Bijdrage KNM Klimaat­ak­koord Industrie en Mobi­liteit


7 oktober 2020

Klimaatakkoord Industrie en Mobiliteit

Industrie

De industrie zelf is verantwoordelijk, provincie slechts additionele taak weghalen belemmerende wetgeving en financiële ondersteuning, zo staat er.

De PvdD vindt dat de rol van de provincie m.b.t. het Klimaatakkoord ambitieuzer mag en niet alleen additioneel. Het college toont weinig ambitie voor een regio met een grote opgave voor het terugdringen van CO2-emissies en het opzetten van een circulaire industrie. We zien graag dat GS hierin juist meer de regie pakt in plaats van bijvoorbeeld het economisch draagvlak te laten prevaleren. Wat onze fractie betreft mag GS meer daadkracht tonen en een regierol pakken.

En wat gaan GS doen als industrie de verduurzamingstaken niet op zich neemt?

Mobiliteit

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de regionale uitwerking van de mobiliteitsmaatregelen vorm krijgt via Regionaal Mobiliteitsprogramma’s of -plannen (RMP’s). Het streven is om in het najaar van 2020 eerste concepten van de RMP’s gereed te hebben. De uitkomsten van de Regionale Mobiliteitsprogramma’s wachten wij af. Maar zal moeten worden ingezet op minder vliegen! Ook daar kan de provincie aan bijdragen.

Schone energie voor iedereen

In 2030 stoten we bijna de helft minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden, zo staat in het document. Dat is het doel dat is afgesproken in het klimaatakkoord. Gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland werken samen aan het landelijk bepaalde doel in het klimaatakkoord: 49% minder CO2 uitstoot in 2030
Daar is meer ambitie en daadkracht voor nodig dan nu wordt voorgesteld!

Schone stroom:

  1. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
  2. Duurzame warmtebron verwarmen gebouwen en kas.
  3. Slim gebruik ruimte die er al is voor zonne-energie.
  4. Windmolens en zonneparken passend in landschap.
  5. Ondersteunen particulier initiatief opwekken energie.

Onder de titel ‘Zonnig Zuid-Holland’ wordt een provinciale subsidieregeling voor zonnepanelen gelanceerd op met name grote daken. De inzet voor energiebesparing, windenergie, zonne-energie en windenergie steunt de PvdD van harte. En windenergie op de plaatsen waar mens en dier er geen noemenswaardige overlast van ondervinden.

Duurzame warmte gebouw en kas:

M.b.t. de glastuinbouw zien we graag dat de innovatieve mogelijkheden in ZH worden benut om lichtdoorlatende zonnepanelen te plaatsen op kassen. We willen dat de provincie dit gaat stimuleren en ondersteunen in plaats van gebruik te maken van de niet duurzame grootschalige warmterotonde, die gevoed wordt door de restwarmte, afkomstig van fossiele brandstoffen uit het havengebied. Daar zijn wij per definitie geen voorstander van.

Energie uit water, ofwel Aquathermi

We zien uit naar de uitkomsten van de onderzoeken hiernaar. Wanneer kunnen we hierover nadere informatie verwachten?

Grondstoffen

Het zou mooi zijn als de provincie een ruileconomie gaat stimuleren, in plaats van de wegwerpeconomie waar we nu mee te maken hebben. Daardoor hoeft er minder te worden weggegooid dan wel gerecyceld.

Waterstof

Waterstof is een interessante ontwikkeling, die voor ons vooralsnog goede mogelijkheden biedt voor verduurzaming. We moeten wel alert blijven op de duurzame productie ervan.

Samengevat

Om te voldoen aan het klimaatakkoord moet sterker worden ingezet op de CO2 reductie en moet het wat ons betreft minder vrijblijvend. De grootste uitstoot betreft de veehouderij en hier wordt de grootste winst behaald. Vooral daarop zullen we moeten inzetten. Daarnaast moeten fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden afgebouwd en moeten we mede daarom niet inzetten op een geldverslindende niet duurzame warmterotonde. Energiebesparing en gebruik van zonne- en windenergie zijn voor ons de belangrijkste tools.