Bijdrage Provin­ciale Staten Beleids­uit­gangs­punten toerisme


14 oktober 2020

Het aantal toeristen in Nederland is de afgelopen tien jaar exponentieel gegroeid. Door corona is deze ontwikkeling onzeker geworden, maar vermaak en ontspanning blijft belangrijk. Nog nooit zijn er zoveel Nederlanders in eigen land op vakantie geweest als het afgelopen jaar. Deze mensen zoeken vooral rust en natuur, is de conclusie in het rapport ‘Waardevol toerisme’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is, dat toerisme plaats moet vinden binnen de draagkracht van de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap. Ook wat toerisme betreft zijn er grenzen aan de groei. De mobiliteit en de bereikbaarheid in Zuid-Holland mogen door toerisme niet worden overbelast. Meer toerisme leidt tot economische groei en we moeten onszelf de vraag stellen, of dit een duurzame ontwikkeling is die we ook voor de langere termijn willen en kunnen volhouden in Zuid-Holland. De schaduwkant van de groei is dat er schade optreedt aan de leefomgeving en de natuur. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen en om te zorgen dat natuur en toerisme elkaar versterken?

In de startnotitie toerisme Zuid-Holland staat het al, het landschap en de biodiversiteit staan helaas onder druk door de groei van de economie, de bevolking en verandering van klimaat en bodem. Vooral in de gebieden die een hoge natuurwaarde hebben in Zuid-Holland, zoals onze kuststreek en de duinen, maar ook plekken als het molengebied van Kinderdijk, de bollenstreek en steden zoals Delft en Den Haag mogen niet overbelast worden vanwege toerismedruk. Dit houdt in onze ogen in dat er terughoudend wordt omgegaan met toeristische ontwikkelingen en activiteiten die de natuurwaarden, biodiversiteit en de leefbaarheid in steden in Zuid-Holland aantasten. Er moet een maximum gesteld worden aan het aantal overnachtingsmogelijkheden.

Er wordt in de startnotitie uitgegaan van respect voor de waarden in de omgeving, zoals de erfgoedopgaven en landschappelijke waarden, recreatie in de buitenruimte en natuurbeleving. Toerisme met een duurzame inhoud wordt gestimuleerd. Wat ons betreft mag dit uitgangspunt nog duidelijker worden uitgediept en mag er meer worden ingezet op bescherming van kwetsbare waarden. Welke mogelijkheden zijn er om de toeristenbelasting te besteden aan verbetering van de natuur, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving? We horen graag de reactie van gedeputeerde op deze vraag.

De natuur heeft het al zo moeilijk en moet fors versterkt worden. Aantasting en vervuiling door toerisme kunnen dit belemmeren. Kortom, we vinden dat aangegeven moet worden wat de grenzen van toerisme zijn. De toeristenbelasting mag wat ons betreft volledig worden gebruikt om de natuur en de gezonde leefomgeving voor mens en dier te versterken. Daarnaast willen we dat wordt aangegeven hoe toerisme kan bijdragen aan natuurherstel, bijvoorbeeld via een natuurherstelfonds, gefinancierd door toeristische bedrijven. We houden hiervoor een motie achter de hand. We horen graag de mening van gedeputeerde hierover.