Bijdrage Start­no­titie Sport en Recreatie


17 juni 2020

Deze startnotitie richt zich met name op het faciliteren en stimuleren van bewoners om meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en sporten.

Dank aan dit college voor de extra aandacht voor sport en bewegen. Voor sporten en bewegen heb je ook een gezonde leefomgeving nodig met gezonde lucht en mensen hebben veel behoefte aan rust en stilte in deze drukke en lawaaierige provincie. We zien graag dat ook de recreatiegebieden een oase worden van rust en stilte. De afgelopen tijd tijdens de coronacrisis was het in het weekend vaak een drukke file van hardlopers, wielrenners, fietsers en wandelaars. De vraag naar openluchtrecreatie groeit en de maatschappelijke relevantie is groter dan ooit. We vragen het college daarom om in kaart te brengen wat de drukste gebieden zijn in de provincie, of misschien hebt u daar al een beeld van. Ook vragen we om benodigd onderhoud versneld uit te laten voeren.

Meer woningen, dan ook meer recreatiegebieden en -mogelijkheden

Er is behoefte aan meer natuur- en recreatiegebieden, waar mensen niet opeengepakt hoeven te recreëren. Dat is zeker nodig nu de provincie nog veel meer woningen wil gaan bouwen. Dit moet dan gelijk oplopen met meer natuur- en recreatiegebieden. Dus we willen dat de provincie tegelijkertijd investeert in meer natuur- en recreatiegebieden! Graag een reactie van de gedeputeerde of dit ook evenredig oploopt. Is dit zo?

Wielrenners, fietsers en wandelaars

Ingewikkelder maar wel een noodzakelijke zoektocht is om te zien of huidige fietspaden verbreed kunnen worden. De e-bike is de nieuwe standaard geworden. Voor het tweede jaar op rij zijn er meer elektrische fietsen verkocht dan gewone fietsen. We zien het toenemend probleem van groepen wielrenners, die soms respectloos zijn en lak hebben aan de overige recreanten, wat irritatie, en angst oproept bij anderen. Een directe oplossing voor dit probleem hebben ook wij niet voorhanden, maar we vragen het college na te denken wat mogelijke oplossingen zijn voor dit probleem. De snelheidsverschillen met bijvoorbeeld bakfietsen of gewone fietsen zijn groot. Vaak zijn verbredingen niet mogelijk, maar met betere belijning en borden kan de veiligheid verbeterd worden. Hebben andere fracties en het college daar ideeën over? En we zullen voorlopig rekening moeten houden met de anderhalve meter samenleving, ook bij recreëren.

Het doet ons deugd dat er door het college veel wordt geïnvesteerd in woon-werkverkeer met de fiets en fietssnelwegen en de investering in fietsoplaadplekken, want ook dat komt de beweging ten goede, evenals de geplande routenetwerken voor fietsen, wandelen en paardrijden.

Recreatie in combinatie met cultuur

Een mooi initiatief vinden we de combinatie van recreëren en cultuur beleven. Niet alleen de mooie cultuurlandschappen, maar ook de combinatie met de erfgoedlijnen als de landgoederenzones, de Waterdriehoek, Limes, Oud Hollandse Waterlinie en de Atlantikwal

Speelbossen en natuurspeelplaatsen

Speelbossen en natuurspeelplaatsen zijn voor kinderen van groot belang om hen weer in contact te brengen met de natuur en buiten te laten spelen in plaats van binnen te zitten gamen. We ondersteunen het college bij deze aanpak. Mogelijk kan ook het IVN hier nog een rol bij spelen. Heeft de gedeputeerde al een idee waar en hoeveel speelbossen en natuurspeelplaatsen er in onze provincie komen?

Het programma ‘Groen doet goed’ van het IVN wordt als een succesvol voorbeeld genoemd in de notitie. Het college wil samen met een afvaardiging vanuit het Groen doet Goed-netwerk bekijken wat de mogelijkheden zijn voor natuureducatie voor kinderen uit versteende wijken, maar er is enorm op bezuinigd. Recreatiegebieden moeten voor iedereen toegankelijk zijn, en juist voor deze doelgroep, waar vaak sprake is van bewegingsarmoede. Is het college bereid om daar alsnog meer middelen voor vrij te maken, zoals bijvoorbeeld de 200.000 euro incidenteel, die nog beschikbaar is?

Breedtesport en topsport

De Partij voor de Dieren is voor de breedtesport en de mogelijkheid om te sporten voor iedereen. En geen voorstander van sponsoring van de topsport, die slechts voor enkelen is weggelegd! We vinden dat de provincie zich moet toeleggen op het stimuleren van de breedtesport. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen die minder geld te besteden hebben en minder talentvol zijn. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het heeft ook een maatschappelijke functie.

Er staat beschreven dat er nog winst te halen is door het organiseren van en communiceren over sportevenementen in het groen, zodat de bekendheid en vindbaarheid van onze groengebieden worden vergroot. Maar hier zal een balans gevonden moeten worden met de rust, stilte, en de natuurwaarden!

Bewegen en armoede

Er staat in het voorstel: ‘Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Zo lijdt meer dan de helft van de volwassenen in Nederland aan bewegingsarmoede (RIVM) en overgewicht (Volksgezondheid en zorg). Volgens het Advies beweegrichtlijnen 2017 van de Gezondheidsraad lijdt ca. 70% van onze tieners aan bewegingsarmoede. De grootste gezondheidswinst is te boeken bij onze inwoners en bevolkingsgroepen die in deelname aan sport en recreatie ondervertegenwoordigd en in bewegingsarmoede en overgewicht oververtegenwoordigd zijn. Wij willen graag aansluiten bij hun behoeften.’

De Partij voor de Dieren is het zeer met u eens dat deze bevolkingsgroep meer aandacht vraagt om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Het op zoek gaan naar coalities met diverse organisaties en gemeenten voor het opzetten van programma’s dan wel initiatieven om sport, bewegen en recreëren ‘om de hoek’, ook in de stad, te bevorderen vinden we een prima uitgangspunt om het gemakkelijker te maken om te sporten en te recreëren in de nabije omgeving, ook voor deze bevolkingsgroep. We zijn zeer benieuwd hoe deze bevolkingsgroep verder kan worden aangespoord om meer te bewegen in de buitenlucht. Kan de gedeputeerde aangeven of zij bereid is samen met anderen een campagne te ontwikkelen om meer mensen aan het bewegen te krijgen?

Recreatief paardrijden en ruiterroutes

We willen het belang benadrukken van recreatief paardrijden. Paardrijden is de tweede sport in Nederland en het aantal recreatieve ruiters neemt nog steeds toe, zo ook in Zuid-Holland. Paarden zijn bewegingsdieren (in de natuur lopen ze vaak meer dan 30 km per dag) en in het drukke Zuid-Holland met beperkte stallingsmogelijkheden zijn goede en veilige ruiterroutes van groot belang voor het paardenwelzijn. We hopen dat ook fase 2 van het ruiterpadenplan wordt gestart. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. fase 1? Wordt ook fase 2 deze collegeperiode gerealiseerd? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Behoefteonderzoek sport en recreatie

Momenteel voeren het Mulier Instituut en Bureau voor Ruimte & Vrije tijd een behoefteonderzoek uit met betrekking tot sport en recreatie. Wanneer ontvangen we dit rapport en we zijn benieuwd naar de uitkomsten. Graag willen dit rapport betrekken bij verdere beleids- en besluitvorming.

Mogelijkheden sporten voor mindervaliden en ouderen

Het Team Sportservice richt zich op het versterken van de maatschappelijke inzet en betekenis van sport en bewegen. De activiteiten worden door een eigen provinciale stichting uitgevoerd (Stichting Sportservice Zuid-Holland). Team Sportservice richt zich onder andere op de doelgroepen jongeren, lage inkomensgroepen, mensen met een beperking en ouderen. Op welke wijze zou de provincie hier een ondersteunende rol kunnen vervullen, met name om ouderen en mindervaliden ook te kunnen laten sporten in de buitenlucht? Graag een reactie.

Waterrecreatie

Zuid-Holland is de meest waterrijke provincie van Nederland. De verleiding is groot om in te zetten op toename van het watertoerisme. Er liggen veel mogelijkheden om dit nog beter te ontwikkelen, zoals actieve watersporten als (wind-, kite- en golf) surfen en duiken. Verder onderzoek naar wat er voor deze sporten mogelijk is wordt meegenomen in de paragraaf koppelkans met toerisme, zo staat er. Maar, we vinden dat dit niet ten koste mag gaan van het ecologisch systeem. Ook hier moet de balans met de natuur worden gewaarborgd; er moet een maximum grens worden gesteld aan het natuur-, recreatie- en sporttoerisme! Zo zijn we zeker geen voorstander van het stimuleren van waterrecreatie in de Natura 2000 gebieden, zoals het Haringvliet!

Zwemwatervoorzieningen

Fijn dat er ook aandacht is voor de natuurlijke zwemwatervoorzieningen. Het zwemmen in natuurwater neemt ook toe! Regelmatig ga ik een rondje hardlopen in de Delftsehout, waarbij ik regelmatig mensen over de plas zie zwemmen.

Toerisme en recreatie

We vragen aandacht voor de toenemende recreatiedruk voor wat de natuur- en recreatiegebieden aankunnen. Er wordt gesproken over de koppeling met toerisme, maar hier huist een groot gevaar, namelijk dat massatoerisme leidt tot veel te sterke belasting van de omgeving met alle desastreuze gevolgen van dien. De economische impuls mag niet de bepalende factor zijn, maar moet in balans zijn met de ecologische en sociale belangen, dus we vragen het college te kiezen voor een verantwoorde en duurzame ontwikkeling. Toerisme kan desastreus zijn voor de kwaliteit van een samenleving, de natuur en het milieu, kijk bijvoorbeeld naar de toerismeproblemen in Amsterdam. Ook hier graag een reactie van het college.

Sportevenementen in groengebieden

Ook zijn we zeer kritisch op het organiseren van (sport)evenementen in groengebieden. Hierin schuilt een groot gevaar voor vernieling van natuur en ernstige verstoring van de daar levende fauna. Dit is niet wenselijk en daar moet zeker rekening mee gehouden worden en al helemaal geen evenementen organiseren in het broedseizoen!

We kunnen instemmen met de voorgestelde beleidsbeslissingen, waarbij we het van belang vinden dat het areaal recreatiegebied evenredig meegroeit met het aantal woningen en dat recreatie, toerisme en buitensport en de belevingswaarde ervan niet ten koste gaan van de natuur, rust en stilte en daarmee in balans is.

We kunnen in elk geval instemmen met de ter inzagelegging van deze notitie.

Voorzitter, dit was mijn eerste termijn. Dank u wel