Bijdrage BE commissie 1e Begro­tings­wij­ziging 2020


8 april 2020

Tijdelijke verlegging N206: Fractie PvdD stemt niet in met het huidige voorstel. Ons standpunt is, dat we niet willen dat er wordt geïnvesteerd in verruiming van bestaande weginfrastructuur. Meer asfalt lost naar onze mening de fileproblematiek niet op, maar zorgt juist voor een toename van verkeersbewegingen en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Uit het bovenstaande volgt dat we ook geen voorstel vragen van GS dat is gericht op het zodanig verruimen van de gestelde kaders voor de tijdelijke verlegging van de N206 als alternatief voor de tijdelijke Noord-variant.

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Er wordt in de ambitie voor een bereikbaar Zuid-Holland gesproken over verbetering van de infrastructuur en een betere doorstroming. Maatregelen als meer thuiswerken en flexibele werktijden instellen worden hier niet vermeld als mogelijke oplossing voor verkeersknelpunten. We zien graag dat de grenzen voor natuur en negatieve effecten op het milieu worden meegenomen in het afwegingskader voor verkeersmaatregelen ten behoeve van een bereikbaar Zuid-Holland, bij voorkeur in samenwerking met andere overheden en het bedrijfsleven.

We ondersteunen het streven naar nul verkeersslachtoffers, maar maken ons wel zorgen over de stijging van het aantal ernstig gewonden in het verkeer. We zien graag dat er ook wordt ingezet op een verlaging van de maximumsnelheid van 80 km naar 60 km op meer provinciale wegen waar relatief veel ongelukken plaatsvinden. Ook bij deze ambitie zijn we benieuwd naar de evaluatie van het maatregelenpakket dat is gericht op nul verkeersdoden. Voor het veilig inrichten van de provinciale wegen zijn we geen voorstander van bomenkap als maatregel.

Wij staan positief tegenover het belonen van succesvolle pilots met circulair bouwen en CO2neutraal beheer & onderhoud bij de aanleg, beheer en onderhoud van provinciale beheerstaken op het gebied van verkeer. Er wordt in de begrotingswijziging gesteld, dat in 2020 alle provinciale bermen ecologisch beheerd gaan worden. We gaan ervan uit dat er dan ook niet meer geklepeld wordt. Wel zijn we benieuwd naar de formulering van de gewenste resultaten van deze maatregelen en de criteria die vastgesteld worden voor de beoordeling van deze resultaten. Graag zien we, dat in de nieuwe plannen waar mogelijk ook faunavoorzieningen worden opgenomen.

We staan eveneens positief tegenover de ontwikkelingen naar (openbaar) vervoer op het gebied van groene waterstof. Wat onze fractie betreft wordt deze ontwikkeling door GS meer gestimuleerd. We steunen de beleidsprestaties om prioriteit voor goederenvervoer te geven aan transport dat niet over de weg gaat, de ontwikkeling van kiss & ride locaties, deelfietsen, deeltaxi’s en vergroten van sociale veiligheid in het verkeer. De subsidies voor werkgeversaanpakken gericht op fiets en OV-verkeer buiten de spits en het duurzaam aanbesteden vinden we positief. Wat ons betreft hoort hierbij ook de inzet op duurzame OV-concessies. Om dit doel te bereiken moeten er in de aanbesteding van concessies eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld de duurzaamheid van het wagenpark.

Als laatste geldt, dat we geen voorstander zijn van het ontwikkelen van nieuwe locaties voor commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart. Hier zullen we dan ook niet mee instemmen.

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

We zijn blij met de rol die GS pakt op het gebied van samenwerking en bevordering van het draagvlak in de energietransitie. We kijken uit naar de ontwikkelingen op het gebied van de groene waterstofeconomie; wat ons betreft wordt hiervoor door GS een proactieve rol ingenomen.

Daarnaast zijn we voorstander van onderzoek naar duurzame energieprojecten op het gebied van hydro- en geotechniek en de verduurzaming van het energiegebruik in de glastuinbouw. De afbouw van aardgaswinning in Zuid-Holland juichen we toe, evenals het ‘Aanvalsplan zon’ en initiatieven van inwoners, bewonersinitiatieven, mede-eigenaarschap en coöperaties bij projecten van besparing en opwekking van duurzame energie. Ook zijn we enthousiast over field lab elektrificatie. We vinden hierbij de evaluatie van onderzoekstrajecten en nieuwe beleidsontwikkelingen van groot belang.

We onderschrijven tevens het streven om op de eigen projecten, gebouwen en wegen zoveel mogelijk energieneutraal te gaan realiseren en onderhouden. Hierbij worden ook gemeenten met deze ambitie ondersteund. Deze ambitie kan nog verder worden uitgewerkt in concrete beleidsprestaties.

Wel plaatsen we enkele kanttekeningen. Er wordt bij deze ambitie uitgegaan van een additionele rol voor provincie, dat wil zeggen aanvullend en van toegevoegde waarde voor wat andere partijen gaan doen. Dit getuigt van weinig ambitie voor een regio met een grote opgave voor het terugdringen van CO2-emissies en het opzetten van een circulaire industrie. Is de energietransitie zelf niet het belangrijkste, gezien het feit dat het behoud van onze aarde voorop staat? We zien graag dat GS hierin juist meer de regie pakt in plaats van bijvoorbeeld het economisch draagvlak te laten prevaleren. Wat onze fractie betreft mag deze rol door GS ambitieuzer worden ingevuld.

Daarnaast wordt het bevorderen van duurzame warmtevoorziening met name gevonden in het ontwikkelen van het regionale warmtetransportnet. Hier is onze fractie, zoals bekend, tegenstander van. Het ‘vergroenen’ van de petrochemische industrie in het Rotterdamse havengebied door restwarmte in te zetten voor een warmterotonde is greenwashing, het is niet duurzaam. Wij willen geen regionale warmterotonde, hooguit lokale warmtenetten die van onderop worden opgezet. Ook biomassa verwerpen wij om de reden dat hierbij sprake is van greenwashing.