Bijdrage reali­sa­tie­stra­tegie EHS Commissie Groen en Water


10 april 2013

Bijdrage realisatiestrategie EHS

Zuid-Holland focust op realisatie internationale doelen en niet op realisatie oorspronkelijke EHS in 2027. Het kabinet doet dit wel. waarom de provincie niet en wat gaat u ondernemen richting het Rijk? De Partij voor de Dieren vindt dat absoluut ingezet moet worden op de realisatie van de oorspronkelijke EHS, inclusief de Leenherenpolder en Polder Zuidoord!

Helaas is de provincie geconfronteerd met een ontluisterende erfenis van het natuurafbraakbeleid van Bleker en dat extra maatregelen daarom nodig zijn om weer op koers te komen. En ook nu nog steeds zijn de economische belangen bij natuurontwikkeling groter dan de ecologische belangen. Dat moet veranderen!

Nederland voldoet bij lange nog niet aan haar afspraken op het gebied van de realisatie van de natuurontwikkeling, verbetering van de biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit. Er moet echt extra op worden ingezet om deze doelen te halen!

Tijdelijke natuur en biodiversiteit RodS

Alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Daarom vinden we het goed dat de provincie ook inzet op tijdelijke natuur en de verhoging van de biodiversiteit in de RodS gebieden en de gebieden met groenblauwe dooradering.

Agrarisch natuurbeheer

Diverse wetenschappelijke rapporten, o.a. van Alterra, tonen aan dat agrarisch natuurbeheer tot nu toe niet veel effect oplevert en al helemaal niet voor de weidevogels, die ondanks de vele miljoenen euro’s subsidie. Wij zien agrarisch natuurbeheer niet als de oplossing om de EHS te realiseren. Natuur- en terreinbeherende organisaties zijn en blijven noodzakelijk omdat zij nu eenmaal een ander hoofddoel nastreven dan agrariërs. Het mestbeleid, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het waterpeilbeheer blijken nog steeds grote belemmerende factoren te zijn voor een goed natuur- en waterbeheer.

We vinden dat nu eerst eens duidelijk moet zijn wat de effecten toe nu toe zijn van agrarisch natuurbeheer, voordat we weer heel veel geld gaan pompen in iets waarvan blijkt dat de doelen niet gehaald worden.

Zelfrealisatie 30%

Betrekken van meerdere en externe partijen kan interessant zijn, biedt kansen, maar er schuilt ook een kwetsbaarheid en afhankelijkheid voor realisatie achter. Zoals de 30% zelfrealisatie. Is de gedeputeerde niet bang dat dit veel te rooskleurig is ingeschat? En wat moet ik me voorstellen bij ondernemerschap bij natuurbeheer?

Het kabinet overweegt om de verkoop van natuurgronden te staken. Kan de gedeputeerde wat hij hierover weet en wat de provincie met deze wetenschap gaat doen?

Financiering EHS

Wat is de huidige stand van zaken mbt de realisatie van de EHS. Is voorfinanciering nodig? Meer prioritering voor budget voor realisatie EHS is nodig.

Ecologische verbindingen

Ik mis in het document de ecologische verbinding van de Krimpenerwaard via de Alblasserwaard naar de Biesbosch en de ecologische verbinding vanuit de duinen naar het Groene Hart. Hoe komen de ecologische verbindingen nu precies te lopen en wanneer krijgt de commissie de volledige informatie hierover?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer