Bijdrage 7e Partiële Herziening Streekplan West 2003


20 februari 2008

Het volgende vormt voor de Partij voor de Dieren de invalshoek van waaruit het de 7e Partiële Herziening Streekplan West 2003 wordt beoordeeld.

Voor een gezond leefklimaat hebben we voldoende natuur nodig. Het laten overleven van natuur heeft alles te maken met de samenhang van dingen. Onze dierenwelzijnsproblemen en het milieuprobleem zijn ontstaan door ingrijpen in de ecologische samenhang. Onze opdracht is om de essentiële verbanden te herstellen en onze leefomgeving opnieuw en duurzaam in te richten. Dat lukt alleen als we naar het geheel van systemen kijken. Of wij vooruitgang kunnen boeken in de kwaliteit van de samenleving is afhankelijk van de kwaliteit van relaties en verbindingen tussen mensen en dieren en natuur onderling en de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn en waar we ons verbonden mee zouden moeten voelen.

Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat wij in deze provincie onze natuur en de groengebieden moeten betalen met woningbouw. Er moet groen geschrapt worden voor rood om vervolgens weer groen te kunnen realiseren. Het is de omgekeerde wereld.
Alle overheden, dus rijk, provincie en gemeenten, zouden zelf het wezenlijke belang moeten inzien en gezamenlijk de schouders er onder moeten zetten om onze provincie groen te houden en de spaarzame natuur in onze provincie te behouden De overheid moet hieraan zelf prioriteit geven en hiervoor de nodige gelden voor beschikbaar stellen. Wat nu in de natuur wordt geïnvesteerd is ‘peanuts’ vergeleken bij de miljarden, die er in infrastructuur worden geïnvesteerd.
Mijn vraag aan de gedeputeerde is of zij zich wil inzetten voor veel meer financiële middelen van zowel de provincie, als ook richting landelijke en gemeentelijke overheden.
Puntsgewijs zal ik de herziening toelichten. De fractie van de Partij voor de Dieren kan zich niet vinden in een aantal van deze voorstellen, omdat er veelal geen sprake is van een duurzame inrichting van de ruimte, er veel kostbaar groen verloren gaat en dit ten koste gaat van de groenbestemming, de dieren, die in dit gebied verblijven en de ‘groene longen’ in en rond de steden’, die voor mensen voor ontontbeerlijke rust en stilte zorgen in deze zo drukke provincie.
1. ’s-Gravenzande: locaties Kreek/Zanddijk en de locatie Tuinveld betreft een omzetting van glastuinbouwgebied naar woningbouw. Mijn fractie gaat hiermee akkoord.
2. Westland: Locaties Duingeest en Vlotwatering en Monster Noord: dit betreft een omzetting van wonen in het groen en van groen naar wonen. Mijn fractie kan zich hierin niet vinden en dient hiervoor een amendementvoorstel in. Redenen hiervoor zijn dat de betreffende gebieden als groenbestemming zijn vermeld in het Streekplan West 2003, namelijk respectievelijk wonen in het groen en openluchtrecreatie en stedelijk groen. Deze gebieden liggen pal tegen de duinen aan en zijn gelegen naast een duinstreek, die benoemd is als natuurgebied met (inter)nationale status. Daarom is het van essentieel belang om juist deze gebieden niet geheel te laten verstedelijken en de groene bestemming te behouden als zogenaamde ´groene longen´ rond het stedelijk gebied, waarover in het coalitieakkoord wordt gesproken. Door deze locatie binnen de rode contouren te plaatsen wordt aan de gemeente Westland ‘carte blanche ‘ gegeven om naar eigen inzicht te gaan bouwen in dit gebied. Dit is niet wenselijk.
3. Naaldwijk Trade park Westland III: nut en noodzaak van deze uitbreiding is nog niet bewezen. Mijn fractie kan zich niet vinden in dit voorstel en sluit zich aan bij het amendement van Groen Links.
4. De Lier Molensloot, Naaldwijk: Rijswijk, locatie Eikelenburg, In het Streekplan West 2003 hebben deze gebieden de bestemming glastuinbouw. Mijn fractie kan zich vinden in de omzetting van de bestemming van glastuinbouw naar woningbouw, mits ook in deze gebieden voldoende stedelijk groen wordt gerealiseerd. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of zij zich bij de locatie Eikelenburg bij de gemeente Den Haag sterk wil inzetten voor geschikte kwalitatieve compensatie van verlies van 3 ha weiland voor de paarden van de huidige manege bij de locatie in Rijswijk. Ook LTO Noord heeft aangegeven dat deze weilanden hard nodig zijn voor het welzijn van de manegepaarden.
5. Groene Wijdte Pijnacker- Nootdorp. In het Streekplan West 2003 heeft dit gebied een groene bestemming. In de toelichting van het Streekplan Zuid-Holland West 2003 op de omschrijving van de rode contouren staat vermeld dat o.a. sportcomplexen als stedelijke functies worden beschouwd. Structurerend Element 11 geeft aan dat het voorgestelde sportveld buiten de rode contouren niet onder de genoemde uitzonderingen valt. Dit houdt in dat het plaatsen van het sportveld buiten de rode contouren niet is toegestaan. Het is verder niet wenselijk om nieuwe sportaccomodaties buiten de bestaande locaties buiten de rode contouren te plaatsen, om reden van bescherming van de groene ruimte tegen verdere verstedelijking. Het betreffende sportveld ligt voorts aan de rand van een doorlopende groene zone tussen Zoetermeer en Delft. Mijn fractie kan zich niet vinden in dit voorstel en dient hiervoor een amendement in.
6. Noordwijkerhout De Zilk. Dit betreft een omzetting van zoutopslag naar een locatie met een multifunctionele lokale bestemming. Mijn fractie kan zich hierin vinden vanwege het sociale belang van een goede dergelijke voorziening in een klein dorp als De Zilk.
7. Wassenaar locatie Amerikaanse Ambassade. In het Streekplan West 2003 heeft dit gebied een groene functie. In principe is de Partij voor de Dieren tegen bouwen in de groene ruimte. De verplaatsing van de ambassade echter betreft een langlopende kwestie waar om veiligheidsredenen een goede oplossing gevonden moet worden. Tevens ligt op dit probleem een grote internationale druk. Gezien deze argumenten heeft de Partij voor de Dieren begrip voor deze zeer uitzonderlijke situatie en kan zij zich vinden in het voorstel, waarin uitdrukkelijk is aangeven dat de ambassade op een goede manier wordt ingepast in het landschappelijke karakter.
8. Duivenvoorde Corridor. Ook hier zijn er de nodige twijfels of daadwerkelijk
uitgevoerd zal worden wat de planning is en of het landschappelijke karakter dat beoogt wordt ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Onvoldoende duidelijk is of het groen werkelijk voldoende waarborg heeft bij het voorgestelde plan. Mijn fractie zal de hierover ingediende of nog in te dienen amendementen van de PvdA en Groen Links steunen.
Klapwijk-Noord. Nut en noodzaak van woningbouw is aldaar nog niet aangetoond, mede gezien de enorme nieuwbouwtrajecten, die de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden in Pijnacker-Nootdorp. In de wijk Tolhek zijn de afgelopen tijd ruim 5500 woningen gerealiseerd en de nieuw ontgonnen in aanbouw zijnde wijk Keizershof, alwaar ruim 2000 woningen zijn gepland. Tevens is een reëel gevaar dat de huidige sportcomplexen in Klapwijk-Noord bij wijziging van de rode contouren van dit gebied verplaatst zullen gaan worden naar andere groengebieden in de omgeving, die mogelijk bij een 8e herziening van het streekplan worden ingediend. In dat geval wordt er weer groene ruimte ingeperkt. Daarom dient mijn fractie hiervoor een amendement in.
9. Uitbreiding van de golfbaan langs de A12 in de gemeente Zoetermeer. Mijn fractie is tegen dit voorstel, omdat dit gebied als natuurgebied is vermeld in het Streekplan West 2003. De zo spaarzame natuur in Zuid-Holland moet als zodanig behouden worden en het is in het kader van een duurzame inrichting van het gebied niet wenselijk dat dit gebied wordt ingericht als golf- cq. sportterrein. Daarnaast ben ik van mening dat slecht gedrag hiermee wordt beloond omdat de gemeente Zoetermeer niet de formele procedure heeft doorlopen.

Als laatste wil ik de gedeputeerde nog de volgende vragen stellen:
1) Kunt u aangeven en beargumenteren waarom al deze extra woningbouw in onze provincie nodig is, terwijl onderzoeken aantonen dat het aantal inwoners in Zuid-Holland op termijn daalt. De heer van Dieren heeft berekend dat het aantal woningen meer is dan eigenlijk wordt beoogd.
2) Kunt u aangeven waar de groencompensatie komt voor de groene gebieden, zoals Monster Noord, de Golfbaan in Zoetermeer, de Amerikaanse Ambassade en de Groene Wijdte?

Met mijn ingediende amendementen wil ik een sterk signaal afgeven dat er veel te gemakkelijk spaarzame groene ruimte in onze provincie wordt opgeofferd voor woningbouw, bedrijventerreinen en andere redenen.
Als we zo doorgaan hebben we over 100 jaar geen groen meer over en dat is toch niet wat we ons nageslacht en onze medebewoners van deze aarde toewensen. Groen moet je doen!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer