Amen­dement wijziging voordelig verschil naar natuur­ont­wik­keling en niet naar alg. reserve


25 juni 2014

AMENDEMENT

Amendement wijziging voordelig verschil naar natuurontwikkeling en niet naar Algemene Reserve

Agendapunt : 2A

Voorstelnr. : 6700

Onderwerp : Voorjaarsnota 2014

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 25 juni 2014 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp,

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

In onderdeel 1 wordt na “Besluiten de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen”, de punt te vervangen door een komma, gevolgd door de volgende tekst:

“met dien verstande dat op pagina 9 onder “Verloop Algemene reserve” de zin:

“Het voordelig verschil wordt toegevoegd aan de algemene reserve.”

wordt vervangen door:

““Het voordelig verschil wordt toegevoegd aan de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur.”,

en de Voorjaarsnota 2014 hiermee in overeenstemming wordt gebracht.:

Toelichting

Ten behoeve van wegenaanleg wordt 9,7 miljoen euro overgeheveld vanuit de algemene reserve naar infrastructuur. Hiermee zijn de economische belangen gediend. De ecologische belangen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met forse bezuinigingen.

Op pagina 20 van de Voorjaarsnota valt te lezen dat de biodiversiteitsdoelen niet worden gehaald. Om de genoemde bezuinigingen enigszins te verzachten en om de internationaal gestelde doelstellingen te kunnen behalen is het nodig meer budget toe te kennen aan natuurontwikkeling en behoud en verbetering van biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om het positieve resultaat toe te kennen aan de verbetering van de biodiversiteit, die zwaar onder druk staat.

A.H.K. van Viegen

M. Kleijweg (Groen Links)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer