Bijdrage begroting 2021


11 november 2020

Corona

Het coronavirus heeft een enorme impact op onze samenleving en economie. Iedereen heeft daarmee te maken met soms vergaande gevolgen. Het geeft aan dat het tijd is voor verandering en een blijvend duurzaam nieuw normaal, zoals regelmatiger thuiswerken, minder globalisering en meer regionaal. Wij staan als volksvertegenwoordigers in verbinding met de samenleving; kwetsbare mensen zijn vaak de dupe en de eenzaamheid onder ouderen, maar ook jongeren dreigt hierdoor toe te nemen.

De Partij voor de Dieren wil zich inzetten voor kwetsbare groepen, zoals steun voor de voedselbank, maar ook voor de bescherming van in het wild levende dieren, natuur en milieu, die het momenteel ook zwaar te verduren hebben.

De ruimte die de mens inneemt, gaat niet langer alleen maar ten koste van wilde soorten, ook de dieren die we zelf houden hebben steeds minder ruimte: de intensieve veehouderij, en onlangs nog de problemen in de intensieve nertsenhouderij; het leidt tot dierenleed en gezondheidsproblemen, zoals zoönosen – virussen, bacteriën en parasieten die van dieren op mensen overspringen en hen ziek maken. Covid-19, Vogelgriep, varkensgriep en de Q- koorts zijn voorbeelden van dierziekten die zich door de intensieve veehouderij razendsnel onder dieren verspreiden en uiteindelijk dus ook zeer gevaarlijk zijn voor de mens. Zoönosen zijn volgens de laatste inzichten vooral te wijten aan de wijze waarop wij omgaan met landbouwdieren, de natuur en ecosystemen. De provincie kan ruimtelijk gezien paal en perk stellen aan de intensieve veehouderij en we roepen het college op om dit te gaan doen!

Actieplan weidevogels

De Partij voor de Dieren steunt het voorstel van GroenLinks om geld vrij te maken voor het actieplan weidevogels. Maar we maken er wel een belangrijke kanttekening bij.

De Partij voor de Dieren wil dat de natuurlijke balans hersteld wordt. Daarbij is het van groot belang dat de landinrichting wordt aangepakt en geschikt gemaakt wordt voor weidevogels; dat de landbouw hieraan wordt aangepast, maar niet door de natuurlijke vijanden uit te roeien en te doden, zoals de vos. Het ecologisch evenwicht, zoals door dit college wordt nagestreefd, bereik je niet door de natuur nog verder uit balans te brengen en predatoren uit de weg te ruimen! De Partij voor de Dieren kan hieraan geen steun verlenen!

Fauna

De Partij voor de Dieren was in eerste instantie van plan een amendement in te dienen voor financiële ondersteuning van de wildopvangcentra in Zuid-Holland. Dat gaan we nu niet doen, maar we komen volgend jaar met een goed onderbouwd initiatiefvoorstel hiervoor. Ook zullen we een initiatiefvoorstel gaan indienen om de wezel, bunzing en hermelijn van de vrijstellingslijst te halen.

Op de geactualiseerde Rode Lijst zijn nu haas en konijn opgenomen; deze soorten zijn zeer sterk afgenomen. Gedeputeerde Staten zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een behoud, dan wel herstel van de gunstige staat van instandhouding van wettelijk beschermde dieren, waaronder haas en konijn. We vinden het een nieuw dieptepunt dat soorten die vroeger als algemeen voorkomende soort werd aangemerkt nu op de Rode Lijst zijn opgenomen! De jacht op konijn en haas is echter nog steeds toegestaan. Dat is aan de landelijke overheid, maar de provincie heeft wel bevoegdheden op dit vlak. Daarom dienen we een motie in, waarin we GS verzoeken om zeer terughoudend te zijn met nieuwe provinciale ontheffingsverleningen voor het doden van haas en konijn op grond van de Wet Natuurbescherming én om het Rijk te verzoeken om haas en konijn van de wildlijst af te halen.

Het doden van dieren is de meest vergaande en meest dieronvriendelijke methode om schade te bestrijden. De PvdD wil dat veel zorgvuldiger wordt omgegaan met het verlenen van ontheffingen om dieren te doden. Daarom verzoeken we het college per motie om de escalatieladder, zoals beschreven in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland, zorgvuldiger te gaan hanteren en daarmee minder snel een ontheffing af te geven om dieren te doden.

Ambitie 5 Natuur en Waterkwaliteit

Het college wil uiterlijk in 2050 een balans realiseren tussen natuur en economie; Zuid-Holland beschikt dan over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap. Een mooie ambitie, maar er moet dan echt nog heel veel gebeuren: de komende tijd zal dan het ecologisch belang moeten prevaleren, want dat delft nog steeds het onderspit, zoals blijkt uit de enorme afname van de biodiversiteit en de stikstofcrisis, die wordt veroorzaakt door de nadruk op de korte termijn economische belangen. Dat geldt ook voor de waterkwaliteit. Nog steeds na 20 jaar voldoet 0 procent van de 127 Zuid-Hollandse oppervlaktewateren aan de KRW-doelen en dat is een triest resultaat. De doelen zijn de afgelopen jaren steeds meer naar beneden bijgesteld en momenteel zijn ze helemaal als effectindicator verdwenen uit de PS stukken; de tijd gaat steeds meer dringen. Over 7 jaar moet 100 procent van de oppervlaktewateren aan de KRW doelen voldoen, wat betekent dat hier fors op moet worden ingezet. We dienen een motie in waarin we het college verzoeken om
1) een heldere probleemanalyse te formuleren m.b.t. de knelpunten waardoor niet wordt voldaan aan de gestelde doelstelling; 2) aan Provinciale Staten voor 1 april 2021 in de commissie KNM deze probleemanalyse aan te bieden en 3) voor 1 april 2021 aan te geven welke extra maatregelen i.s.m. de waterschappen worden getroffen om te gaan voldoen aan de doelen van de KRW in 2027.

Natuurcompensatie

We vragen ons af waarom de reserve natuurcompensatie wordt opgeheven, terwijl er nog heel veel moet gebeuren op dit gebied! Graag een reactie! Het is zeer droevig gesteld met de realisatie van de natuurcompensatie voor bouwprojecten. Teleurstellend dat de gedeputeerde in de commissie heeft aangegeven dat de projecten natuurcompensaties allemaal op schema zijn, want dat is absoluut niet het geval! We willen dat de realisatie van natuurcompensatie weer op schema komt en dienen een motie in om deze realisatie te versnellen.

Ambitie 2 bereikbaar Zuid-Holland

We maken ons zorgen over de beheersbaarheid van de kosten voor grote infrastructurele projecten, zoals de N206 en Rijnlandroute en zullen dit kritisch blijven volgen.

Ambitie 3 schone energie voor iedereen

We betwijfelen ten zeerste of de doelen voor de energietransitie in Zuid-Holland op tijd behaald zullen worden (2030). In de begroting zien we dat het merendeel van de beleidsdoelen ten aanzien van energie vertraagd zijn en net als bij de natuurdoelen, schuift een groot deel van de geplande beleidsdoelen door naar later. Tegelijkertijd constateren we dat het energieverbruik in het haven industrieel gebied in Rotterdam juist toeneemt.

Ambitie 4 een concurrerend Zuid-Holland

Ongecontroleerde economische groei is geen optie; als we doorgaan op de huidige voet, dan brengen we onomkeerbare schade toe aan het klimaat, de voorraad van de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit. Economische ontwikkelingen moeten plaatsvinden binnen de draagkracht van de aarde. Om te voorkomen dat de term ‘duurzaamheid’ een leeg begrip blijft in het Programma Economie 2021-2025, hebben we een amendement voorbereid om de Brundtland-definitie van duurzaamheid op te nemen en een amendement om welzijn toe te voegen als aandachtspunt voor onze inwoners naast welvaart.

Ambitie 6 sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Versnelling van de woningbouw heeft een hoge prioriteit. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat deze versnelling niet ten koste van het milieu, de natuur en de biodiversiteit gaat. De projecten voor woningbouw moeten passen binnen de grenzen van het stikstofdossier en niet bouwen in de groene ruimte!
In de commissievergadering is gesproken over de 3 hectare kaart. Deze heeft als doel om bebouwing en ontwikkeling van de buitenruimte beheersbaar te houden; de 3 hectare kaart biedt al de mogelijkheid om af te wijken van het uitgangspunt dat nieuwe ontwikkelingen binnen bestaand stads- en dorpsgezicht plaatsvindt. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat voor ons in de ruimtelijke plannen voorop. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie vasthoudt aan de 3 hectare kaart.

Liefdevolle politiek

Eerlijke politiek en een liefdevol leven vragen om een innerlijke reis. De reis naar binnen voert naar een betere wereld. Mark Rutte heeft het onlangs mooi verwoord in de protestante lezing, waarbij hij inzicht gaf in zijn eigen innerlijke reis. Ik was onder de indruk van de liefdevolle en verbindende woorden die hij sprak tijdens de Petruslezing in de Kloosterkerk. Wat de coronacrisis ons sowieso leert’, zei Rutte, ‘is dat het leven, als het erop aankomt, niet draait om meer, meer, meer, en al helemaal niet om meer ik, ik, ik, maar om samen, om verantwoordelijkheid en om aandacht voor de mensen om je heen.’

Ook wij kunnen bijdragen aan een betere wereld door op een liefdevolle wijze politiek te bedrijven. Het politieke debat wordt gevoerd met woorden. Frits Spits verwoordde het een tijdje geleden zo mooi! 'Taal is de belichaming van de wijsheid' zei hij. Dus kies je woorden zorgvuldig.... Het is de basis van gedrag. Woorden kunnen aanzetten tot geweld en polarisatie, maar ook tot inspiratie, bewustwording en liefde... Ook in de politiek hebben we een keuze hoe we politiek te bedrijven.

Liefdevol is wat mij betreft niet altijd lief, maar liefdevolle politiek, gebaseerd op duurzaamheid, compassie, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Met wederzijds respect en wederzijdse tolerantie als uitgangspunt voor elkaar en elkaars opvattingen. We zijn allemaal mens, maken allemaal fouten en u mag mij altijd hierop aanspreken.

De meeste politieke partijen stellen de mens centraal en het dier telt niet mee. Alles richt zich op de medemens. En vanuit een liefdevolle houding zullen we verder moeten kijken dan alleen de menselijke belangen. Dieren hebben net als wij, recht op leven en welzijn. Het wordt tijd dat we onze blik verruimen. Een wijs mens heeft ooit gezegd: ‘Wat je voor mijn minsten hebt gedaan heb je voor mij gedaan.’ Ik denk dat de dieren daarbij horen! Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage KNM commissie Begroting 2021 en Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035

Lees verder

Bijdrage Interstatelijke Commissie Omgevingsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer