Bijdrage IC commissie Omge­vingswet en beleids­uit­gangs­punten Toerisme


30 september 2020

Invoeringsplan omgevingswet

De huidige realiteit is een totaal andere dan toen het wetstraject voor de Omgevingswet werd ingezet in 2014. Toen leek het nog alsof alles kon. We waren herstellende van een economische crisis en voor veel partijen stond één ding vooraan. Dus, daar waar het benutten en beschermen van de omgeving elkaar dwars zaten, werd de oplossing gevonden in de Omgevingswet.

De Omgevingswet had namelijk als uitgangspunt dat je zowel kunt benutten als kunt beschermen tegelijkertijd. Maar nu in 2020 is de realiteit wel anders. We zitten midden in een stikstofcrisis waarvan het eerste rapport van de commissie Remkes de titel had: “Niet alles kan”. Het principe van benutten én beschermen, is niet langer houdbaar. Wij maken ons hier zorgen over. De Omgevingswet heeft zoals gezegd twee doelen: het beschermen én benutten van de leefomgeving. Maar dit denkkader is funest voor de natuur in Zuid-Holland. Want met de invoering van de Omgevingswet komt er een ruimer afwegingskader voor de leefomgeving. In juli is de Aanvullingswet natuur in de Eerste Kamer behandeld, als laatste van de Aanvullingswetten. Met het aannemen van deze wet, is het gehele omgevingsrecht in de Omgevingswet geïntegreerd. De regering heeft het zelf gezegd: “de Wet Natuurbeheer wordt ‘beleidsneutraal’ omgezet in de Omgevingswet”.

Je zou verwachten dat de belangstelling voor natuurbescherming gegroeid zou zijn en dat dat in het beleid tot uitdrukking zou zijn gekomen. Maar de natuur staat er na decennia van achterstelling van natuurbescherming slechter voor dan ooit. Verdroging, verschraling, bemesting, pesticiden en een deken van stikstof tasten onze ecosystemen aan. Landschappen worden monotoon, stil en leeg. Soorten verdwijnen in razend tempo. Weidevogels, waaronder de grutto, worden met uitsterven bedreigd. Het oprekken van de grenzen van economische groei heeft tot deze situatie geleid. Het is een door onszelf veroorzaakte ecologische crisis die grote gevolgen zal hebben voor ons bestaan en dat van komende generaties. Ingrijpende wettelijke maatregelen die de natuur beschermen zijn ons inziens daarom meer op zijn plaats nodig. De beleidsneutrale omzetting van het natuurbeleid met de invoering van de Omgevingswet biedt deze bescherming niet. De provinciale strategie en aanpak voor het omgevingsbeleid ook niet. De implementatie leidt door een breder afwegingskader niet tot verbetering, ook niet tot behoud, maar tot een verdere verslechtering van de natuur.

We roepen de Gedeputeerde op, om in het proces van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarbij behorende visies, verordeningen en plannen, zorgvuldigheid te laten prevaleren boven snelheid. En de kwetsbare natuur in Zuid-Holland de noodzakelijke bescherming te bieden die deze nodig heeft.

Beleidsuitgangspunten toerisme

Voorzitter, dank aan de gedeputeerde voor de heldere startnotitie. Allereerst is een woord van waardering op zijn plek voor het proces hoe deze notitie tot stand is gekomen en gecommuniceerd.
Toerisme is een sector die hard is geraakt door de coronacrisis, herijking op dit beleidsgebied is op zijn plaats. Daarnaast hebben we inhoudelijk waardering voor de wijze waarop de ambities en speerpunten voor toerisme in de regio zijn ingevuld. Er wordt uitgegaan van respect voor de waarden in de omgeving, zoals de erfgoedopgaven en landschappelijke waarden, recreatie in de buitenruimte en natuurbeleving. Toerisme met een duurzame inhoud wordt gestimuleerd, zo valt te lezen in de startnotitie.

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is, dat toerisme plaats moet vinden binnen de draagkracht van de natuur. In de startnotitie staat het al, het landschap en de biodiversiteit staan helaas onder druk door de groei van de economie en de bevolking en verandering van klimaat en bodem. Vooral in de gebieden die een hoge natuurwaarde hebben in Zuid-Holland, zoals onze kuststreek en de duinen (de Nationale Parken Hollandse Duinen en NL Delta), het NNN en de Natura 2000 gebieden, mogen niet te lijden krijgen onder negatieve effecten van toerisme. Dit houdt in dat er terughoudend wordt omgegaan met toeristische ontwikkelingen en activiteiten die de natuurwaarden en de biodiversiteit in Zuid-Holland aantasten. Is de gedeputeerde van mening dat het beleid uit de startnotitie toerisme voldoende houvast biedt om de natuur te beschermen tegen ongewenste effecten zoals drukte, mobiliteit en vervuiling?