Bespreking Kadernota-Voor­jaarsnota


29 juni 2016

Bespreking Kadernota-Voorjaarsnota

De Partij voor de Dieren vindt het zeer teleurstellend en zorgelijk dat de realisatie van de provinciale natuurdoelen en de waterkwaliteitsdoelen KRW voor het zoveelste jaar op rij achterblijven bij de gestelde ambities van het College.

Uitbreiding fte Groene Handhaving

Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Natuurwet in werking. Bescherming van onze natuur is letterlijk van levensbelang voor huidige, maar ook voor toekomstige generaties. We zijn ervan afhankelijk. Maatschappelijk gezien neemt de aandacht voor natuurbescherming en dierenwelzijn toe. Vanuit dit perspectief is het belangrijk om voldoende aandacht te kunnen schenken aan toezicht op en handhaving van de provinciale natuurtaken.

Er komen voor de provincie op het gebied van natuurbescherming veel nieuwe en extra taken bij. Momenteel zijn er acht handhavers in dienst bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, waarbij er omgerekend ongeveer 1 fte zich bezig houdt met de controle op en handhaving van de verleende provinciale ontheffingen. Dat is nu al erg weinig, maar met de nieuwe taken erbij zal er zeker meer mankracht nodig zijn. Onze fractie verzoekt daarom het College te garanderen dat alle nieuwe provinciale taken ingevolge de nieuwe Natuurbeschermingswet goed uitgevoerd, gecontroleerd en gehandhaafd worden en voor de begroting 2017 te rapporteren hoer hieraan invulling wordt gegeven, zodat de provincie goed voorbereid is op de nieuwe provinciale natuurtaken.

Bloem- en kruidenrijk grasland

Het huidige Zuid-Hollandse gras- en weidelandschap, veelal veenweidegebieden, bestaat uit monocultuur van Engels raaigras. Slechts één procent van het huidige grasland is nog maar bloem- en kruidenrijk en daar vraagt de Partij voor de Dieren aandacht voor. Door een eenzijdig rantsoen van energie- en eiwitrijk gras en maïs hebben veel koeien gezondheidsproblemen, wat de nodige kosten met zich meebrengt.

Bloem- en kruidenrijk grasland leidt tot een betere bodem met een lagere zuurgraad en heeft minder bemesting nodig; het zorgt voor gezondere koeien met een hogere weerstand en kwalitatief betere melk. Het kruidenrijke landschap leidt tot meer insecten, meer weidevogels, een betere waterkwaliteit en een betere biodiversiteit. Daarnaast leiden bloem- en kruidenrijk weides tot een aantrekkelijker en mooier landschap voor toeristen en recreanten.

De melkopbrengst is mogelijk iets lager bij bloem- en kruidenrijk grasland, maar ter compensatie blijven koeien gezonder en zijn er veel minder ziektekosten en medicijngebruik. Het management van extensief kruidenrijke graslanden en inpassing van kruidenrijk gras in de bedrijfsvoering moet opnieuw worden geleerd. Het is in ons aller belang dat agrariërs hierover goed worden geïnformeerd met de vraag: ‘what’s in it for me’. Vanuit de provinciale economische en ecologische taakstelling kan de provincie de innovatie en kennis- en informatiedeling faciliteren. De Partij voor de Dieren verzoekt het college om in samenwerking met de Wageningen Universiteit en het Veenweide Innovatiecentrum in 2016 een symposium te organiseren over bloem- en kruidenrijk grasland, waarbij melkveehouders worden uitgenodigd en (innovatieve) kennis en ervaring wordt gedeeld en waarbij het economische belang voor boeren helder wordt uiteengezet. Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Duivenvoordecorridor

De Partij voor de Dieren wil de Duivenvoordecorridor tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten groen en open houden. In het betreffende gebied zijn kassen gesloopt met als doel het karakteristieke open landschap te herstellen en plaats te maken voor weilanden, parkbos, wandelpaden en op bescheiden schaal woningbouw, passend bij de karakteristiek van het gebied, zo wordt aangegeven op de website. Het gaat om maximaal 28 ha bebouwd gebied en maximaal 15% van de gesloopte kassen. Hierbij worden echter de tuinen, ontsluitingswegen en openbaar groen e.d. niet meegerekend, zo heeft de gedeputeerde aangegeven. Er wordt dus meer open landschap aangetast dan oorspronkelijk de bedoeling was. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft vele tientallen miljoenen euro’s uitgegeven om de kassen te laten slopen. Deze grote investering moet gecompenseerd worden met woningbouw. De gemeente Voorschoten heeft veel minder geïnvesteerd, ongeveer 10 miljoen euro en dit biedt kansen om het gebied open en groen te houden. De geplande woningbouw van het Voorschotense deel komt namelijk midden in de corridor te liggen, waardoor er van de belangrijke ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart heel weinig overblijft. Bovendien maakt de Duivencorridor onderdeel uit van de beschermde landgoederenzone, waarbij het blikveld, de vrije ruimte die nodig is om de historische buitenplaats of het kasteel in het landschap te herkennen, gerespecteerd moet worden volgens de Verordening Ruimte.

Nog een reden om het gebied open te houden zijn de historische en unieke strandwallen en strandvlaktes in de Duivenvoordecorridor, die juist op die plek nog goed te zien zijn. Tenslotte is het gebied een voormalige Rijksbufferzone, wat tot doel had stedelijke gebieden ruimtelijk te scheiden en daarmee de verstedelijking van het land te geleiden. Zowel ten gunste het economische vestigingsklimaat als vanwege de belangrijke functie van ecologische verbindingszone tussen de duinen en het Groene Hart is het van groot belang om de Duivenvoorde Corridor groen en open houden. De provincie heeft voldoende groenbudget om dit te kunnen financieren en er is zelfs extra geld beschikbaar zo bleek uit de Jaarrekening 2015 om 22 miljoen euro vrij te besteden. De fractie dient een amendement in om voor minimaal 4 miljoen euro dekking te geven om de Duivenvoorde Corridor groen en open te houden. Verder stelt onze fractie voor dat het College gaat overleggen met de gemeente Voorschoten om samen een plan te maken om de Duivenvoorde Corridor in het Voorschotense deel groen en open te houden. Tot nu toe heeft de provincie zich ingezet om de landschapskwaliteit van de Duivenvoordecorridor te verbeteren en we hopen ook nu dat het College zich hiervoor wil gaan inzetten. De fractie vraagt een toezegging van de gedeputeerde. Ik houd een motie hiervoor achter de hand.

Ruimte voor duurzame initiatieven

In de Zuid-Hollandse samenleving zijn er veel initiatieven zijn op het gebied van duurzaamheid. Ondernemende mensen die duurzame initiatieven hebben zoeken echter nog weinig contact met de provincie, en de "Deel uw initiatief met ons"-toegang via de Zuid-Hollandse website wordt nog zeer weinig gebruikt. In het Coalitieakkoord wordt aangegeven dat de provincie zich wil verbinden met de energieke samenleving en dat energieke initiatieven om ruimte en steun vragen. Om duurzame initiatieven meer ruimte te geven vraagt onze fractie het College het volgende.

in het belang van duurzame ontwikkeling voor 2017 met concrete voorstellen te komen hoe de regeldruk van de provincie verder te verminderen;
voor 2017 met concrete voorstellen te komen om beter in contact te komen met ondernemende inwoners van Zuid-Holland die duurzame initiatieven hebben;
initiatiefnemers op het gebied van duurzame ontwikkeling te ondersteunen bij de toepassing van provinciale overheidsregels;
initiatiefnemers verder te ondersteunen in het wegwijs geraken in provinciale en onderliggende regelgeving.

Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Investering Expo 2025

De PvdD is geen voorstander om in totaal 1,8 miljoen euro te investeren in de voorbereidingen voor Expo 2025. Het Rijk heeft al negatief advies gegeven, omdat de investeringen te risicovol zijn en het Rijk is niet bereid om garant te staan. Daar komt nog bij dat de World Expo Milaan failliet is gegaan en dat er een akkoord is gesloten tussen investeerder Gielissen en de Expo Milaan dat de Stichting World Expo Rotterdam 2025 300.000 euro betaalt aan investeerder Gielissen. Er wordt dus al gestart met een schuld van 3 ton. Daar gaat de provincie toch zeker niet in investeren! Maar ondanks dat wil de provincie ZH 3 maal 600.000 euro investeren in een luchtballon. De PvdD vindt het een zeer onverstandig besluit en wil dat dit overheidsgeld verstandiger en minder risicovol besteed moet worden en steunt daarom van harte de motie van GL.

Vergroening binnenplaats provincie.

Als laatste een meer symbolisch verzoek. Iedere keer als ik over de binnenplaats van het provinciehuis loop, valt mij op hoe versteend het is en hoe weinig groen er te vinden is met uitzondering van een aantal bomen en een verdwaalde bloembak. We vinden dat dit anders kan. Extreme wateroverlast neemt toe en de gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar. Veel gemeenten in Zuid-Holland zijn al bezig met het stimuleren van vergroening van tuinen en binnenplaatsen (operatie Steenbreek) Onze fractie verzoekt het College om het goede voorbeeld te geven en de binnenplaats bijvriendelijk te vergroenen. Ik houd een motie achter de hand, maar hoop echt op een toezegging van de gedeputeerde.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer