Bijdrage Provin­ciale Staten Wijziging Reglement van Orde


19 mei 2021

Er staan goede aanvullingen en wijzigingen in het reglement van Orde. Dank aan degenen die dit hebben voorbereid!

Mooi dat de aanmelding voor het inspreekrecht is verkort naar één dag voor de vergadering om 12.00 uur in plaats van 48 uur. Dat biedt inwoners een ruimere mogelijkheid voor burgerparticipatie.

Eén van de wijzigingen geeft aan dat het toevoegen van een agendapunt aan de PS vergadering alleen kan als er sprake is van een actualiteit en urgentie. Maar wat is actueel en urgent en wie bepaalt dat? Alleen dat al kan discussie gaan opleveren en dat moeten we wel voorkomen! Het lijkt me goed daar niet al te strak mee om te gaan.

Dan het vragenuur. Dat kan alleen als er sprake is van een urgente, actuele en politieke situatie. Maar wat is urgent, actueel en van politieke aard en wie bepaalt dat? Ook dit kan leiden tot discussie en dat moet voorkomen worden! Ik denk dat het goed is hier niet te strak mee om te gaan.

De technische sessies, voorafgaande aan een commissievergadering zijn tot nu toe besloten geweest en alleen toegankelijk voor PS-leden, fractievolgers en fractiemedewerkers. In technische sessies wordt technische informatie gegeven ter verduidelijking op stukken die ter bespreking en besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. In het belang van laagdrempeligheid, transparantie en dienstbaarheid voor Zuid-Hollandse inwoners en andere geïnteresseerden is het verstandig om de (technische) verheldering van vaak complexe materie ook aan hen beschikbaar te stellen. Het draagt daarnaast bij aan de bevordering van de gewenste burgerparticipatie. Daarom dienen we een amendement in om technische sessies in principe openbaar te laten plaatsvinden.

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage BE commissie Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030 en Transitieplan OV

Lees verder

Bijdrage BE commissie Regionale Energie Strategie 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer