Bijdrage RWE commissie Begroting 2021


28 oktober 2020

Onze fractie heeft eerder deze week al schriftelijk onze technische vragen over de begroting ingediend, daarom wil ik mij deze commissievergadering beperken tot de vragen die een mondelinge toelichting van gedeputeerde behoeven.

Vier vragen over Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland:
126 De Vliegende Brigade: zijn natuurbeheerders, boswachters, stadsecologen etc. hier ook in opgenomen? En kunnen bewoners ook als expert in de Vliegende Brigade worden opgenomen?
127 Versnellen van locaties/ binnen de bouwketen: wordt hierbij scherp in de gaten gehouden dat dit niet ten koste van flora en fauna gaat? Gaat dit niet ook ten koste van de provinciale circulaire ambities?
129 Wat wordt er gedaan om de pilots op het gebied van gebiedsontwikkeling die genoemd worden op pagina 129, indien deze succesvol zijn, op te schalen?
130 En als laatste vraag: in hoeverre wordt er bij de keuze van de duurzame wijken gekeken naar de combinatie van klimaatrisico en sociale draagkracht, zodat de investering komt bij de plekken en de mensen die dit het meest nodig hebben?