch niet anders dan dat ouderenbeleid wordt opgenomen in de beleidsvisie Maatschappelijke Participatie. Ook gehandicapten is een belangrijke groep kwetsbare burgers, die extra ondersteuning verdienen, ook door de provincie! Ik noem een aantal provinciale verantwoordelijkheden waar de provincie wat kan doen voor ouderen en gehandicapten.
- mobiliteit: goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van het platteland en kleine dorpen voor ouderen en gehandicapten en zorg dragen voor een goede betaalbaarheid ervan;
- wonen en woonomgeving: de provincie kan eraan bijdragen dat er voldoende meergeneratiewoningen komen, ook op het platteland en in kleine dorpen en dat er betaalbare seniorenwoningen beschikbaar zijn in de buurt van zorg- en welzijnsvoorzieningen en vervoersmogelijkheden en aangepaste woonvoorzieningen voor gehandicapten+
- arbeidsparticipatie en economische ontwikkeling: de provincie kan zich inzetten om bij bovenregionale plannen de arbeidsdeelname van senioren te stimuleren, zoals de herinstroom van oudere werkzoekenden en gehandicapten en door met het bedrijfsleven te bespreken om voorwaarden te scheppen om werkloze senioren in dienst te nemen;
- sociale veiligheid: het bieden van veilige infrastructuur zoals voldoende verlichting, veiligheid in bosrijke gebieden en veilige stations in het openbaar vervoer;
- Digitalisering: de provincie kan rekening houden met het stimuleren van deelname van ouderen aan de digitale provinciale mogelijkheden, omdat juist deze manier van werken een drempel kan zijn voor ouderen.
Is de gedeputeerde bereid om deze punten alsnog op te nemen in de beleidsnotitie? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.
De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat we ons in de samenleving inzetten voor het belang van de zwaksten en niet voor het recht van de sterksten. Dit moet tot uiting komen in al het provinciale beleid, dus ook in het beleid maatschappelijke participatie..

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer