Bijdrage commissie Ruimte en Leef­om­geving Jaar­lijkse wijziging Provin­ciale Struc­tuur­visie en Veror­dening Ruimte


26 augustus 2012


Bijdrage ontwerp actualisering PSV Verordening Ruimte 2012
Buitendijks bouwen
De provincie heeft een RisicoApplicatie Buitendijks (RAB) ontwikkeld, die gemeenten hierbij kan helpen.
Technische vraag: Wat houdt dit precies in en is het niet zo dat er helemaal niet buitendijks gebouwd zou moeten worden?
Herstructurering Derde Merwedehaven.
We kunnen ons vinden in de wijziging naar 60 ha recreatieterrein, maar niet in de 4 ha bedrijventerrein. Naar onze mening is er een overcapaciteit op bestaande bedrijventerreinen, die eerst benut moet worden. Onze fractie is van mening dat ook de 4 ha gewoon recreatiegebied moet worden en we overwegen hiervoor een amendement in te dienen.
Economie en energie
Wanneer krijgen we de informatie over Bleizo? Wij zouden deze informatie graag als bespreekstuk op de agenda willen hebben (niet ter informatie) en ik hoop op steun hiervoor van andere commissies.
(Duidelijk is al wel dat uit onderzoek is gebleken dat de effecten op de bestaande detailhandel enorm is, zeker in een tijd van crisis: Het leidt tot gemiddeld een omzetverlies van 11 tot 12 % en dat in tijd van crisis. Je kunt het de bestaande bedrijven niet aandoen om een dergelijk centrum neer te zetten!)
a. Centrum Bodegraven -13,1%
b. Centrum Waddinxveen -12,2%
c. Leiderdorp Winkelhof -11,6%
d. Centrum Bergschenhoek -11,5%
e. Centrum Bleiswijk -11,2%
f. Leiden Kopermolen -10,9%
g. Herenhof Alphen a/d Rijn -10,6%
h. Centrum Alphen a/d Rijn -10,5%
i. Zoetermeer Dorpsstraat -10,3%
j. Winkelhof Bergambacht -10%)

En dan verbaast me het gedeelte over de detailhandel wat haaks staat op de komst van Bleizo.

Daar wordt aangegeven: ‘Groei is niet meer vanzelfsprekend, vernieuwing en aanpassing meer dan ooit noodzakelijk’ en ‘De uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO) laten voor veel winkelcentra een slecht beeld zien. De leegstand groeit snel. In slechts een kwart van de grote winkelgebieden in de Randstad is sinds het vorige KSO (2004) sprake van omzetgroei” Ga dus niet nog meer winkelcentra’s toevoegen aan een markt die toch al zoveel moeite heeft om overeind te blijven.
En toch nog even een technische vraag: waar staat PDV voor?

Economische speerpunten
Op de locatie Valkenburg wordt een deel van de strategische ruimtelijke reserve van circa 20 hectare toegekend aan kennisintensieve bedrijven uit deze sector.
Vraag: Waarvoor was deze ruimte oorspronkelijk bedoeld?

Fysieke veiligheid
Technische vraag: Specifieke risicobronnen zijn benoemd in het veiligheidsbeleid. Welke zijn deze risicobronnen?

Glas Nieuw Reijerwaard
Alhoewel het voorstel tot mogelijkheid voor glastuinbouw op bedrijfspanden op zich sympathiek is, is de PvdD geen voorstander van deze mogelijkheid, omdat we geen voorstander zijn van nieuwe bedrijventerreinen en dat is Nieuw Reijerwaard wel.

Groen – verwerken beleidsvisies.
De PvdD begrijpt dat natuurbezuinigingen door het Rijk aan de provincies zijn opgelegd. Desondanks zijn we het niet eens met het schrappen van diverse RodS gebieden en we vinden dat er op provinciaal terrein andere prioriteiten moeten worden gesteld.
Bentwoud Zuid en randzone (gemeente Waddinxveen)
Rottezoom (gemeente Lansingeriand),
Nieuwe Ondernemingspolder (gemeente Brielle),
Polder Geervliet-Noord (gemeenten Bernisse/Spijkenisse),
Spijkenisse Oud Schuddebeurs (gemeente Spijkenisse)
Nieuw Reijerwaard-Zuid (gemeente Ridderkerk),
Pruimendijk (gemeente Ridderkerk).

Biodiversiteit
Op welke wijze is het onderwerp biodiversiteit nader uitgewerkt. Kan ik daar een nadere toelichting op krijgen?

