Bijdrage BE commissie Lucht­vaart­no­titie


10 juni 2020

Luchtvaartnota paragraaf 7.1 begint met:

“De nadelen van vliegen worden steeds duidelijker. De uitstoot van CO2, (ultra)fijnstof, stikstof en geluidsoverlast stijgt door de groei van de luchtvaart. Nieuwe, schone technieken kunnen dat tempo op dit moment niet bijhouden. Het draagvlak voor de luchtvaart neemt hierdoor af in de samenleving.”

Voorzitter, dit speelt ook in Zuid-Holland. We hebben de reportage van Oegstgeest Zonder Vlieghinder kunnen lezen. In grote delen van het noorden van onze provincie ervaren mensen overlast van Schiphol. De geluidsbelasting is nu al te hoog. Andere onderzoeken laten ook minder tastbare problemen zien, zoals fijnstof. De nota spreekt over lopend onderzoek, maar het is al duidelijk dat gebieden rond luchthavens te maken hebben met hogere concentraties fijnstof. De WHO, waar we in tijden van corona op varen, waarschuwt voor deze hoge concentraties: de kleinste deeltjes fijnstof zorgen wereldwijd voor 4,2 miljoen voortijdig doden, veroorzaken hart- en vaatziekten, ademhalingsziekten en kanker.

Het is zaak om consequenties aan deze feiten te verbinden: wat betreft de Partij voor de Dieren is er geen groei van de luchtvaart mogelijk. Dus ook geen uitbreiding van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport. Laten we als Zuid-Holland onze mensen, dieren en natuur beschermen. Laten we kiezen voor krimp van de luchtvaart.

Specifiek over dieren: rondom vliegvelden is er sprake van conflicten tussen dieren en de veiligheid van het vliegverkeer. Wij stellen voor om velden met zonnepanelen te plaatsen rond vliegvelden om ganzen weg te houden bij het vliegverkeer. Voorkomen is beter dan genezen. Het zou mooi zijn als de gedeputeerde dit mee wil nemen in haar zienswijze.

Rond Rotterdam The Hague heeft de provincie een ontheffing verleend, zodat beschermde vogelsoorten gedood mogen worden. Graag zien wij dat deze ontheffing wordt ingetrokken, op zijn minst voor de vogelsoorten die op de rode lijst staan.

Verder gaat het niet alleen om Zuid-Holland. Het probleem van klimaatverandering speelt over de hele wereld. De vraag is of wij onderdeel willen zijn van het probleem of van de oplossing.

De luchtvaartnota heeft 2 strategieën die geen onderdeel zijn van de oplossing:

1: Innovaties die verre toekomstmuziek zijn. Elektrisch vliegen kan pas rond 2080 effectief bijdragen aan tegengaan emissies en dan alleen op vluchten korter dan 500km. De PvdD vraagt zich dan ook af hoe dit bijdraagt aan de ambitie ‘geen CO2 uitstoot in 2070’.

2: Ministapjes zoals een iets andere manier van aanvliegen. Voorzitter, we zitten in een trein richting onduurzaamheid. Beleid in Nederland over duurzaamheid, gaat niet over het stoppen van die trein of de richting omkeren richting duurzaamheid, maar over in de trein naar de achterkant van de trein lopen.

De nota laat ruimte voor groei. Dat betekent meer problemen voor Zuid-Holland en de rest van de wereld. De Partij voor de Dieren wil minder problemen. Dat betekent: een krimp van de luchtvaart. Het Rijk zou moeten investeren in internationale treinverbindingen, om aan de mobiliteitswens van mensen te voldoen. Wij zijn verheugd dat gedeputeerde Vermeulen hierover samen met andere provincies een brandbrief heeft gestuurd aan de staatssecretaris.

Voorzitter, deelt de gedeputeerde onze zorgen? Als de gedeputeerde de doelen die zijn gesteld om CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies te beperken, serieus neemt, dan kan het niet anders dan dat zij het met de Partij voor de Dieren eens is dat we geen groei van de luchtvaart moeten willen. Dan moeten we kiezen voor krimp.