Bijdrage advies­rapport Veerman over Buij­tenland van Rhoon


15 juni 2014

Bijdrage adviesrapport Veerman over Buijtenland van Rhoon

Natuur

De eerste vraag dienaar aanleiding van het adviesrapport van dhr. Veerman rijst is:

Wat schiet de natuur ermee op. Wordt die beter door deze plannen of juist niet?”

Iedere keer blijkt dat er plannen worden gemaakt voor compensatie, maar als het er op aan komt worden de plannen vanwege allerlei redenen niet uitgevoerd. Dat geldt voor het Buytenland van Rhoon, maar bijvoorbeeld ook voor de in de IODS afgesproken natuurcompensatie.

Zijn nu de agrarische belangen leidend of zijn de natuurdoelen leidend?

Het gaat niet allen om vermindering van gifgebruik, zoals Veerman bepleit, maar het gaat ook om het stoppen met bestrijdingsmiddelen, een dier- en natuurvriendelijk maaibeleid en waterpeilbeheer.

In het rapport wordt aangegeven:

Agrarisch gebruik

“Er moet aan agrarische ondernemers een termijn van zes jaar voor reflectie en besluitvorming worden gegund, zodat zij in de nieuwe constellatie en koers hun eigen keuzes kunnen maken.”

Dit is beste een lange periode en wat wordt hiermee precies bedoeld? Mogen ze gedurende zes jaar doorgaan op de manier zoals ze het nu doen?

De agrarische belangen (en eventueel recreatiebelangen) zijn dan wederom veilig gesteld en de natuurdoelen moeten zich hieraan weer aanpassen.

Hetzelfde geldt voor de natuurcompensatie die is afgesproken bij de IODS. Ook die komt maar niet van de grond en dreigt eenzelfde lot.

In het advies wordt aangegeven: “In de huidige teelten worden hoge opbrengsten gehaald door het toepassen van zeer effectieve gewasbescherming (tegen onkruiden, ziekten en plagen) en uitgekiende bemesting. Hoewel de akkerbouw de achterliggende decennia grote stappen gezet heeft om de milieueffecten te beperken, zijn die niet uit te sluiten: residuen van de toegepaste chemische middelen zijn aanwezig in bodems en sloten en hebben daar een schadelijk effect op de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit.”

Hoe gaan agrariërs dit doen om het gifgebruik te verminderen en wie controleert dat?

We vinden het goed dat er een resultaatverplichting wordt gesteld, maar wat als de resultaten niet gehaald worden? De sancties moeten voldoende streng zijn als prikkel om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met vermindering gifgebruik, ander maaibeleid, minder bemesting en hoger waterpeil De resultaten zijn bepalend voor de toekenning van de desbetreffende beheervergoedingen. Maar zijn deze voldoende sterk om te kunnen fungeren als prikkel?

Akkerranden

Hoogwaardige akkernatuur heeft als consequentie: . spuiten met gif en dat is nu juist weer een probleem voor de natuur- en waterkwaliteit. We vinden dat hiervoor minimaal goede randvoorwaarden voor moeten worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor het waterpeil en het maaibeleid. Ook hiervoor zullen randvoorwaarden moeten worden opgenomen.

Stadslandbouw

In het advies wordt verder aangegeven: “De relatie die in deze benadering kan worden gelegd met stadslandbouw en het vermarkten van de lokaal geproduceerde voedingsmiddelen ondersteunen de educatieve en gemeenschapsvormende effecten ervan: regionale productie en afname, maar dat moet dan wel gestimuleerd worden.” Op zich juicht de Partij voor de Dieren dit toe, maar dit kan echter ook in andere nabijgelegen gebieden met een agrarische bestemming als de Hoeksche Waard en het Groene Hart. Het Buijtenland van Rhoon heeft niet voor niets een natuur- en recreatiedoelstelling gekregen.

Recreatie

Deze recreanten zijn merendeels niet zozeer gericht op het ontmoeten van bijzondere soorten, maar willen genieten van mooie routes, onverwachte vergezichten, de wisselende kleuren van de seizoenen en de groei en oogst van de gewassen

Wie heeft dat geconstateerd? Recreanten willen ook zeker bijzondere soorten ontmoeten bij recreatie. Het komt over als aanbodgericht en niet vraaggericht.

Samenvattend: de natuur- en recreatiedoelen die gesteld zijn, moeten leidend zijn en niet de agrarische doelen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer