Bijdrage extra NNN netwerk


12 april 2018

De Partij voor de Dieren is blij met het voorstel om meer natuur te realiseren in Zuid-Holland.

Fijn dat GS sterker gaan sturen op de realisatie van het resterende NNN netwerk en nu het voortouw gaat nemen voor de gebieden waar nog geen externe initiatiefnemer is, want de realisatie loopt sterk achter bij de gestelde doelen. Het is dus hard nodig! De Partij voor de Dieren heeft hier al jaren om gevraagd en daar zijn we erg blij mee.

Ook zijn we erg voorstander van de trekkersrol van de provincie bij de realisatie van de restantopgave NNN (inclusief ecologische verbindingen), als er door het gebied zelf niets op wordt ondernomen. Mijn vraag aan de gedeputeerde is wel op welk moment de provincie de trekkersrol gaat nemen. Graag een reactie.

De volgende vraag is: wanneer en hoe zijn GS tot de conclusie gekomen dat de netwerkpartners NNN buiten de Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke in de meer versnipperde gebieden de kennis, de capaciteit en / of de financiƫn missen om het initiatief te nemen, want dat heeft lang geduurd?

Ecologische verbindingszones

De PvdD is blij met de extra investeringen in de Ecologische Verbindingszones. We vinden dat bij de ecologische verbindingszones bij prioriteit 1 100% percentage vergoeding zou moeten worden toegepast, omdat de realisatie erg achterloopt bij de gestelde doelstellingen. Wat ons betreft gaan ook de percentages vergoedingen voor prioriteit 2 en 3 omhoog, willen we de doelstellingen gaan halen.

Ontsnipperde maartregelen provinciale ecologische infrastructuur

We zijn blij met de extra 2 miljoen euro, en ik wil de gedeputeerde vragen om bij PS terug te komen als er hiervoor meer geld nodig is.

Heel belangrijk vinden we dat het nu niet alleen bij plannen blijft, maar ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd!

NatuurRijk

Teleurstellend vinden we dat het gedeelte, aansluitend aan het natuurgebiedje NatuurRijk een perceel natuur in Ouderkerk aan den IJssel, niet wordt toegevoegd aan natuur, maar agrarisch mag blijven. We zijn we blij dat het gebied als stapsteen wordt gebruikt voor de natuur en dat strengere voorwaarden aan het agrarisch gebruik worden gesteld, want het sluit aan op de natuurgebieden in beheer bij het Zuid-Hollands landschap.

Deze zomer zijn we daar samen wezen kijken en heeft de eigenaar van Natuurrijk aangegeven dat hazen in de drijfmest sprongen en gewoon in de dikke laag drek zijn gestikt, omdat ze er niet meer uit konden komen. Ook de eigenaar van Natuurrijk kan met goed fatsoen niet meer bij zijn eigen perceel komen vanwege de enorme dikke laag mest op het land.

Strategische reserveringen getrapte programmering loslaten

Het wijzigingsvoorstel voor het Kaderbesluit Groen 2019 is:

- De huidige fasering (2016-2020 en2021-202, getrapte programmering) laten vervallen en de financiering vanuit PZH openstellen voor de totale NNN-restantopgave (2018-2027).

T.a.v. het loslaten van de getrapte programmering wil ik het volgende opmerken: daar zit een risico aan dat de realisatie tot 2021 weer naar achteren geschoven gaat worden. En er is al veel achterstand en heel veel in te halen. Alle zeilen moeten worden bijgezet.

We juichen toe dat wordt voorgesteld om per 2019 te starten met de uitvoering van de Strategische reservering en de nu nog niet opengestelde onderdelen van de Ecologische verbindingen (exclusief prioriteit). En de strategische reservering toe te voegen aan het NNN netwerk.

Eindtermijn te behalen doelen

Voorgesteld wordt om de eindtermijn voor de realisatie van de onderdelen Overige NNN en Ecologische Verbindingen vast te stellen op 2027. Dat is wel risicovol, omdat dat de uiterste deadline is en er dan helemaal geen rek meer in zit. Beter zou zijn om de deadline te stellen op 2025. Dat is er nog wat reservetijd.

Extra weidevogelgebieden

Ook zijn we blij met de extra weidevogelgebieden Zoetermeerse Meerpolder, Tempelpolder Zuid in Reeuwijk, Boterhuispolder in Warmond, Geerweg bij de Donkse Laagten in de Alblasserwaard, en een gebied bij Schoonhoven. Heel fijn dat ook de Zuidpolder is opgenomen, omdat de Agrarische Natuurvereniging Vockestaart al eerder had aangegeven dat dit een kansrijk weidevogelgebied is.

Beheer weidevogelgebieden

We pleiten ervoor deze weidevogelgebieden te laten beheren op basis van deskundigheid en kennis.

Vooral terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en ZH Landschap zouden hiervoor wat ons betreft in aanmerking komen. Is de gedeputeerde bereid om als eerste met hen de gesprekken aan te gaan voor beheer?

Het voorstel is om vooruitlopend op de uitvoering van de bovenstaande plannen voor het jaar 2019 in de geselecteerde gebieden alvast weidevogelvoorwaarden (beperking mestgift en aangepaste maaidatum en/of beweidingsdichtheid) op te nemen in de pachtovereenkomsten.

We zijn blij met de aan te scherpen voorwaarden voor pachtovereenkomst. In november 2016 hebben wij hiervoor al een motie ingediend, waarmee nu een start wordt gemaakt met de uitvoering.

We willen graag een overzicht krijgen van de voorwaarden uit de pachtovereenkomsten om een beeld te vormen in hoeverre deze voorwaarden bijdragen aan de verbetering van de weidevogelstand.

Dit was mijn bijdrage voor de eerste termijn, dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer