Bijdrage toekomst Bonnen­polder


12 april 2018

Allereerst dank aan de insprekers voor hun bijdrage aan dit onderwerp.

De Partij voor de Dieren vindt dit een lastig dossier en een dilemma.. Aan de ene kant zijn we natuurlijk blij dat er meer natuur en recreatiemogelijkheden worden gecreëerd in de Bonnenpolder. Zeker rondom Rotterdam is er behoefte aan meer natuur en recreatie. Het is een politieke keuze om daarin te investeren, ook financieel.

Aangegeven wordt dat om natuur en recreatie te bereiken in de Bonnenpolder ook de economische vitaliteit van het gebied versterkt moet worden. Hoe verhouden zich de natuur- en recreatiebelangen zich ten opzichte van de economische belangen en economische versterking van het gebied? Ik kom hier zo nog op terug.

Natuurbegraven Nederland (NBN) wil in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten (VN) en het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) in de Bonnenpolder een natuurlijk en landschappelijk ingepast groengebied van circa 130 ha realiseren met op circa 30 ha een nevenfunctie begraafplaats. Daarvoor is ook de aanleg van infrastructuur nodig. Hoe ziet de gedeputeerde dit voor zich? Bovendien moet het gehele perceel met een meter worden opgehoogd, omdat anders mensen daar niet begraven kunnen worden.

De regie op de ontwikkeling van de Oranjebonnen ligt bij de gemeente Rotterdam. Als er voldoende draagvlak blijkt te zijn voor het nieuwe initiatief en de gemeente besluit het op te nemen in het bestemmingsplan dan zal de provincie ook een grotere rol krijgen in de ontwikkeling, zo valt te lezen.

Echter uit de enquête is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor de plannen voor een natuurbegraafplaats in het gebied. Maar liefst 67% van de respondenten heeft aangegeven geen natuurbegraafplaats te willen in de Bonnenpolder. Dit argument weegt voor ons mee.

Er kleven veel bezwaren aan een natuurbegraafplaats. Ook is voor ons een dilemma of je in de natuur natuurbegraven als verdienmodel moet willen toestaan. De economische belangen dreigen dan de natuurbelangen te overstijgen met een onjuiste prikkel. Je begeeft je op een hellend vlak als een groot maatschappelijk en algemeen belang als natuur afhankelijk wordt van economische investeringen in het gebied. We vinden het dus een perverse prikkel.

Aan de andere kant: als je moet kiezen tussen agrarisch of natuur en recreatie en toevoeging van NNN netwerk, is onze keuze helder: dan kiezen we voor het laatste. De gemeente Rotterdam heeft nog tot 1 januari 2019 de beschikking over de toegekende provinciale subsidiemiddelen uit het Uitvoeringsprogramma Groen. En de gemeente Rotterdam heeft een groot belang bij extra natuur en recreatie in de omgeving en kan ook financieel hieraan bijdragen

Ook de provincie heeft voldoende provinciale financiële middelen. Zoals ik al zei het is een politieke keuze. We roepen de gedeputeerde daarom op om samen met de gemeente Rotterdam extra financiële middelen in te zetten om natuur en recreatie in de Bonnenpolder mogelijk te maken zonder de natuurbegraafplaats, omdat het hier gaat om een groot maatschappelijk en algemeen belang, waar de overheid zorg voor dient te dragen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer