Bijdrage KNM commissie 17 juni 2020


17 juni 2020

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Beleidsdoel 5-1: Gezonde natuur

Op pag.50 staat dat het doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over één van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap. We vinden dat een prima streven, maar dan moet er nog wel erg veel gebeuren op het gebied van natuurherstel, schone lucht, schoon water, schone bodem, stikstofvermindering en meer recreatiegebieden om de druk te verminderen. Komt hiervoor nog een plan van aanpak voor de langere termijn?

Dit najaar komt het bos- en bomenbeleid naar PS. Graag willen we weten of er in de Kadernota al rekening is gehouden met financiële consequenties. De PvdD wil ook graag inzetten op het planten van een groot aantal bomen, wat vele doelen dient: stikstofreductie, gezondheid, klimaat, hittestress enz. Graag een reactie.

Faunabeleid

Het actieplan boerenlandvogels is voor dit jaar gedekt. Is de gedeputeerde bereid om te onderzoeken welke financiële middelen er kunnen worden ingezet om dit actieplan ook voor de komende jaren te bestendigen? Een groot aantal organisaties hebben hier met hart en ziel aan gewerkt en we vinden dat recht moet worden gedaan aan al deze inspanningen.

Er komt een nieuw beleidskader faunabeleid en we zien uit naar dit document, dat waarschijnlijk dit najaar besproken gaat worden. We willen de gedeputeerde vast meegeven om te kiezen voor de meest diervriendelijke aanpak bij overlast door in het wild levende dieren, zoals ook in het coalitieakkoord staat beschreven.

Dan de Faunabeheereenheid. We willen het college meegeven alert te zijn op belangenverstrengeling binnen de FBE. Leden schrijven mee aan de beleidsnota’s en gaan vervolgens zelf in deze gebieden jagen. Dat vinden we niet kunnen. Daarnaast verkoopt één van de leden slagknuppels om dieren te doden en hij geeft er zelfs cursussen in aan mensen die het beheer doen in Zuid-Holland. Hier is sprake van belangenverstrengeling en we zien graag dat de gedeputeerde hierover in gesprek gaat met de FBE.

De PvdD is het niet eens met verhoging FBE van 40.000 euro (pag.140)!!! Waarom is deze enorme verhoging nodig? We zien graag dat de gedeputeerde hier nog eens kritisch naar kijkt. De FBE dient veelal jagers- en economische belangen, maar zou dierenwelzijn veel zwaarder moeten wegen in haar afweging! We vinden daarnaast dat de FBE en ook de schadevergoedingen vanuit het economisch budget gefinancierd zouden moeten worden.

Brief IVN en Groen doet goed

Voor de periode 2019-2023 zijn voor de ‘groene’ onderwerpen (waaronder recreatie en sport) veel minder middelen vrijgemaakt dan in de vorige twee coalitieperiodes. Dit budget is onmiskenbaar lager dan het budget in de voorgaande periodes en dat is een politieke keuze. Bij de verdere toedeling is een budget van € 800.000, - (€ 200.000, per jaar) beschikbaar gesteld voor groenparticipatie. Daarnaast kan het budget in 2020 incidenteel met € 200.000, opgehoogd worden. GS zien mogelijkheden om een koppeling te maken met waterrecreatie. Kan de gedeputeerde aangeven hoe? De Startnotitie Sport en Recreatie geeft aan welke richting GS de komende jaren op willen. GS wil samen met een afvaardiging vanuit het Groen doet Goed-netwerk de mogelijkheden verkennen om de komende jaren natuureducatie voor kinderen uit versteende wijken uit te voeren. Voor kinderen uit de stad is het zeer belangrijke om in contact te komen met groen. Dit staat ook in de startnotitie Sport en Recreatie, maar dit conflicteert met het benodigde budget! Juist voor kinderen die het zo hard nodig hebben, moeten we ook zorgen dat daarvoor geld beschikbaar is, naast vrijwilligers en natuureducatie. We zien graag dat het budget voor ‘Groen doet goed’ in 2020 met 200.000 euro beschikbaar incidenteel geld wordt opgehoogd! Kan de gedeputeerde dit toezeggen?

Beleidsdoel 5-2: Toekomstbestendige landbouw

De Partij voor de Dieren is het eens met de opmerking dat een ingrijpende transitie van de landbouw en het landgebruik noodzakelijk is (pag.50).

Maar draagt deze toekomstbestendige landbouw wel voldoende bij aan een natuurinclusieve en biologische landbouw? Dat is voor ons een randvoorwaarde! Alleen kringlooplandbouw is onvoldoende, omdat dieren dan nog steeds jaarrond op stal gehouden kunnen worden en dat draagt niet bij aan de verbetering van dierenwelzijn. Ook gehouden dieren moeten beweging krijgen en kunnen vertoeven in de buitenlucht en niet alleen in stallen staan. Voorwaarde voor ons is dat deze dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

De veehouderij is verantwoordelijk voor 45% van de uitstoot van stikstof en hier moeten vergaande maatregelen getroffen worden om de uitstoot terug te dringen. Duidelijk is dat de PvdD voorstander is van inkrimping van de veestapel en afbouw van de intensieve veehouderij!

Dit najaar bespreken we de herziening van het provinciale landbouwbeleid en zullen we hier nader op ingaan. (In de brief van de commissie Remkes over de aanpak terugdringing van de stikstofuitstoot wordt aangegeven dat naast mogelijkheden voor reductie van stikstofemissie in de grondgebonden melkveehouderij, onder andere door beweiden of door een betere aansluiting bij de akkerbouw via concepten van kringlooplandbouw, er ook mogelijkheden worden aangegeven voor reductie van stikstofemissies in de intensieve stal-gebonden veehouderij via een keuze van kringloop-diervoer en de opvang en benutting van mest als hoogwaardige grondstof voor bemesting. De PvdD is hier geen voorstander van.)

Beleidsdoel 5-3: Leven met water

In 2027 moeten de natuurdoelen en de waterdoelen KRW zijn behaald en de realisatie loopt schrikbarend achter op de gestelde doelen (pag.51). Daar komt nog bij dat de effecten van de genomen maatregelen nog zeer beperkt zichtbaar zijn, zoals het agrarisch natuurbeheer. Andere en meer ingrijpende maatregelen zijn op korte termijn noodzakelijk! We vragen het college om ook hier met een nieuwe realisatiestrategie Kaderrichtlijn Water (KRW) te komen, inclusief een evaluatie van de waterdoelenrealisatie. Graag een reactie.

Ambitie 7 Een gezond en veilig Zuid-Holland

Beleidsdoel 7-1: Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid

Hier blijven we alert en kritisch op bodemkwaliteit door vervuiling door PFAS in het milieu, en de activiteiten van Chemours, evenals de luchtkwaliteit, die nog steeds behoort tot de slechtste van Europa.

Beleidsdoel 7-2: Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

Hier kom ik op terug bij de Startnotitie Sport en Recreatie.

Beleidsdoel 7-3: Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

Wij hebben de ethische en morele plicht om deze zeer ernstige klimaatcrisis af te wenden en de aarde te behouden voor komende generaties. Voor mens én dier. Als we de klimaatcrisis net zo serieus nemen en net zo gaan aanpakken als de coronacrisis, dan kunnen er goede stappen gemaakt worden! Laten we dat gaan doen!

Inzet op een meer plantaardig dieet, afbouw van de intensieve veehouderij, minder vliegen, minder vervoersstromen en het toewerken naar een meer zelfvoorzienende regionale economie dragen in belangrijke mate bij om de klimaatcrisis af te wenden. Ons consumptiepatroon en het snelle geld winnen het nog altijd van de verantwoordelijkheid die we moeten nemen voor de toekomst. We hebben nu te maken met de coronacrisis, die al een enorme impact heeft op onze samenleving en onze economie. Maar als we zo doorgaan ligt de volgende crisis alweer op de loer en zeker de klimaatcrisis zal dan nog vele malen grotere gevolgen hebben dan de coronacrisis. We kunnen er nog wat aan doen, maar het is zeer urgent! Ik wil deze urgentie bij het college benadrukken en aandringen op forse concrete stappen.

Hoe staat het met de uitvoering van het beleidsdocument ‘’Weerkrachtig Zuid-Holland" uit 2018? En met de uitvoering van de volgende beleidsvoornemens:

- Steviger verankeren bestaande drinkwaterbeschermingsgebieden;

- Beschermen toekomstige uitbreidingsmogelijkheden tegen concurrerende boven- en ondergrondse ruimtelijke claims; ik denk alleen al aan voorgenomen warmterotondes en CO2 opslag;

- Ontwikkelen beleid ten aanzien van afweging warmtekoude-opslag en zoetwateropslag in het eerste watervoerend pakket, ofwel de bovenste grondwaterlaag;

- Verwerken uitkomsten landelijke actualisatie “Beleidskader goed gietwater”, onder meer ten aanzien van rijnlozingen?

Zouden we mogelijk een schriftelijke reactie op deze vragen kunnen krijgen?

En wordt er bijvoorbeeld tussen provincie kennis en ervaringen uitgewisseld over de provinciale aanpak van klimaatverandering? Graag zien we een uitvoeringsdocument, waar de aanpak van de klimaatverandering integraal wordt aangepakt en uitgevoerd. Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.