Bijdrage BE commissie Regionale Energie Strategie 1.0


26 mei 2021

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd om de RES 1.0 van de zeven RES regio’s in Zuid-Holland te bespreken, zowel binnen de provincie als binnen de RES regio’s.

Voorzitter, ik begin mijn betoog met aandacht voor energiebesparing. Want energie die je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. We zijn blij dat we het punt van energiebesparing in de RESsen terugzien.

Dat gezegd hebbende ga ik verder met de windmolens en zonnevelden.

Bij de plaatsing van windmolens op land moet rekening gehouden worden met bewoners die in de buurt wonen en recreëren, maar ook met dieren en natuur. Wij willen daarom dat natuurgebieden goed beschermd worden en dat er daarnaast rekening wordt gehouden met trekvogelroutes. We willen voorkomen dat vogels en vleermuizen door de molenbladen worden geraakt of dat hun vliegroute wordt verstoord. Met andere woorden: we steunen de plaatsing van windmolens onder voorwaarden, maar zijn bijvoorbeeld ook geïnteresseerd naar optimalisaties, zoals de ontwikkeling van windmolens zonder wieken (voorkomt dat vogels het slachtoffer worden). Ook veel meer windmolens in samenwerking met bewoners, zodat zij profijt kunnen hebben van de opgewekte energie afkomstig van de windmolens (Bottom up).

Het is de taak van de provincie om De energietransitie en natuur- en landschapsbescherming kunnen samengaan, dit vergt wel voorbereiding, samenwerking, afstemming en bovenregionale aanpak. Daarin willen we de NNN + Natura 2000 gebieden ontzien: dit betekent dat de provincie in deze bovenregionale aanpak een taak heeft om landschap, de natuur en de daarin levende flora en fauna te beschermen. Dit vraagt om het opstellen van
- ontwerpprincipes, en
- het opstellen van randvoorwaarden.
voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelen in de omgeving van natuurgebieden. Zoekgebieden binnen NNN en Natura2000 gebied is vanuit deze overweging onacceptabel.

Concreet betekent dit voor de zoekgebieden in de RESsen voor wind:
- RES Alblasserwaard: hier is een zoekgebied voor wind in het NNN-gebied Aveling geprojecteerd! Dit vinden we echt niet kunnen.
- Voorne Putten groot zoekgebied rond Brielse Maas: recreatiegebied met hoge natuurwaarde. Aangezien de Europoort en de Maasvlakte als zoekgebied is aangewezen zou de rand rond de Brielse Maas eraf kunnen.
- Mogelijkheden elders in de gemeente Alblasserwaard en Krimpenerwaard lijken er wel mogelijkheden te zijn om zoekgebieden.
- Zoekgebied langs Kagerplassen: recreatie met hoge natuurwaarden. De effecten op de natuur zouden onwenselijk zijn en zien we graag verder onderzocht.
- Daarnaast zien we wel kansen voor wind langs de randen van het groene hart, indien dit niet schadelijk voor de bewoners in de nabijheid. Groene hart: samenwerken met Noord-Holland en Utrecht rondom het zoekgebied ruimte mogelijk maken voor wind.

Géén Warmtelinq. Dit levert geen positieve bijdrage aan de energietransitie, maar houdt de afhankelijke positie ten opzichte van fossiele energie in stand en schuift de moeilijke keuze door naar de generatie na ons. We streven naar kleinschalige warmtenetten in coöperatieverband met leveranciers en gebruikers, die vanuit Bottom-up worden. Het eigenaarschap van de energietransitie speelt een belangrijke rol, ook voor de acceptatie van de maatregelen en de participatie van de bewoners van Zuid-Holland.

Een efficiënt energiesysteem en de beschikbaarheid van de infrastructuur hangt samen met een juiste balans tussen realisatie van wind en zon. Daarnaast hangt het samen met het concentreren van energieopwekking. Hierbij hebben we de voorkeur voor de aansluiting bij grootschalige infra, inpassing in geluidschermen, vaarwegen en bedrijventerreinen. En daarnaast zien we voor zonnepanelen een kans op de landbouwgronden rondom vliegveld RTHA. En tot slot als aanvulling voor energie op dak zien we kansen voor zonnepanelen op de daken van grote distributiecentra.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren