Bijdrage RWE commissie Voor­jaarsnota 2020, Kadernota 2021-2024 en aanpassing subsi­die­pla­fonds


10 juni 2020

Beleidsdoelen 4.1 en 4.2 Een concurrerend Zuid-Holland

Voorzitter, voor onze partij is de economische groei geen vanzelfsprekend uitgangspunt. Om te komen tot een duurzame voortzetting van de economische activiteiten in Zuid-Holland in de toekomst, moeten ingrijpende maatregelen worden getroffen. De inspanningen van de provincie om verduurzaming op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering van de economie in Zuid-Holland beoordelen we daarom positief. We ondersteunen de integrale aanpak van de provincie hierin. Wat ons betreft kan er in de ontwikkeling naar de circulaire economie nog wel een tandje bijgezet worden. De Partij voor de Dieren wil dat Zuid-Holland zich meer gaat richten op een maak- en hersteleconomie. We moeten overgaan tot een duurzame productie van duurzame producten en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven. We zijn enthousiast over de extra hulp voor de projecten Blue City en de Startup in Resilience.

De onzekerheden in het kader van het stikstofdossier en het PFAS dossier, evenals de maatregelen om de COVID-19 pandemie tegen te gaan, hebben een enorme impact op de economische situatie, ook in Zuid-Holland. De coronacrisis raakt iedereen. Jonge, startende bedrijven kunnen extra steun gebruiken om te kunnen blijven bestaan. Daarom steunen we de inzet van extra eigen middelen door de provincie voor de fieldlabs.

Voor wat betreft de Space campus in Noordwijk wordt aangegeven dat het zeer nodig is om de ontwikkeling hier op gang te krijgen. Het wordt mij uit de stukken niet echt duidelijk waarom de ontwikkeling van de Space campus juist nu ondersteuning nodig heeft vanuit de provincie. Is de groei eerder achtergebleven op de verwachting of is er een andere reden aan te wijzen? Kan gedeputeerde hier iets meer over zeggen?

Beleidsdoelen 6.1, 6.2 en 6.3 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

De beleidsdoelen voor ambitie 6 ‘Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland’, zoals deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota, komen overeen met de beleidsstukken die eerder aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. Voor mijn partij staat het behoud van de natuur voorop bij de beoordeling van deze beleidsdoelen. De natuur en de biodiversiteit staan in Zuid-Holland onder grote druk. Nog maar 6% van het totale oppervlak van onze provincie bestaat uit de natuur. Hier moeten we zuinig op zijn, de nog bestaande natuurgebieden mogen niet worden opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. We steunen de inspanningen van de gedeputeerde in het streven naar woningbouw voor de juiste doelgroep binnen bestaand stads- en dorpsgebied, herbouw binnen dit gebied en het realiseren van de juiste ontwikkeling van woningbouw op de juiste plek in relatie tot werk en vervoer.

Tot zover de bijdrage van de Partij voor de Dieren.