Bijdrage RWE commissie 1e Begro­tings­wij­ziging 2020


8 april 2020

We zijn blij dat deze commissievergadering kan plaatsvinden. De wijze waarop we vandaag vergaderen, is zeer ongebruikelijk. De bijzondere omstandigheden waarin onze samenleving nu verkeert, dwingen ons om na te denken over en in te spelen op de gevolgen ervan. Deze gevolgen zijn direct merkbaar voor ambitie 4, Een concurrerend Zuid-Holland en voor ambitie 6, Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland.

In onze optiek concurreren overheden (landen, provincies, steden) niet, bedrijven concurreren. Zij doen dit vaker dan wenselijk is op basis van prijs en niet op basis van kwaliteit. Dit leidt tot het ongewenste weglekken van baten en daarmee tot een groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Met deze beschouwing in het achterhoofd heeft onze fractie de 1e Begrotingswijziging 2020 gelezen en beoordeeld. Onze bijdrage is als volgt:

Ambitie 4 – Een concurrerend Zuid-Holland

Een aantal onderdelen van de ambitie ‘concurrerend Zuid-Holland' onderschrijft onze fractie. De transitie naar een duurzame, circulaire, innovatieve en gedigitaliseerde economie omarmen wij. Digitalisering biedt in onze ogen mooie kansen. Denk hierbij mede aan bijvoorbeeld thuiswerken en flexibel werken. Dit biedt eveneens de mogelijkheid om problemen met de bereikbaarheid binnen onze provincie tegen te gaan. Wel vinden wij het van groot belang dat met de digitalisering de privacy (van overheden, bedrijven en bewoners) blijft gewaarborgd. Het raakvlak met ambitie 6, het ombouwen van bestaande leegstaande kantoor- en winkelpanden tot woonruimtes steunen we van harte. Het aanwezige culturele erfgoed moet in deze transitie behouden blijven. Wat ons betreft wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in de herkomst van het erfgoed, religieus, cultureel, natuurlijk of anderszins. Het natuurlijk erfgoed mag wat onze fractie betreft meer benadrukt worden dan nu het geval is.

We kijken met belangstelling uit naar de ontwikkelingen op het gebied van beleidsprestatie 4.1.5 - circulair Zuid-Holland. De financiën die voor deze ontwikkeling zijn begroot vinden we laag ingeschat in vergelijking tot andere regelingen binnen ambitie 4 en gezien de mogelijkheden die het circulair maken van de economie bieden voor de toekomst. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat biomassa geen onderdeel kan uitmaken van de circulaire economie. Biomassa is niet duurzaam.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in het toerisme vinden wij het van belang dat ook de negatieve effecten van toerisme (bijvoorbeeld extra verkeersbewegingen en grotere druk op recreatiegebieden en kwetsbare natuurgebieden) worden meegewogen in de beleidskeuzes. Daarnaast zijn we tegenstander van de ontwikkeling van agrotoerisme.

We staan positief tegenover het ACCEZ programma. Daarentegen gaan wij absoluut niet akkoord met het Holland US Bridge Programma (te risicovol). Dit betreft een platform om de life science programma’s uit Zuid-Holland in de Verenigde Staten een concurrerende plek op de economische markt te geven. We vinden deze vorm van marktwerking voor de gezondheidszorg ongewenst. De huidige situatie met de corona maatregelen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, maakt de onwenselijkheid van marktwerken voor de gezondheidszorg pijnlijk duidelijk. Daarnaast zijn er dierproeven gemoeid met het Holland US Bridge Programma. Het RegMED XB programma en ook de subsidies voor de bio-science parcs kunnen ook geen instemming van onze fractie verkrijgen: wij zijn tegen de indirecte financiering van dierproeven via subsidieverlening door de provincie aan bio science organisaties. Ook de risicovolle lening van €7,5 miljoen euro voor het project ‘waste to chemistry’ wordt, als het aan onze fractie ligt, niet verleend. Er is hierbij sprake van greenwashing van de petrochemische industrie, dit is niet duurzaam in onze ogen. Daarnaast gaan we niet akkoord met de schaalvergroting van de greenports en de ontwikkeling van een biobased economy, vanwege het niet duurzame gebruik van organische materialen (verbranden en mestvergisting).

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Algemeen geldt voor onze fractie dat bij het streven naar sterke steden en dorpen in Zuid-Holland het behoud van de groene ruimte prioriteit heeft. Wij zijn het niet eens met bouwen buiten BSD, ook niet bij uitzondering. Hierop volgt het, waar mogelijk, versterken van de natuurwaarden en de biodiversiteit, niet alleen in de groene ruimte en de recreatie- en natuurgebieden, maar ook binnen BSD. Groen in de stad werkt stressverlagend, filtert de lucht en zorgt voor een prettig woonklimaat. Natuur is een belangrijk onderdeel van de vitaliteit van de stad, maar wordt in de begrotingswijziging niet genoemd als onderdeel hiervan. Wij zien graag dat het onderdeel natuur hieraan wordt toegevoegd.

Realisatie van het woningaanbod via herstructurering van leegstaande bedrijfsgebouwen, kantoren en winkels juichen we van harte toe. Ook het voorstel van duurzaam flexwonen kan rekenen op steun van onze fractie. Het raakvlak met HOV en woon-werkverkeer vinden we een goed voorbeeld van integraal beleid. Mooi vinden we ook de inzet op natuur-inclusief bouwen. Wel hebben we de vraag, wat GS hier precies onder verstaat en of natuur-inclusief bouwen standaard wordt meegenomen in de planvorming voor nieuwbouw.

Het streven van GS naar gelijkheid in het woningaanbod steunen we van harte. Bij versnelling van de woningbouw vinden we het belangrijk dat er niet enkel wordt ingezet op de bouw van eengezinswoningen, maar tevens op meer woningen voor starters, ouderen, sociale woningbouw, één- en tweepersoonshuishoudens en duurzame tiny houses. Het is belangrijk dat het betaalbare woningaanbod evenwichtig wordt verdeeld over de gemeenten van de woningmarkt-regio.