Bijdrage Provin­ciale Staten Najaarsnota 2020


14 oktober 2020

Voorzitter,

Opvallend in de Najaarsnota is dat zeer veel doelen niet worden gehaald en worden doorgeschoven. Op zich lijkt het mooi dat de kas wordt gespekt, maar het geld is bedoeld om uit te geven aan projecten die het publiek belang dienen. Er wordt steeds meer geld opgepot en in reserves gestort. Voor een deel zou dat te maken kunnen hebben met de coronacrisis, maar dat kan niet alles verklaren! We vinden het een zorgelijke ontwikkeling.

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
De beleidsdoelen ten aanzien van schone energie zijn mooi verwoord, maar het feit blijft dat GS geen echte voortrekkersrol pakt op het gebied van de energietransitie. GS kijkt met name naar ontwikkelingen in de markt en ziet voor zichzelf meer een faciliterende en begeleidende functie dan een aanjaagfunctie. Om de doelen werkelijk te kunnen bereiken zal de provincie een prominente rol moeten nemen om zo een échte duurzame energietransitie te kunnen bewerkstelligen.

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de toevoeging van €1,1 mln aan de risicoreserve Energiefonds voor de inzet van het warmtedossier in 2021. Wij geven de voorkeur aan de ontwikkeling van lokale echt duurzame warmtenetten, die van onderop worden opgestart en waarbij gebruikers via een coöperatie betrokken worden.

Ambitie 5: versterken natuur in Zuid-Holland

Actieplan boerenlandvogels

In de commissie hebben we gesproken over het actieplan boerenlandvogels en er is ook ingesproken. We willen echt dat dit plan wordt gerealiseerd. Bekeken zal worden of dekking voor 2021 bij de begroting kan worden meegenomen. We willen graag voorafgaande aan de begroting een brief van GS ontvangen hoe zij het actieplan boerenlandvogels denken te kunnen dekken uit de financiële middelen. Graag een reactie van de gedeputeerde. Er is geld genoeg en naar onze mening zou dit prima gefinancierd kunnen worden uit het agrarisch natuurbeheer.

Internationaal afgesproken natuurdoelen

Ik wil één voor ons zeer belangrijk onderdeel uit de Najaarsnota lichten. De Partij voor de Dieren maakt zich zeer grote zorgen over de realisatie van de provinciale natuurdoelen, al meer dan 10 jaar. 40 mln euro van de in totaal 134 mln euro wordt dit jaar niet uitgegeven, terwijl dit wel de bedoeling was. Dat is 30% minder realisatie. De natuurdoelen zijn in al 2004 door de regering afgesproken. En elk jaar is het weer hetzelfde liedje. Doelen niet gehaald, vertraagd, terwijl de tijd steeds meer gaat dringen. In 2027 moet het afgerond zijn. Er is in 16 jaar nog niet eens een derde bereikt van de in totale realisatieperiode van 23 jaar. We roepen dit college op daadkracht en slagkracht te tonen! Natuur is zo belangrijk voor onze inwoners, zowel mens als dier en de druk op versterking van de natuur wordt alleen nog maar groter vanwege de coronacrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, maar ook in het belang van onze gezondheid. In de commissie heb ik erop gehamerd om snel extra maatregelen te treffen, gezien de enorme achterstand op de geplande realisatie van de natuurdoelen.

1 juli jl. heeft Gedeputeerde Potjer toegezegd dat nog dit jaar een nieuwe realisatiestrategie NNN besproken zal worden in de commissie en dat daarin de evaluatie van de natuurrealisatie zal worden meegenomen. Dit was ook afgesproken met het Rijk. In de laatste commissievergadering heeft de gedeputeerde echter aangeven dat het plan op zijn vroegst in januari 2021 naar PS komt en dus weer een half jaar vertraagd is. We hebben grote zorgen en dienen daarom een motie in waarbij we oproepen tot daadkrachtig optreden met een strakke planning en realisatie.

We geven als kaderstelling mee dat de volgende elementen worden meegenomen in de realisatiestrategie, waarin we het college opdragen:

In januari 2021 aan Provinciale Staten de realisatiestrategie natuurontwikkeling (NNN) aan te bieden waarin de volgende elementen worden meegenomen:

  • concrete roadmap, inclusief doelen die bereikt moeten zijn in 2027;
  • smart geformuleerd: heldere weergave van de maatregelen die worden getroffen: wie verantwoordelijk is, welk tijdpad nodig is (wanneer klaar); welke financiën daarbij horen en de locatie;
  • helder aangeven wat de gewijzigde aanpak is ten opzichte van voorgaande jaren (lerende organisatie) en waarom verwacht wordt waarom deze aanpak wel succesvol zal zijn.

Voorzitter. Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren