Bespreking feiten­relaas Derde Merwe­de­haven


28 maart 2013

Ik wil me in mijn bijdrage beperken tot de les die we kunnen trekken uit hetgeen er is misgegaan met de vergunningen en het milieutoezicht en de handhaving op de stort in de Derde Merwedehaven in Dordrecht.

Eén van de grote problemen was dat niet duidelijk was wat er nu precies is gestort. Bewoners maken zich terecht grote zorgen over het gezondheidsrisico. Het heeft ontbroken aan fysieke controles ter plekke. Wat dat betreft zijn er parallellen te trekken met de situatie van Odfjell, omdat het daar ook ontbrak aan fysieke controles.

De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang dat er voldoende toezicht en handhaving plaatsvindt en dat er voldoende fysieke controles plaatsvinden. De kwaliteit en omvang van deze controles moet omhoog. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of hij hiertoe bereid is.

Het gaat hier namelijk om de gezondheid van onze Zuid-Hollandse inwoners en een gezonde en veilige leefomgeving voor mensen en dieren in onze provincie. Dat moet worden gewaarborgd en dat vraagt om hoog kwalitatief en consequent toezicht en handhaving, die gewaarborgd moet worden door de provincie. Kan de gedeputeerde deze waarborg geven?

Een ander belangrijk punt is dat de illegale stort pal gelegen is nabij Natura-2000 gebied De Hollandse Biesbosch. Kan de gedeputeerde aangeven of en zo ja welke coinsequenties de stirt heeft voor dit belangrijke natuurgebied?

We steunen de moties die worden ingediend door de PvdA, omdat deze bijdragen aan het welzijn van inwoners van Zuid-Holland en draagt het bij aan heldere normen en voorwaarden van vergunningverlening

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer