Bijdrage KNM commissie 1e begro­tings­wij­ziging 2020


15 april 2020

Voorzitter. Ik zal respectievelijk ingaan op de volgende thema’s: natuur, recreatie, milieu, klimaat en landbouw.

Natuur

Allereerst natuur. Om te beginnen willen we nogmaals de intrinsieke waarde van de natuur benadrukken, zoals ook wettelijk is vastgelegd. We zien daar weinig van terug in de provinciale plannen en de nadruk van de natuur wordt gelegd op het belang voor de mens, het economisch vestigingsklimaat en toerisme en recreatie.

De Partij voor de Dieren heeft een aantal technische vragen gesteld over de natuurbegroting. We hebben de antwoorden nog niet ontvangen, maar we maken ons grote zorgen. We vinden het zeer zorgwekkend dat er wordt bezuinigd op natuur. En als het anders is hoor ik dat graag. Er moet juist een tandje bovenop om de natuur veel meer te versterken, het gaat niet goed en de stikstofcrisis is mede een gevolg van de belabberde natuur in ons land. We moeten juist veel meer investeren en we beraden ons op voorstellen ter verbetering!

Het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) 2020-2034 is recent vastgesteld in PS: op 19 nov 2019 en beschrijft de groenambities en beleidsdoelen voor de komende 14 jaar. Door het vorige college is de visie niet vertaald in programma’s en een begroting, omdat GS dat wilde overlaten aan een nieuw College. Wat gaan GS doen met deze visie en wordt de visie verder uitgewerkt in programma’s en begroting? Zo nee, hoe gaat het dan verder?

Hoe gaan GS om met de vele plannen die in samenwerking met TBO’s, natuurorganisaties en agrarische collectieven in de afgelopen jaren door intensieve samenwerking met de provincie zijn opgesteld?

Vindt het College dat hiermee recht wordt gedaan aan de vele inspanningen die de diverse organisaties hebben gedaan om te komen tot provinciale natuurversterking, namelijk programma’s en projecten, die verdwijnen en minder geld beschikbaar is dan eerder vastgesteld?

We zijn het zeer eens met het extra budget voor toezicht- en handhavingstaken t.b.v. de Wet Natuurbescherming, die de provincie heeft. Wat ons betreft mag dit zeker meer worden geïntensiveerd, want ook de jagers, die voor de provincie werken, worden nauwelijks gecontroleerd.

Fijn dat onderzocht wordt om in het landelijk gebied meer ruimte te voorzien voor bomen (Pag 88)! Om hoeveel bomen gaat het dan?

Wij zien sowieso graag extra budget voor het planten van minimaal 50.000 bomen als start. Kan de gedeputeerde aangeven of hier geld voor beschikbaar gesteld kan worden vanuit het natuurbudget?

Recreatie

In onze dichtbevolkte provincie is het kunnen recreëren in de natuur en parken van groot belang. In deze coronacrisis blijkt dit maar al te meer! Zijn alle projecten Recreatie om de Stad (RodS0) inmiddels afgerond? Ook heb ik een vraag over de ambitie verbetering van de ruiterpaden. Hoe staat het hiermee en wordt dit ook volgens de planning voortgezet?

Financiering wildopvangen

En hoe zit het met financiële reservering voor de wildopvangen? Ik zie dat nergens terug in de begroting. Wij willen graag een financiële reservering, want regeren is vooruitzien en ook Zuid-Holland ontkomt er niet aan om de wildopvangen structureel financieel te gaan ondersteunen. Het is schrijnend te constateren dat de vergoeding voor economische schade door in het wild levende dieren goed geregeld is via BIJ 12 en dat hier helaas en vaak onnodig vele duizenden onschuldige dieren voor worden gedood. Maar als het op beschermen van gewonde en zieke in het wild levende dieren aankomt, geeft de provincie niet thuis. Wij willen dat dit verandert en dat ook een structurele financiële bijdrage aan de Zuid-Hollandse wildopvangen, die een provinciale vergunning hebben, wordt geregeld via BIJ12. Afhankelijk van het antwoord van de gedeputeerde overwegen we hiervoor een amendement en motie in te dienen.

Milieu

We vinden het zeer zorgelijk dat Zuid-Holland als geheel de laagste score heeft op het gebied van gezondheid van alle Nederlandse provincies (Pag 107)! Wat zijn de ambities en welke verbeterplannen hebben GS hiervoor?

De Partij voor de Dieren is blij met het voornemen van GS om een aparte meerjarenprojectbenadering van de afvalsector bij VTH Zeer Zorgwekkende Stoffen te realiseren (pag 19)! En we vinden het een goed voorstel om daar 3,2 mln voor in te zetten.

De gedeputeerde heeft het al eerder aangegeven, maar we zijn blij dat de normen voor luchtkwaliteit worden verhoogd naar de normen van de WHO (pag 108), want Nederland is het slechtste jongetje van de klas in Europa qua luchtkwaliteit en wat ons betreft zou er meer onderzoek moeten komen naar de relatie tussen luchtkwaliteit en de uitbraak van corona, omdat het opvallend is dat de zwaarst getroffen gebieden, die regio’s zijn, waar er een zeer slechte luchtkwaliteit is. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

Gezondheid is wat ons betreft ook een veel strengere aanpak van GenX in ons milieu. Dit moet worden teruggebracht naar 0! Ook hier graag een reactie van de gedeputeerde.

Het Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vinden wij een prima voorstel!

Klimaat

Voor de aanpak Klimaatakkoord is 0,5 mln gereserveerd en in totaal 5,9 mln. De Partij voor de Dieren vindt dat echt veel te weinig! We zijn benieuwd waarom hiervoor zo weinig budget wordt gereserveerd voor zo’n grote crisis met zulke ernstige gevolgen voor mens, dier, maar zeker ook de economie. Graag krijgen we hierop antwoord.

Landbouw

Zuid-Holland produceert voor de wereldwijde voedselmarkt en 90% van de Zuid-Hollandse landbouwproducten wordt geëxporteerd. De coronacrisis geeft aan hoe kwetsbaar deze wereldeconomie en de vergaande globalisering is, ook in economisch opzicht voor Zuid-Holland met al zijn export. De Partij voor de Dieren wil dan ook geen inzet op provinciale concurrentiekracht en een wereldwijde voedselketenproductie. Wij moeten in onze overvolle provincie en dichtbevolkte land niet de slager, melkboer, kaasboer, groenteboer en bloemist van de wereld willen zijn. Wij worden in ons kleine landje opgescheept met het afval en de rommel die bij deze Zuid-Hollandse productie voor de wereld achterblijft. Dat moeten we vanuit milieu en gezondheidsaspecten niet willen. Beter is om in te zetten op een regionale landbouw die de eigen bevolking voorziet van gezond voedsel, minder transport en inzetten op export van kennis over werkelijke verduurzaming, extensivering zodat de wereld in zijn eigen omgeving goede en duurzame producten kan produceren en in de eigen levensbehoefte kan voorzien! Een concurrerend Zuid-Holland bestaat niet; enkel ondernemingen concurreren. Bovendien concurreren ondernemingen te vaak op prijs en niet op kwaliteit. Die prijsconcurrentie (zo laag mogelijke kosten) leidt tot hoge ecologische kosten, omdat we de rommel hier houden, wat niet wordt doorberekend in de prijs, maar wel worden afgewenteld op de samenleving, inwoners en de belastingbetalers. We moeten veel meer toe naar een regionale economie en regionale landbouw met minder export en duurzame productie voor inwoners van de eigen regio.

De transitie in de landbouw gaat wat ons betreft veel te traag. Er moeten spijkers met koppen worden geslagen en een daadkrachtig optreden van het college om de verduurzaming van de landbouw daadwerkelijk door te voeren. Niet nog meer papier, maar DOEN!

In Zuid-Holland is er veel intensieve melkveehouderij en het gevaar van een intensieve landbouw is dat zoönosen eerder de kans krijgen over te slaan op mensen. We hebben het aan den lijve ondervonden ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Gelukkig heeft de provincie al wel een stop gezet op de uitbreiding van geitenhouderijen, maar de gehele veeteelt moet veel extensiever worden en verminderen. De huidige veeteelt is in ons zeer dicht bevolkte land en ook Zuid-Holland niet houdbaar. We zijn het meest veedichte land ter wereld, exporteren meer dan 90% en de rommel houden we hier. Dat MOET veranderen! We hebben technische vragen gesteld om zoönosen nadrukkelijk mee te nemen bij het beleid voor een veilige leefomgeving. We wachten de beantwoording van de vragen af, maar komen daar in de PS-vergadering nog op terug.

Dit was mijn bijdrage voor de 1e termijn. Dank u wel.