Bijdrage Jaar­re­kening 2013


9 juni 2014

In de bestuurlijke inleiding van de jaarrekening wordt aangegeven: “De provincie concentreert haar financiële middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van haar kerntaken en daarbinnen maken we keuzes die bijdragen aan de versterking van de regionale economie.” In de inleiding wordt de nadruk gelegd op de economische groei. De Partij voor de Dieren vindt dit een erg eenzijdige benadering en is van mening dat de nadruk juist gelegd moet worden op een evenwichtige balans tussen het realiseren van duurzame economische ontwikkeling, ecologische ontwikkeling en sociale ontwikkeling.

Laat ik beginnen met een positief punt uit de Jaarrekening 2013. Het is mooi dat het aandeel particulier natuurbeheer is gegroeid. Dit zou kunnen inhouden dat particulieren het behoud en de versterking van onze natuur serieus nemen en actie ondernemen om dit te realiseren. Dan kan het toch niet zo zijn dat de verantwoordelijke overheid, de provincie het op dit gebied laat afweten. Dus college: hup schouders eronder en aan de slag!

In de jaarrekening wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat ad 26,3 miljoen euro ten gunste van de algemene reserve te brengen. Aangegeven wordt dat in de Voorjaarsnota nader wordt bepaald waaraan het voordelige rekeningresultaat zal worden besteed. De Partij voor de Dieren is van mening dat het positieve rekeningresultaat ten goede zou moeten komen van de ecologische ontwikkeling en ik zal uitleggen waarom.

Waterkwaliteit

In de jaarrekening 2013 wordt geconcludeerd dat van de 131 KRW-waterlichamen op dit moment 4 KRW-waterlichamen volledig aan de KRW-doelstelling voldoen. Dit betreft KRW-grondwaterlichamen. De Partij voor de Dieren is van mening dat de resultaten bedroevend zijn sinds de start in 2000. De afgelopen jaren zijn de doelen telkens naar beneden bijgesteld en nog worden de doelen niet gehaald.

Ook is de doelstelling mbt het (provinciale) Europese Kaderrichtlijn Water-maatregelenpakket voor grondwater dat per 31/12 is uitgevoerd, niet gehaald, namelijk 52% ipv 60%.

Recreatie

Uit onderzoek is gebleken dat er meer recreatie is dan verwacht. Dat geeft de behoefte van onze Zuid-Hollandse inwoners aan! Natuur levert een hele belangrijke bijdrage aan het welzij van mensen en dieren en uit onderzoek is gebleken dat natuur en groen bijdragen aan vermindering van ziektekosten. Het is een randvoorwaarde voor ons voortbestaan en voor volgende generaties.

De doelstellingen voor meer recreatiegebieden zijn bij lange niet gehaald: 81 ha in plaats van de gestelde 300 ha. Er zullen allemaal redenen zijn aan te dragen waarom het allemaal niet is gelukt, maar dan is de vraag welke extra inzet er wordt gepleegd.

We vinden verder dat er een onjuist beeld wordt gegeven van de bereikte doelen op het gebied van de versterking van de biodiversiteit. Di biodiversiteitsgraadmeter die dit jaar is uitgekomen laat een verslechtering van de biodiversiteit zien in de jaarrekening wordt gemeld dat er sprake is van verbetering.

Verwerven en inrichten van de Ecologische Hoofdstructuur

Er is 50 ha nieuw EHS gebied gerealiseerd in plaats van de geplande 150 ha;
er is 39 ha nieuw ingericht EHS gebied ipv de geplande 160 ha;

Het is droevig gesteld met de realisatie van de EHS en dat terwijl er al zoveel is afgegaan van de oorspronkelijke geplande EHS.

De conclusie is dan ook: het is slecht gesteld met waterkwaliteit, realisatie van nieuwe recreatiegebieden en het behouden en versterken van de biodiversiteit.

Meer asfalt is daarentegen des te beter gelukt, zelfs veel meer dan gepland Wat een scheve verhoudingen. We vinden dat er meer inzet op natuurdoelstellingen moet komen en minder op asfalt!

Onze fractie zal bij de bespreking van de Voorjaarsnota een amendement in om een deel van het positieve rekeningresultaat van 26,3 miljoen euro toe te kennen aan de versteking van biodiversiteit (waterkwaliteit en natuurontwikkeling).

De Partij voor de Dieren verwacht in de Kadernota extra maatregelen die worden genomen om de gestelde biodiversiteitsdoelen, waterkwaliteitsdoelen en recreatiedoelen te behalen.Prestatie-indicatoren Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2013

Realisatie 2013

2.3.3.1

Percentage haltes in provinciale concessiegebieden dat toegankelijk is voor mindervaliden

38%

(1160 van de 3050)

44%

54%

Luchtkwaliteit:

Verbeterd. Hoe komt dit?

Deze afname is -naast de verbeterde luchtkwaliteit- ook het gevolg van een actualisatie van het verkeersmodel. Hierdoor kan het aantal blootgestelden nu beter worden ingeschat (foutmarge van 15%).

De doelstelling bij externe veiligheid is om personen die blootgesteld worden aan het risico om te overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen niet te laten stijgen ten opzichte van 2011. Door de invoering van het Rijksbasisnet voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen zijn de mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen (met name over spoor) toegenomen. Hierdoor is sprake van een toename van het aantal blootgestelden aan risicovolle activiteiten

Gaat het college daar nog wat aan doen en zo ja wat? Zo nee waarom niet?

Leegstand is toegenomen. Slechte zaak!

Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen

75

125

180

Mooi

Duurzame energie en windenergie niet op schema

Greendeal Zonnepanelen-asbest 0 gerealiseerd hoe komt dit???

Motie om dit meer te promoten!

Wat heeft de provincie hieraan gedaan?

Watr een flut duurzaamheidsparagraaf Effectindicatotren zijn weg!!!!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer