bijdrage Kadernota 2014


25 juni 2014

Bijdrage Kadernota 2015-2018

Bij de bespreking van deze Kadernota wil ik me beperken tot één onderwerp: provinciaal dierenwelzijn. En daar is alle reden voor.

In het Hoofdlijnenakkoord staat vermeld dat dierenleed voorkomen moet worden en dat goede nieuwe diervriendelijke mogelijkheden worden gestimuleerd en benut.

Tekst Hoofdlijnenakkoord

“Dierenwelzijn

“Wij willen dierenleed voorkomen. Zo gaan we door met activiteiten zoals visvriendelijke gemalen en diervriendelijke oevers. Uit het oogpunt van dierenwelzijn hebben dieren voldoende ruimte nodig. Om dierenwelzijn te bevorderen gaan wij in overleg met de buurprovincies en natuurbeheerders.

“De provincie staat alleen jacht toe als dieren aantoonbaar schade aan gewassen of veiligheidsrisico’s veroorzaken en als andere methoden zoals natuurlijke bestrijding, wering of verjaging geen resultaat opleveren. Goede nieuwe diervriendelijke mogelijkheden stimuleren en benutten wij.”

Er is nog bedroevend weinig terecht gekomen van het verminderen van dierenleed. Het dierenleed is in deze collegeperiode alleen maar toegenomen, alleen al gezien de massale afslachting en vergassing van ganzen, het uitroeien van de huiskraaien in Hoek van Holland en de onnodige afschot van de vele damherten, reeën, meeuwen, konijnen, knobbelzwanen, vossen en eenden.

Alleen al in deze collegeperiode zijn tot nu toe 106 ontheffingen verleend, meer dan ooit in een collegeperiode zijn afgegeven! Dit college is verantwoordelijk voor de dood van meer dan 200.000 in het wild levende dieren. Dat is vergelijkbaar met een inwonersaantal van de plaatsen Leiden, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude samen.

In antwoord op technische vragen wordt aangegeven:

“Daarnaast geven medewerkers van de Omgevingsdienst Haaglanden advies, voorafgaand aan mogelijke ontheffingsaanvragen. Een doeltreffend advies voorkomt veelal een ingreep in een dierenpopulatie en daardoor zal ook geen ontheffing voor het doden van dieren meer worden aangevraagd.”

Hoe vaak is het voorgekomen dat een ontheffing wordt geweigerd? Voor zover wij konden nagaan is dat in de afgelopen jaren slechts tweemaal gebeurd. Zowaar recent in juni zijn er 2 ontheffingen geweigerd. Misschien dat de Omgevingsdienst nattigheid voelde na onze aanvraag naar alle ontheffingen en gedode dieren. Vier op 105 verleende ontheffingen.. In bijna alle gevallen wordt de ontheffing gewoon verleend, zonder dat er sprake is van veldonderzoek en ander onderzoek of het doden wel echt noodzakelijk is. Graag wil ik een reactie van de gedeputeerde hierop

In antwoord op onze technische vragen hierover geeft u verder aan:

“Bij overleggen met de FBE, WBE, terreinbeherende organisaties, agrariërs en waterschappen en gemeenten in Zuid-Holland heeft de provincie herhaaldelijk gevraagd naar nieuwe ideeën voor pilots met diervriendelijke verjaging van ganzen. Hierop zijn geen nieuwe ideeën naar voren gekomen”

De agrarische sector is zo innovatief op allerlei gebieden. Ik kan mij niet voorstellen dat de agrarische sector geen andere oplossingen heeft dan het doden van dieren. Diervriendelijke innovaties zijn in deze op zijn plaats daar waar agrariërs nota bene natuur willen gaan beheren. Dat kan toch niet samengaan met een massaslachting onder in het wild levende dieren wat diezelfde agrariërs stimuleren?

U geeft ook in de beantwoording van mijn technische vragen aan:

“De provincie verleent géén ontheffingen wanneer alternatieven voorhanden zijn.”

Nou, daar wil ik heel graag het debat met u over aangaan.

Het doel heiligt de middelen en geen middel wordt geschuwd om dieren vogelvrij te verklaren. Van de gedeputeerde mag het geen jacht heten, maar de dieren krijgen gewoon dezelfde kogel van dezelfde jager, gelegitimeerd onder de noemer ‘landbouwschadebestrijding-met-het-jachtgeweer’.

Ik zal u even helpen herinneren waar dit college verantwoordelijk voor is.

- Acht verleende ontheffingen zijn verleden jaar op ons aandringen en die van maatschappelijke organisaties ingetrokken, omdat ze juridisch en wettelijk niet houdbaar bleken; er was sprake van grote onzorgvuldigheid bij de ontheffingverleningen;
- onbeperkt mogen in de gehele provincie gedurende vijf jaar knobbelzwanen worden afgeschoten en gedood, terwijl de schade niet is aangetoond;

- dit collegebeleid is verantwoordelijk voor de dood van ruim 6000 knobbelzwanen;
hetzelfde geldt voor konijnen. Deze dieren zijn hun leven niet zeker in Zuid-Holland (in de gemeente Westmaas en Binnenmaas en Gorinchem en de golfclub in Vlaardingen en Noordwijk, golfbaan Bergschenhoek, sportvelden in Dordrecht en Zwijndrecht).

- dit collegebeleid is verantwoordelijk voor de dood van zeker 25000 konijnen. Op 19 november 2013 is dit zelfs uitgebreid naar het onbeperkt doden van konijnen op begraafplaatsen, industrieterreinen, dijken en sportvelden in de gehele provincie voor onbepaalde tijd! Complete vogelvrij verklaring van konijnen.
- in de ontheffingen staat vermeld: dreigende schade, terwijl in het Hoofdlijnenakkoord wordt gesproken van aantoonbare schade, maar ja, als je het als provincie belangrijker vindt om de economie te beschermen dan dieren, dan til je daar niet zo zwaar aan, nietwaar?
- in Teylingen maar ook andere plaatsen in Zuid-Holland mogen onbeperkt de haas en wilde eend worden gedood terwijl ook hier weer wordt gesproken over dreigende schade terwijl het Hoofdlijnenakkoord spreekt van aantoonbare schade. En zelfs mogen eenden worden afgeschoten in het kwetsbare en zwaar beschermde Natura 2000-gebied Oude Land van Strijen;
- zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en stormmeeuwen weten zich niet beschermd in Dordrecht en op de Maasvlakte; dit collegebeleid is verantwoordelijk voor de dood van ruim 26.000 meeuwen tot nu toe;
- zwarte kraaien en kauwen mogen gedurende vijf jaar vanaf maart 2012 onbeperkt met vangkooien worden afgemaakt in de hele Alblasserwaard en Schieland, houtduiven in Lansingerland en roeken in Tinte met toestemming voor gebruik van verboden middelen;
- eksters en zwarte kraaien mogen in Zwijndrecht onbeperkt het loodje leggen. De schade is niet aangetoond;
- veel damherten mogen niet meer leven in hun leefgebied in en nabij de Waterleidingduinen, want tja, die enorme schade in de duinen en de vele zware aanrijdingen die daar niet plaatsvinden zijn toch wel een groot probleem….Dit collegebeleid is verantwoordelijk voor de dood van ruim 400 damherten;
- dit collegebeleid is ook verantwoordelijk voor de dood van ruim 1000 reeën terwijl de schade nagenoeg nihil is en er enkel aanrijdingen hebben plaatsgevonden waarbij er sprake is van geen schade of enkel blikschade. Wetenschappelijk is aangetoond dat afschot juist het gevaar op aanrijdingen verergert, omdat dieren schrikachtiger worden en juist in paniek de weg op rennen;
- dit collegebeleid is verantwoordelijk voor het volledig uitmoorden van de huiskraai in Hoek van Holland, terwijl in de ontheffing staat dat er alleen sprake mag zijn van beperking;
ook Turkse tortels en huismussen mogen er om vage, niet nader onderbouwde redenen, aangaan zonder dat de schade is aangetoond;
- dit collegebeleid is ervoor verantwoordelijk dat in heel Zuid-Holland onbeperkt eenden mogen worden gedood: een totale vogelvrijverklaring van deze wettelijk beschermde dieren.
vossen zijn al vogelvrij verklaard, maar dit college doet er nog een schepje bovenop door toestemming te geven om ’s-nachts en met kunstlicht vossen af te maken. Wat de schade is, is totaal niet duidelijk, maar ja boeren hebben nu eenmaal een hekel aan vossen en dat is natuurlijk wel een legitimatie om extra ontheffing te verlenen en dat terwijl de vos nagenoeg de enige natuurlijke vijand is van de gans; deze dieren mogen dag en nacht worden gedood op eiland IJsselmonde, in Oude Leede en Schoonrewoerd en met vangkooien in Zoetermeer; de schade is niet aangetoond;
- ganzen moeten het al jarenlang al helemaal ontgelden. Deze beschermde dieren krijgen het stempel van ‘ongewenst dier’, waar boeren een enorme hekel aan hebben en waarbij zelfs jagers zich onder druk gezet voelen om er maar zoveel mogelijk te doden. Ik heb een jager eens horen zeggen: “wij zijn jagers en geen slagers”; dat zegt toch genoeg dunkt me. Maar de provincie laat zich leiden door angst. De angst dat er nog véééél meer ganzen komen. En dat is nu juist de grote misvatting. Al jaren neemt het aantal ganzen dat gedood wordt toe en het probleem wordt niet opgelost, maar wordt steeds erger. Steeds meer ganzen moeten het loodje leggen en dat heeft ontzettend veel dierenleed tot gevolg. Als GS nu echt het probleem aan een teveel aan ganzen willen oplossen, dan kan ik ze helpen om niet langer vanuit de angst te handelen, maar om de oorzaak aan te pakken en ik zal u verklappen, dat is de toenemende intensieve landbouw, maar daar kijken GS natuurlijk van weg, vanwege de economische belangen en daar moeten duizenden onschuldige dieren hun leven voor laten. De Partij voor de Dieren bepleit een duurzame economische ontwikkeling die rekening houdt met dieren, natuur en milieu en de draagkracht van de aarde. Dit college is tot nu toe, en dan zijn we er nog lang niet, verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.0000 grauwe ganzen, ruim 18000 brandganzen, ruim 18000 kolganzen en 14000 smienten. Na jaren van massaslachtingen onder ganzen, is er nog geen gans minder in Nederland, maar zijn het er juist meer. Het beleid van de provincie heeft dus compleet gefaald. Wil je minder ganzen, dan is er maar één oplossing: minder intensieve landbouw: zorgen dat er minder eiwitrijk gras en gewassen zijn, zodat het voedselaanbod en dus de populatie krimpt. Juist omgevingsfactoren en het voedselaanbod en niet beleidsmakers bepalen hoeveel ganzen er in een gebied kunnen leven. En om die reden zijn de voortdurende gruwelijke slachtingen onder ganzen volkomen zinloos en onnodig.
recent is weer een nieuwe ontheffing verleend om onbeperkt zelfs binnen de bebouwde kom, langs wegen, tussen kassen en in natuurgebieden in héél Zuid-Holland ganzen te doden door hen zelfs letterlijk de nek om te draaien! Inmiddels wordt carte blanche gegeven om de ganzen in ZH uit te roeien. Artikel 15A van de Flora- en faunawet geeft aan dat het verboden is gebruik te maken van alle middelen, installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve bemachtigen, vangen of doden van vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, of die de plaatselijke verdwijning van deze soorten tot gevolg kunnen hebben. Bij deze ontheffingverlening is er sprake van methoden voor het massale of niet selectieve bemachtigen, vangen of doden van vogels, die de plaatselijke verdwijning van ganzen tot gevolg kunnen hebben. In de ontheffingverlening wordt aangegeven dat er geen sprake is van een middel, maar de wet spreekt ook over methode en de nek omdraaien van ganzen is een methode. GS handelen hiermee volledig in strijd met de wet. We dienen daarom een motie in om met onmiddellijke ingang de ontheffing in te trekken. En graag wil ik hierop een reactie van de gedeputeerde.

De toegestane ontheffingsperiode is meestal minimaal voor een jaar maar veel vaker gelijk voor 5 jaar. De zorgvuldigheid bij de ontheffingverlening is ver te zoeken, omdat voor een periode van vijf jaar niet te overzien is wat de gevolgen zijn voor de instandhouding van dieren.

Het doel heiligt de middelen en geen middel wordt geschuwd om de genoemde weerloze wilde dieren vooral niet te beschermen en zelfs uit te roeien. Dan denk je, dat is het dan, maar provincie weet het nog bonter te maken: Bij een viertal verleende ontheffingen mogen zelfs onbeperkt alle schadeveroorzakende dieren gedurende vijf jaar worden gedood, en soms wordt er zelfs gesproken van willekeurig ‘verschillende dieren’ die schade veroorzaken (18 juli 2011 verleend voor 5 jaar). De dieren worden niet eens met naam en toenaam genoemd, dus jagers, ga maar je gang om je ‘hobby’ uit te oefenen.

Maar het gaat hier niet om een hobby, maar om het bepalen van leven en dood; om levende en beschermde dieren, die bescherming genieten via de Flora- en faunawet. Van de overheid mag je een moreel en ethisch besef verwachten en een zorgplicht voor deze weerloze wilde dieren. Echter, niets is minder waar. Als een aanvrager aangeeft dat er sprake is van schade, wordt dit niet of onvoldoende gecontroleerd en zo kunnen jagers ongelimiteerd hun gang gaan. En de provincie: die beschermt geen dieren, maar laat ze in toenemende mate in grote getale doden, terwijl er alternatieve manieren voorhanden zijn. De korte termijn economische belangen zegevieren. De in het wild levende dieren delven het onderspit in deze zo oneerlijke strijd. Het doet me denken aan China waar alle mussen moesten worden uitgeroeid, vanwege de schade aan gewassen. Toen de mussen uitgeroeid waren, volgde er een sprinkhanenplaag, die alle oogsten deed mislukken, omdat de mussen de sprinkhanen niet meer opaten. De natuur laat zich uiteindelijk niet door de mens regelen en ook in dit geval zullen uiteindelijk de wrange vruchten geplukt worden van dit menselijk ingrijpen in het ecologisch evenwicht.

Gedeputeerde Staten: u moet zich diep schamen voor het door u gevoerde beleid! Wilde dieren die wettelijke bescherming verdienen zijn in deze provincie hun leven niet zeker. Zuid-Holland is de meest dieronvriendelijke provincie van Nederland!

Naar aanleiding van dit zeer dieronvriendelijke provinciale beleid neemt de maatschappelijke onrust toe. Nog nooit zijn er zoveel bezwaarschriften ingediend tegen verleende ontheffingen als in deze statenperiode.

Diverse gesprekken, die ik gevoerd heb met zowel de verantwoordelijke gedeputeerde als met de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden, die de uitvoering van de ontheffingen doet, hebben tot niets geleid. Ze beloofden minder ontheffingen, maar het werden er alleen maar meer. Het onderdeel uit het Hoofdlijnenakkoord om dierenleed te verminderen blijkt één grote loze belofte. Dit college heeft het dierenleed alleen maar bevorderd en geeft carte blanche om dieren te doden. Dan kun je beter maar geen mooie woorden in het Hoofdlijnenakkoord zetten als je het tegenovergestelde doet! Dat is een farce!

We willen dat de provincie gaat inzetten op het beschermen van in het wilde levende dieren en de zorgplicht voor dieren serieus neemt; dieren niet vogelvrij verklaart of in handen laat vallen van hobbyjagers, die doden van dieren tot plezier hebben verheven.

Het is duidelijk: de maat is meer dan vol voor de Partij voor de Dieren. De ernstige en zinloze dierenmishandelingen en massadodingen van dieren moeten stoppen.

We roepen GS dringend op om de ontheffingen voor het doden van dieren in te trekken en alternatieve methoden te gaan toepassen, want………

In dierenogen valt hetzelfde licht
als in het oog van mensen.

Het levende schept adem uit één bron,
vangt vanaf de eerste kreet
tot aan de laatste huivering dezelfde zon.

Denkenden gaan met dieren
onder dezelfde hemel
dezelfde einder tegemoet,
door één verlangen voortgedreven:
leven.

Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer