Bijdrage BE commissie Regionale Energie Strategie (RES)


9 september 2020

Inzetten op Energiebesparing

Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet te besparen. Partij voor de Dieren wil het energieverbruik in Zuid-Holland fors verminderen. Grootverbruikers van energie in de industrie en landbouw betalen nu nog een verlaagd tarief energiebelasting. Deze indirecte subsidie moet afgeschaft worden om het bedrijfsleven te stimuleren om de stap naar een schoner en innovatiever energiegebruik te stimuleren. Er kan bespaard worden op onnodige verlichting, zoals in kantoren, etalages of van reclames. Daarnaast is het belangrijk dat bestaande woningen energiezuinig worden gemaakt. Ook mensen met een kleine beurs moeten toegang hebben tot energiebesparende maatregelen.

Toename van energiegebruik

Daarnaast wordt het energiegebruik alleen maar groter: in de industriële sector en door bevolkingsgroei komt er meer vraag naar energie. Ook wordt door de daling van het veenweidegebied in Zuid-Holland een grotere CO2 uitstoot verwacht. Er wordt uit gegaan van een landelijke duurzame opwekking van energie van in totaal 35 TWu. In sommige RESsen (zoals die van Drechtsteden) wordt de zorg uitgesproken, dat de landelijke doelstelling van in totaal 35 TWu niet voldoende blijkt. Onze fractie deelt deze zorg van regio Drechtsteden. Kan Gedeputeerde een inschatting maken op provinciaal niveau van de toename van het energiegebruik en de impact daarvan op de doelstelling voor de Zuid-Hollandse energieregio’s? Met andere woorden, voorzitter, acht de gedeputeerde de huidige doelstelling realistisch?

Warmterotonde

Voorzitter, in een aantal van de concept RESsen wordt gesproken van een regionale warmtevoorziening als substantieel onderdeel van de lokale strategie. In dit kader wordt weer gesproken over de warmterotonde. We verbazen ons erover, hoe het bestaat, dat de restwarmte van fossiele industrie in het Rotterdamse havengebied door een leiding wordt getransporteerd om er aan de andere kant als duurzame warmtebron uit te komen. Dit is goochelen met het begrip ‘duurzaam’ en het is een schoolvoorbeeld van ‘green washing’.

Naast de industriële restwarmte is er nog een andere bron en dat is de AVR - Afval Verbranding Rijnmond. Waar ons streven gericht zou moeten zijn op het verminderen van ons afval, wordt er hier een business-model gecreëerd dat vraagt om meer afval en het is niet ondenkbaar dat dit afval geïmporteerd gaat worden, of dat er naar andere bronnen gewend zal worden om te verbranden. Ik denk bijvoorbeeld aan biomassa. Maar daar gaan we een andere keer over praten.

Voorzitter, mocht het zo zijn dat deze toch onmisbaar blijkt om op korte termijn de doelstellingen voor de energietransitie in Zuid-Holland te verwezenlijken en als het tóch gerealiseerd gaat worden, dan vinden wij dat gedeputeerde op zijn minst een tijdspad moet kunnen aangegeven, waarin is opgenomen op welke termijn het regionale warmtenet volledig duurzaam zal zijn. Partij voor de Dieren vindt dat 2050, het jaartal dat wordt genoemd veel te ver weg ligt. 2030 is wat ons betreft de uiterste termijn. Wij willen daarom graag van de Gedeputeerde horen, of hij een tijdspad kan aangeven waarin wordt aangegeven wanneer het warmtenet dan wél volledig duurzaam zal zijn en op welke manier dit wordt.

Vogeltrekroutes

Voorzitter, als laatste punt wil ik de vogeltrekroutes benoemen. In de concept-RESsen zijn de zoekgebieden opgenomen die uiteindelijk de locaties voor het opwekken van elektriciteit door wind moeten opleveren. De ruimtelijke afwegingen hierbij zijn het behoud van het landschap en het zoveel mogelijk ontzien van woonkernen. Wij beoordelen het als positief, dat er in de RES van de Hoeksche Waard het gebied ‘De Giesen’ wordt genoemd als belangrijke trekvogelroute en als landschappelijk venster voor de Biesbosch.

Nederland is een knooppunt in Noord-Zuid trekroutes, veel trekvogels volgen de kustlijn. Er zijn tijdens de trek veel aanvaringen tussen vogels en windmolens. Wij zien graag dat in het afwegingskader voor windmolens in de RESsen de vogeltrekroutes worden betrokken. Daarnaast zijn er pilots gestart om windmolens tijdelijk uit te zetten tijdens de vogeltrek. Nieuw onderzoek heeft aangetoond, dat het zwart verven van één van de wieken van een windmolen de kans op vogelaanvaringen aanzienlijk vermindert. Door energiebedrijven in de Eemshaven wordt momenteel getest wat het effect is op het aantal vogelaanvaringen van het voeren van een zwarte wiek. Ook het verhogen van de mast van windmolens kan vogelaanvaringen voorkomen. Daarom willen we laten graag laten opnemen in de RESsen dat voor het zoekgebied wind op land, aansluiting wordt gezocht bij initiatieven die aanvaringen met vogels proberen te voorkomen.