Bijdrage PS 29 mei 2013 Jaar­re­kening 2012


29 mei 2013

Bijdrage PS 29 mei 2013 Jaarrekening 2012

Voorzitter,

Goede ontwikkelingen

Onze fractie vindt het een goede zaak dat GS minder kosten maken aan declaraties en de handelsdelegatie aan China die minder kosten maakt.

We vinden het ook een goede ontwikkeling dat er minder belastinginkomsten zijn door minder auto’s en toename van energiezuinige auto’s.

Mooi dat de doelstellingen m.b.t. de inrichting van recreatiegebieden zijn bereikt. Mensen hebben behoefte om in de natuur te vertoeven en dat blijkt ook uit de groei van het aantal groene recreanten, die hoger is dan verwacht. Wel dient de verwerving van recreatiegebieden nog weer op peil te komen.

Wachtlijsten jeugdzorg

We maken ons evenals andere fracties zorgen over de te lange wachtlijsten in de jeugdzorg.

Duurzame energie

Ook de realisatie van duurzame energie blijft achter bij de gestelde doelstellingen.

Natuur waterkwaliteit en luchtkwaliteit

Uit de jaarrekening blijkt dat vooral de realisatie van de natuurdoelen, de waterkwaliteitsdoelen en luchtkwaliteitsdoelen ver achter blijven bij de door GS gestelde doelen. Bij de KRW doelen staan nog steeds PM posten. En juist deze onderwerpen zijn zo belangrijk voor het wezenlijke welzijn van mens en dier. En het betreffen alle internationale verplichtingen die door Nederland zelf vrijwillig zijn aangegaan binnen de EU en daar moeten we op kunnen worden afgerekend!

Vooral het feit dat er 0% ecologische verbinding is aangelegd in 2012 verontrust ons zeer. Juist de ecologische verbindingen vormen de kern van waar de EHS voor bedoeld is.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de komende jaren zeer intensief ingezet moet worden op het behalen van die gestelde doelen. Overigens blijft de Partij voor de Dieren van mening dat de volledige oorspronkelijke EHS moet worden aangelegd. Dat kan ook als er andere financiële keuzes worden gemaakt. De waarde van de natuur en de water- en luchtkwaliteit delven nog steeds het onderspit voor de economie en dat moet echt anders. En we voelen collectief wel aan dat we op allerlei vlakken behoorlijk zijn doorgeschoten. Het gaat alleen nog maar om winst, geld, bezit van spullen en niet meer om de persoon en om werkelijk sociaal contact met en gevoel voor elkaar. Voedsel wordt gemanipuleerd zodat het bestand is tegen gif.

Deze week is de wetenschapsbundel ‘Meer!’ gepresenteerd in de Eerste Kamer. Vele wetenschappers geven in deze bundel een reeks van analyses die ervoor pleiten de grenzen van de aarde als uitgangspunt te kiezen voor ons handelen en de economie. Méér! is het kernthema geworden van onze samenleving: meer van alles en meer dan er is. In Méér! worden wetenschappelijke inzichten over de crises van dit moment in kaart gebracht en in samenhang duurzaam opgelost. De bundel heeft met nadruk geen partijpolitieke achtergrond, maar wil alle politici, beleidsmakers en burgers inspireren tot het maken van andere, duurzame keuzes die mogelijk zijn binnen de draagkracht van de aarde. Ik kan het u aanbevelen.

Het belang om de grenzen van de aarde als uitgangspunt te nemen voor ons handelen wordt naar onze mening door veel politici nog onvoldoende onderkend. Onze fractie vraagt GS dan ook met klem het maximale te doen om deze groene en duurzame omslag te bewerkstelligen. Want waar een wil is, is een weg. Als je weet waar je heen wilt zijn er wegen om daar te komen en zo niet dan leg je ze aan. Dit is overigens de enige nieuw aan te leggen weg waar we als Partij voor de Dieren voorstander van zijn. Dank u wel!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer