Ambtie­no­titie omge­vings­beleid


29 maart 2018

We vinden het stuk te weinig ambitieus ten aanzien van de bescherming van onze leefomgeving. Doordat de provincie alles in samenhang wil bezien ademt het stuk de sfeer dat de provincie de kool en de geit wil sparen en daarmee is er te weinig een lange termijn visie en echt sprake van lef. Een voorbeeld. Intensieve landbouw en verbetering van de biodiversiteit gaan niet samen. Dat kun je niet in samenhang bezien, maar vraagt om lef om duurzame keuzes te maken voor de lange termijn en te kiezen voor natuurbehoud, de basis van ons bestaan. Bijvoorbeeld het Buijtenland van Rhoon: de natuurdoelen worden daar ondanks alle afspraken nog steeds niet gerealiseerd en dat vraagt om politieke moed!

Zoals Jan Terlouw laatst in een documentaire zei: ”Durf nu eens die stoel neer te zetten van de toekomst. Wat moet er dan gebeuren?” En neem dat dan als uitgangspunt.

Duurzame economische ontwikkeling

De PvdD is het niet eens met de ambitie van economische groei. De ambitie van de Zuid-Hollandse topsectoren om voedsel en andere producten te produceren voor de wereldeconomie. We moeten juist inzetten op meer duurzame regionale voedselvoorziening. Geen massale export van vee, vlees en voedsel, maar korte voedselketens, bestemd voor de regio en een transitie naar een meer plantaardig dieet. We willen toe naar een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met wat de aarde aankan en dat vraagt om een andere visie en geheel andere ambities. Zoals export van kennis over echte duurzaamheid (met oog voor ecologie en het sociale aspect in plaats van de huidige nadruk op economie) is wat ons betreft een goed alternatief!

Vernieuwingsambities

We moeten stoppen met roofbouw plegen op onze aarde, ook in Zuid-Holland. Daarom willen we een vernieuwingsambitie toevoegen: verbetering van de biodiversiteit. Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd en staat deze zwaar onder druk. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Dit treft mens en dier wereldwijd, maar ook Zuid-Holland. De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden. Dat heeft niet alleen te maken met het verdwijnen van natuurgebieden, maar ook met de aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving door verstedelijking, industrie en landbouw. Om de biodiversiteit te bevorderen, is het belangrijk om natuurgebieden op elkaar aan te laten sluiten door het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland (NNN-netwerk) en om deze zo snel mogelijk en volledig te realiseren. Dat maakt de natuur sterker, vergroot de kansen op het voortbestaan van diersoorten en biedt ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die van oorsprong voorkwamen. Ook voor de mens is het versterken van de biodiversiteit van levensbelang. Aantasting van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten (waaronder landbouwgewassen), waterzuivering en het beheersen van plagen. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof en grondstoffen voor kleding en medicijnen.

De provincie heeft ingevolge Europese en nationale verplichtingen belangrijke doelen te behalen op het gebied van Natura 2000-gebieden, NNN-netwerken en de Kaderrichtlijn Water. De realisatie loopt achter bij de gestelde doelstellingen en er zijn nog forse ambities en inspanningen nodig om deze doelen binnen de gestelde termijnen te behalen. Vanwege de urgentie (enorme afname biodiversiteit en het belang van biodiversiteit voor mens en dier) is het belangrijk om het verbeteren van de biodiversiteit als aparte ambitie op te nemen in de Ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid. In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren.

Vanwege de grote urgentie om de biodiversiteit te verbeteren dient de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks een amendement in om de volgende vernieuwingsambitie toe te voegen: ‘Verbetering van de biodiversiteit.’

Daarnaast is het noodzakelijk om ook de ruimtelijke strategische reserve natuur in te zetten en daadwerkelijk in te richten als natuur. We zijn het verplicht aan toekomstige generaties mensen en dieren!

Dan licht ik nog een aantal van de zes vermelde vernieuwingsambities eruit.

Ambitie 1: Naar een klimaatbestendig delta. Deze ambitie richt zich voornamelijk op de aanpak van de gevolgen en niet de oorzaken. We vinden dat meer ambitie getoond mag worden op de aanpak van de oorzaken van klimaatverandering.

Ambitie 2: Circulaire economie: we kunnen ons hierin vinden, zij het dat we het lang niet met alles eens zijn t.a.v. de voorstellen m.b.t. energietransitie, zoals biomassa en mestvergisting. Ik wil hierbij verwijzen naar onze eerdere bijdragen. De veehouderij wordt niet genoemd en de provincie wil nog steeds inzetten op intensieve veehouderij wat niet diervriendelijk duurzaam is en ook niet is te maken. Hier is zeker geen sprake van een circulaire economie. We zijn het daar niet mee eens.

Ook de wergwerpmaatschappij moet in het kader van de circulaire economie worden aangepakt.

Ambitie 4: Energievernieuwing

De PvdD wil sterker inzetten op energiebesparing, zoals de aanpak van luchtvervuiling. We willen ook graag inzet op innovatie met lichtdoorlatende zonnepanenelen op de daken van de glastuinbouwbedrijven. Deze verbruiken een heel groot deel van onze energie en daar moet nog veel veranderen om van de fossiele energie af te komen. Inzet op aardwarmte brengt ook risico’s met zich mee, zoals de kans op aardbevingen en aantasting van de bodem. De langetermijngevolgen ervan zijn niet bekend. We vinden dat dit zeer zorgvuldig gemonitord moet worden om de veiligheid voor de inwoners te garanderen. De PvdD is geen voorstander van de warmterotonde. Volgens ons moet de lange termijnvisie zijn gericht op lokale en buurtgerichte energievoorziening en we denken dat de investeringen voor de warmterotonde verstandiger besteed kunnen worden in meer kleinschalige warmtenetten.

Ook zijn we geen voorstander van CO2 opslag. Dit is symptoombestrijding en pakt de oorzaak niet aan.

Ambitie 5: Beste bereikbare provincie. Deze ambitie strookt niet met ambitie 1 t/m 4. Verkeersknelpunten, en daarmee files wil de provincie oplossen. Daarmee wordt het autogebruik niet verminderd en wordt fossiel brandstofgebruik in stand gehouden. Moderne mobiliteit is juist geen fossiele mobiliteit maar duurzame mobiliteit zoals elektrisch (metro/tram) of energieneutraal (lopen/fietsen). Verder vindt de PvdD dat er nooit sprake kan zijn van een duurzame groei van de luchtvaart. Die is altijd vervuilend en niet duurzaam.

Ambitie 6: Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

We ondersteunen het amendement van de PvdA om een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving als eerste ambitie te benoemen, omdat dit ook uit enquetes onder de bevolking als belangrijkste punt naar voren is gekomen. Wat ons betreft zou de ambitie moeten zijn: de gezondste en meest diervriendelijke provincie van Nederland.

Hoofdlijnen sturingsprincipes

Sturingsprincipe 3: Samenwerking met andere partijen is goed, maar niet met de partijen die ‘korte termijn winst belangen’ nastreven. Deze partijen hebben namelijk maar één prioriteit en dat is geld en kortetermijnbelangen. Samenwerking met andere partijen vergt een lange termijn visie, een duidelijke stip op de horizon, die de kortetermijnbelangen overstijgt. Dit vraagt politiek leiderschap (lange termijnvisie) in plaats van politiek management (problemen oplossen)

Ruimte en vertrouwen geven is de kern van de voorgestelde sturingsfilosofie. Alleen vertrouwen moet verdiend worden. De voorbeelden uit de praktijk, zoals de vee-industrie met mestfraude, dierenleed, gif- en ziekteverspreiding en grote bedrijven, zoals in de Rotterdamse haven,die de milieuregels structureel met voeten treden, geven geen vertrouwen voor de toekomst. Daar is controle nodig totdat is aangetoond dat het vertrouwen verdiend kan worden.

Er staat dat de belangrijkste eigenschap om de visie tot verwezenlijking te brengen lef is. De Partij voor de Dieren roept het college op om niet te kiezen voor de korte termijn economische belangen, maar voor de lange termijn en te kiezen voor een leefbare provincie voor toekomstigie generaties mensen en dieren. Toon politieke moed. Zet een stoel voor de toekomst in het college. Bescherm datgene wat kwetsbaar is!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer