Bijdrage groen­beleid Gedeelte Recreatie om de Stad


11 oktober 2012

Vandaag is het de Dag van de Duurzaamheid. Meer dan ooit is het van belang om de economische crisis goed onder de loep te nemen en niet enkel de economische groei als oplossing te zien voor de ontstane problemen. De huidige problemen kunnen niet worden opgelost door op dezelfde manier te blijven denken en handelen als waardoor ze ontstaan zijn. Het vergt een andere koers en die is hard nodig. Dat geldt ook voor het groenbeleid. De nadruk op economische en sociale belangen biedt geen duurzaam toekomstig perspectief. Er moet evenwicht komen met de ecologische belangen, die tot nu toe het onderspit delven en het kind van de rekening zijn. Dit kan en moet anders. Ik zal dit nader toelichten.

Duurzaam groenbeleid
De Partij voor de Dieren vindt dat in de beleidsvisie Groen en de uitvoeringsagenda onvoldoende evenwicht is in de belangen van people, planet en profit wat daarmee geen goede basis vormt voor een werkelijk toekomstig duurzaam groenbeleid. De biodiversiteitscrisis is vele malen ernstiger dan de economische crisis, maar de meeste partijen maken zich helaas hier niet zo druk om. De kortetermijnbelangen van de economie wordt belangrijker gevonden, terwijl het bestaan van de mens afhankelijk is van de biodiversiteit en dit ook ernstige nadelige gevolgen zal hebben voor de economie.

Recreatie om de Stad (RodS)
De Partij voor de Dieren is het niet eens met de bezuinigingen op de RodS gebieden, maar is blij met de extra 100 miljoen euro, die de provincie wil investeren. Onze fractie had deze gelden liever besteed aan de zo belangrijke natuurontwikkeling, wat van nog groter belang is voor mens, dier en milieu. Gelukkig is er een einde gekomen aan het vorige kabinet, maar de desastreuze gevolgen van het beleid zullen helaas nog nawerken, ook in Zuid-Holland. Gelukkig is gisteren de Natuurwet controversieel verklaard. Door de bezuinigingen van het kabinet vallen er veel RodS gebieden af. De Partij voor de Dieren hecht eraan dat de afgevallen gebieden planologisch beschermd blijven en we steunen dan ook de amendementen van de Partij van de Arbeid.
In een dichtbevolkte en verstedelijkte provincie als Zuid-Holland zijn de RodS gebieden de groene longen rondom de stad, die voor zowel mensen als dieren van groot belang zijn. De Universiteit Wageningen heeft in en rapport “Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn” geconstateerd dat groen zorgt voor:
• verbetering van de luchtkwaliteit, met name het afvangen van fijnstof;
• stressreductie en herstel van het concentratievermogen;
• stimulering van lichaamsbeweging, recreatief of anderszins;
• facilitering van positieve contacten met buurtgenoten dus facilitering van sociale contacten.
De eisen, die aan mensen in het werk worden gesteld, worden steeds hoger, de informatieverwerking gaat steeds sneller en de 24-uurs economie zorgt voor minder rust en stilte. Des te meer is het vertoeven in een rustige en stille groene omgeving van belang om tot rust te komen en de zinnen te verzetten. Het gaat hierbij niet alleen om kwaliteit, maar ook om kwantiteit.
Op pag. 6 van de beleidsvisie Groen staat: “Daarnaast vraagt de maatschappij meer dan ooit om kwaliteit in plaats van kwantiteit.” De Partij voor de Dieren is een andere mening toegedaan en is van mening dat de maatschappij naast kwantiteit ook vraagt om kwaliteit. Dit wordt ook in de Najaarsnota aangegeven. Ik dien hiervoor een amendement in.

(Ook in de Najaarsnota valt te lezen dat er in Zuid-Holland is nog altijd een grote vraag is naar recreatiemogelijkheden. Voor een groot aantal inwoners is een aantrekkelijk groengebied niet op korte afstand van de woning beschikbaar. Voldoende mogelijkheden voor beleving van groen en ontspanning zijn belangrijk voor het leefklimaat van de inwoners van Zuid-Holland. Juist in het sterkt verstedelijkte en dichtbevolkte Zuid-Holland is er naast kwaliteit ook vraag naar extra recreatiegebieden, dus kwantiteit, temeer omdat de druk op bestaande recreatiegebieden in verstedelijkt gebied erg groot is.)

Landbouw
De grondgebonden landbouw in Zuid-Holland biedt, zoals wordt aangegeven, goede kansen voor regionale afzet van voedsel in een dichtbevolkt gebied met 3,5 miljoen mensen. Het bespaart veel gesleep met voedsel met alle nadelige gevolgen van dien, het vermindert de CO2 uitstoot en levert eerlijk en gezond voedsel op. Onze fractie juicht promotie van regionale afzet van landbouwproducten en slow food toe, en zeker als het biologische producten betreft. Dit vergroot de bewustwording van de herkomst van voedsel. Door landbouwproducten regionaal af te zetten, kunnen boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Nu importeren we veevoer, exporteren vlees en houden we het afval hier. Het is tijd voor bezinning op ons eigen handelen en consumptiegedrag! De Partij voor de Dieren vindt het dus positief dat de regionale landbouw wordt ontwikkeld en ook de inzet op de verbreding van de landbouw vinden wij een goede ontwikkeling. Graag zien we dat expliciet hierin de biologische landbouw wordt meegenomen, omdat dit een duurzame levensstijl vergroot. Is de gedeputeerde hiertoe bereid? Ik houd hiervoor een motie achter de hand.
De Partij voor de Dieren is kritisch over nut en noodzaak van een ketenmakelaar om de regionale afzet van voedsel te stimuleren. Is de gedeputeerde bereid om deze inzet na een jaar te evalueren en te bekijken of er voldoende resultaat bereikt is? En kan de gedeputeerde aangeven of de doelen, die behaald moeten worden door de ketenmakelaar vooraf worden vastgesteld? Zo ja, wat zijn dan die doelen of inspanningsverplichtingen?
Onze fractie is het niet eens met schaalvergroting van de landbouw als oplossing. Juist kleinschalige gezinsbedrijven kunnen een toekomst hebben als zij zich onderscheiden in kwaliteit. In Zuid-Holland zijn goede mogelijkheden voor verduurzaming van de landbouw door te kiezen voor kwaliteit, kleinschaligheid en verbreding, bijvoorbeeld zorgboerderijen voor ouderen, gehandicapten en kinderopvang en stadslandbouw waarbij de stedelingen worden betrokken.
Alleen focussen op kwantiteit en daarmee schaalvergroting leidt de landbouw in een negatieve spiraal, die uiteindelijk ten koste gaat van inkomsten door concurrentie, het milieu en dierenwelzijn. De toenemende wereldwijde vraag naar voedsel moet worden opgelost door minder dieren voor productie te houden en een samenleving die gaat kiezen voor een meer plantaardig dieet. Dan kunnen wereldwijd alle monden gevuld worden.

Als laatste wil ik opmerken dat we blij zijn dat vrijwilligerswerk t.b.v. de groene recreatiegebieden wordt gestimuleerd.

Ondanks de extra investeringen in RodS is onze fractie van mening dat er onvoldoende aandacht is voor natuurontwikkeling, biodiversiteit en dus het onderdeel planet van duurzaamheid in de RodS gebieden. Ecologie is onvoldoende in evenwicht met de economie en sociale doelen. En ook mede gezien de bezuinigingen die worden doorgevoerd op RodS gebied, zal onze fractie niet akkoord gaan met het Groenbeleid en de uitvoeringsagenda.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer