Bijdrage BE commissie Duin­pol­derweg


24 juni 2020

Gedeputeerde Staten betreuren het dat Provinciale Staten Noord-Holland hebben besloten niet langer verder te gaan met het project Duinpolderweg. GS lijken de ontstane situatie als een patstelling te zien. Wij dagen GS uit om deze situatie niet als een probleem te zien, maar als ideaal vertrekpunt voor een nieuw perspectief.

Als de Duinpolderweg er komt, zou dát juist een probleem zijn. Een probleem voor de natuur in de duinen. Een probleem voor een rustig foerageergebied en een belangrijk broedgebied voor veel soorten vogels.

Dat is niet alleen volgens de Partij voor de Dieren een probleem. Het duingebied is Europees beschermd Natura 2000-gebied. De stikstofbelasting is er al te hoog en de aanleg van asfalt zou dat probleem alleen maar groter maken – in strijd met Europese regelgeving.

Het is maar met welke bril je kijkt of je de huidige situatie als een probleem of als een oplossing ziet.

Wat betreft degenen die vooral ‘de probleemkant’ zien: wij lezen dat GS zich verantwoordelijk voelen te blijven inzetten voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de Duin- en Bollenstreek. Wij lezen ook: “Uitgangspunt zal hierbij zijn het faciliteren van de ontwikkelingen in de noordelijke Duin- en Bollenstreek met maatregelen voor alle modaliteiten (OV, fiets en auto).”

Wij vragen ons af: kan de focus niet meer liggen op ov en fiets en veel minder op nieuw asfalt? En wat te denken van andere oplossingen die de mobiliteit terugdringen, zoals thuiswerken? Dat gebeurt nu ook tijdens de coronacrisis.

Wij vragen ons af wat de quick wins zijn waar de gedeputeerde aan denkt. Wij zullen die graag kritisch beoordelen, waarbij we wederom de effecten op natuur en milieu in acht nemen.

Wij juichen het besluit van PS Noord-Holland toe. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.