(Het onderwerp biodiversiteit is verder uitgewerkt. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de ecologische hoofdstructuur, de ecologische verbindingen, agrarisch natuurbeheer, een groenblauwe dooradering, biodiversiteit in recreatiegebieden en agrobiodiversiteit)
Herijking EHS

Als gevolg van de herijking van de EHS wordt nu al een artikel in de verordening (tijdelijk) aangepast ten aanzien van het positief bestemmen van de prioritaire nieuwe natuur. De PvdD is van mening dat nu geen voorschot genomen moet worden op de bespreking en nu niet alvast zaken vastleggen, voordat ze integraal zijn besproken Niet nu al een deel herzien en de rest later.
We zijn het dan ook niet eens met het voorstel om nu al een andere bestemming dan natuur mogelijk te maken, onder voorwaarde dat geen bestemmingen worden aangewezen die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken.

Ik overweeg een amendement hiervoor in te dienen.
Herzieningsverzoeken gemeenten - realisering
Oostvlietpolder
Kunt u nader onderbouwen waarom er geen draagvlak is voor het groen houden van de Oostvlietpolder? De gemeenteLeiden heeft het aangevraagd. Onze fractie wil graag dat dit verzoek wel wordt gehonoreerd. (Amendement)
RijnGouweLijn
De PvdD kan zich wel vinden in het nieuwe traject RGL, maar niet de koppeling aan nieuwe kantorenlocaties. Gezien de enorme leegstand kan het niet zo zijn dat er nog meer kantorenlocatie bijkomen, ook niet als die op 10 min. loopafstand worden gebouwd van de RGL.

Ruimtelijke kwaliteit -stroomlijnen verordening
Onze fractie is het niet eens met het loslaten van de bebouwingscontouren om te kunnen proefdraaien met ruimtelijke kwaliteit. Het is maar wat je onder ruimtelijke kwaliteit verstaat en dat mag niet ten kosten gaan van de huidige groene kaders.
Waarom wordt het niet omgekeerd geredeneerd ? Naar binnen toe werken binnen de rode contouren waar dat kan? Inkrimpen van de rode contouren. En ook harde overgangen kunnen heel mooi zijn. zoals bv bij de noordrand van Rotterdam. Het is puur een kwestie van smaak.


Spoedwet RO
De Spoedwet RO is een uitvloeisel van Rijkswetgeving. Onze fractie is blij met de uitbreidingsmogelijkheden voor de bouw van schuilstallen.


Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde
Onze fractie is blij met de ruimtelijke bescherming van de erfgoederen LIMES en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Verordening Bescherming Landschap en Natuur
Er is opnieuw gekeken naar de rol en functie van de huidige Verordening Bescherming Landschap en Natuur (VBLN). Gedeputeerde Staten stellen voor om van een directe sturing op eindgebruikers (via de VBLN) over te stappen naar een meer indirecte sturing via de structuurvisie en de verordening en daarmee ook het gemeentelijke bestemmingsplan. Uiteindelijke inzet is het intrekken van de VBLN.
Het is echter een belangrijk sturingsinstrument en we vinden dan ook dat deze gehandhaafd moet worden.

B 27 Albrandswaard:
Aangegeven wordt dat de voorgestelde contourwijzigingen binnen de gemeente Albrandswaard, gebied bij de Molendijk in Rhoon, kunnen leiden tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Vraag: Kunt u nader toelichten waaruit die verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bestaat?? Niet mee eens!

30.2 Intensieve dagrecreatie Reeuwijkse Hout:
Onze fractie is geen voorstander van uitbreiding van de intensieve dagrecreatie in het Reeuwijkse Hout. Is de gedeputeerde bereid om nog eens te kijken hoe de schade zo beperkt mogelijk gehouden kan worden voor de natuur en de omgeving?

34. Gemeente Hillegom
De Partij voor de Dieren is het niet eens met het wijzigingsvoorstel om het bedrijventerrein aan de Pastoorslaan in Hillegom te verruimen. We vinden dat er een uitdaging ligt om het bedrijventerrein te herstructureren zonder uitbreiding.

39.2 Noordse Buurt

Er wordt nu weer groen omgezet naar glas, maar mijn vraag is: wordt de woningbouw die daar aan vast zat nu ook geschrapt? Want dat was de deal!

Pijnacker Nootdop:
Niet de Oude Polder, een belangrijk stukje groen in Pijnacker opofferen voor nog meer glastuinbouw. Er is voldoende glas beschikbaar en te koop. Even googelen levert al 50.000 m2 op aan glastuinbouwbedrijven die alleen al in Pijnacker te koop staan.

41.1 Ridderkerk locatie het Zand en Hak
Onze fractie is het niet eens met de verandering van de bestemming stedelijk groen naar stads- en dorpgebied. Het weinige groen dat bij Rotterdam beschikbaar is, moet behouden blijven.

Wijziging van de Ecologische verbindingszone Waddinxveen
Als laatste de wijziging van de Ecologische verbindingszone Waddinxveen

Vraag: hoeveel m2 EHS verbindingszone wordt hierdoor geschrapt?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer