Bijdrage Jaar­stukken 2019 Provin­ciale Staten


3 juni 2020

Allereerst wil ik het College bedanken voor de Jaarstukken. Tijdens de commissievergaderingen hebben we de voor ons belangrijke onderwerpen al besproken. Voor nu wil ik er een paar punten uitlichten.

Doelen KRW Oppervlaktewateren

Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat geen van de 123 oppervlaktewateren in Zuid-Holland al voldoet aan de KRW, terwijl dit in 2027 bereikt moet zijn. Deze normen zijn niet voor niets opgesteld. We vinden dit zeer zorgelijk en roepen het college op om alles op alles te zetten deze doelen te bereiken.

Energie

We staan kritisch tegenover de resultaten van de zeven effectindicatoren op het gebied van een schone en toekomstbestendige energie-ontwikkeling. De doelen voor het aandeel van duurzame energie in Zuid-Holland, de totale productie van hernieuwbare energie, de absolute energiebesparing ten opzichte van 1990 én de CO2-uitstoot door energie-efficiëntie, besparing en transitie ten opzichte van 1990, blijven achter. Door de Covid19-pandemie is de verdeelsleutel voor CO2-uitstoot in het eerste kwartaal van dit jaar gewijzigd; en wat dit betekent voor het beleid voor de energietransitie en de inzet voor het komende jaar. Wij zijn zeer benieuwd wat de komende maatregelen van het college gaan zijn om de opgelopen achterstand in te halen en om ervoor te zorgen, dat de doelstellingen voor de energietransitie op tijd worden gehaald.

Recreatie

We maken ons zorgen dat de bezoekersdruk op de natuur- en recreatiegebieden steeds verder toeneemt, zeker nu in coronatijd. De provincie wil vanuit economisch perspectief inzetten op een toename van het toerisme. We vragen het College met klem om het toerisme goed in evenwicht te houden met andere belangen als de natuur en het welzijn en rust van mens en dier.

Realisatie natuurdoelen

Tijdens de commissie KNM is ook de ontstane achterstand m.b.t. de realisatie van de natuurdoelen besproken. Ook in 2019 zijn wederom de jaardoelstellingen niet behaald en de groenreserves lopen steeds meer op. We zijn blij dat gedeputeerde Potjer heeft toegezegd om dit najaar te komen met een nieuwe realisatiestrategie NNN, waarin de evaluatie van de provinciale natuurrealisatie wordt meegenomen. Om deze realisatiestrategie goed te kunnen plannen en de controlefunctie van PS overzichtelijk te houden, dien ik samen met de Partij van de Arbeid een motie in om een roadmap op te stellen met een planning voor nauwkeurig omschreven instrumenten, concrete acties en maatregelen, die leiden tot het tijdig realiseren van de gestelde natuurdoelen en deze roadmap in 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten. Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel.