Bijdrage KNM commissie Begroting 2021 en Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035


4 november 2020

Wildopvangen

In een brief van 3 maart 2020 heeft gedeputeerde Potjer aangegeven dat hij met de wildopvangen heeft afgesproken dat er een vervolggesprek komt naar aanleiding van de uitvoering van de landelijke motie over een leidraad voor financiële ondersteuning voor wildopvangcentra. In een brief d.d. 8 september geeft de gedeputeerde aan dat het Rijk geen landelijke richtlijn gaat opstellen, maar dat het Rijk provincies en gemeenten aanmoedigt om in gesprek te gaan met dierenopvangcentra over de hulp die zij nodig hebben, al dan niet financieel. Heeft dit gesprek al plaatsgevonden en zo niet, wanneer gaat de gedeputeerde dat doen? We kunnen niet nog langer wachten met financiële ondersteuning van de wildopvangcentra. Zij vervullen een zeer belangrijke publieke functie, die ondersteund moet worden door de overheid. Nu het Rijk het afschuift op provincies en gemeenten, vinden we dat de provincie zijn verantwoordelijkheid moet nemen en over de brug moet komen met een financiële vergoeding. Afhankelijk van het antwoord overwegen we een amendement hiervoor in te dienen.

Faunabeheer

We vinden dat het faunabeheer veel te gemakkelijk kiest voor de MINST diervriendelijke aanpak, namelijk het doden van dieren. Dat blijkt uit de aanpak van de uitroeiing van vossen, het beheerplan ree, dat afschot gemakkelijk maakt, onlangs nog de uitroeiing van de damhertenpopulatie in de Hoeksche Waard en het bezwaar bij de Raad van State om toch smienten te mogen doden, terwijl de rechter dit verboden heeft. Het is ons er veel aan gelegen dat het college echt de escalatieladder gaat toepassen en kiest voor diervriendelijke, niet-dodelijke maatregelen bij overlast en een betere bescherming van dieren. Dit college kiest veel te gemakkelijk voor het doden van dieren in plaats van ze te beschermen en we vinden echt dat dit moet veranderen. Ook blijkt uit het beleid om in 2021 geen extra middelen ter beschikking te stellen voor de wettelijke taak van soortenbescherming, en dat terwijl het code rood is voor veel diersoorten en de biodiversiteit, zoals nu zelfs de haas en het konijn. We vragen het college veel meer inzet op de soortenbescherming. Voor veel economische zaken stelt dit college geld ter beschikking, terwijl ons voortbestaan op het spel staat, wat de hoogste prioriteit zou moeten hebben!

Economisch belang betaald vanuit geld dat bestemd is voor natuur

2 miljoen euro wordt jaarlijks uitgekeerd aan agrariërs die economische schade ondervinden door ganzen. Het valt toch aan niemand uit te leggen dat er 2 miljoen euro wordt afgeroomd van geld wat bestemd is voor natuur en wordt besteed aan economie, namelijk vergoeding van economische geleden schade, in dit geval door ganzen. Dit moet uit het economisch budget worden gehaald en zeker niet uit het natuurbudget!

Natuurcompensatie

Het is zeer droevig gesteld met de realisatie van de natuurcompensatie. Wat gaat het college doen om de natuurcompensatie te versnellen en ook echt te realiseren? We hebben er veel technische vragen over gesteld, maar nog geen antwoord ontvangen. We overwegen hiervoor een motie in te dienen.

Natuur

Pg 111: ‘Met natuur faciliteert de provincie ZH een economisch systeem dat uitgaat van de kwaliteit van ons natuurlijk kapitaal: Waarom bekijkt het college het alleen vanuit economisch perspectief en niet vanuit de intrinsieke waarde van de natuur en vanuit ecologisch perspectief? En dat terwijl het college uiterlijk in 2050 een balans wil realiseren tussen natuur en economie en beschikt over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap.’ Dan moet er echt nog heel veel gebeuren en moet het ecologisch belang prevaleren, want dat delft nog steeds het onderspit, zoals blijkt uit de enorme afname van de biodiversiteit en de stikstofcrisis, die wordt veroorzaakt door de nadruk op het economisch belang. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de vertraging van de natuurrealisatie in de Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. We zien uit naar het bos- en bomenbeleid en de realisatiestrategie natuur, zoals door het college beloofd in januari 2021 in plaats van 2020.

Actieplan Weidevogels 2019-2027

Wat is de huidige stand van zaken en kan de gedeputeerde aangeven wat zijn zoektocht is geweest? Waarom geen geld vanuit de reserve groen of de algemene reserve?

Kan bijvoorbeeld het geld ad 152000 en 182000 dat vrijkomt vanuit de Grondbank RZG Zuidplas en ten gunste van de algemene reserve valt ook niet benut worden voor het Actieplan weidevogels?

Landbouw

Om duurzaamheid te bevorderen en minder te slepen met voedsel vinden we de ontwikkeling op minder export en de inzet op een grotere afzet van lokaal en gezond geproduceerd voedsel een goede ontwikkeling. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie meer de regierol gaat pakken bij de verduurzaming van de landbouw. Een sterkere regie is hard nodig! Hoe denkt het college dit te gaan aanpakken? Graag een reactie? Aanscherping van de subsidieverlening: alleen dan wanneer het echt bijdraagt aan verbetering van de biodiversiteit, bodem, water en milieu. Tot nu toe hebben de miljarden agrarische subsidies weinig tot niets opgeleverd: biodiversiteit en natuur in agrarisch gebied daalt nog steeds dramatisch. Ook kan de provincie, als eigenaar van agrarische gronden strengere eisen stellen aan het gebruik, en natuurinclusief als norm gaan stellen bij de volgende pachtovereenkomsten. Ook qua ruimtelijke ordening zijn maatregelen te treffen door de intensieve landbouw verder aan banden te leggen. Het Buijtenland van Rhoon is een voorbeeld van hoe het niet moet. De oorspronkelijke doelstelling is volledig uitgekleed en er blijft weinig tot niets over van de oorspronkelijke geplande natuur. Landbouw blijft prevaleren.

Waterkwaliteit

0 procent van de oppervlaktewateren voldoet aan de KRW lezen we in de beantwoording van onze vragen. In 2027 moet 100% zijn gerealiseerd. Zeer zorgwekkend! We denken na over een motie.

Gezondheid

De provincie Zuid-Holland heeft de laagste score voor gezondheid (pag. 139). We vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling en horen graag van het college wat zij hieraan gaan doen?

Ruiterpaden

We waarderen de inzet voor de verbetering van de ruiterpaden en dat er in de begroting structureel geld beschikbaar is gesteld. We vragen het college dan ook naast fase 1 ook fase 2 te gaan realiseren.

Tot zover mijn bijdrage voor de eerste termijn.