Bijdrage BE commissie Unmanned Valley en Programma Zuid-Hollandse Infra­structuur


11 februari 2021

Procedurevergadering: vraag over bomenkap N489

We zijn verheugd dat gedeputeerde ons informeert over het vooroverleg met de betrokken gemeenten en andere belanghebbende partijen, maar uiteindelijk worden er toch in totaal 334 bomen gekapt. Dit vindt onder andere plaats voor het verleggen van kabels en leidingen: “In de loop van dit jaar is het voornemen om kabels en leidingen te verleggen. Kan gedeputeerde aangeven welke afweging heeft geleid tot de voorliggende keuze? Is er nou écht geen andere mogelijkheid waarbij (een deel van) de bomen toch kunnen blijven staan?

Unmanned Valley

Een goede OV-bereikbaarheid van innovatieterreinen is belangrijk. Belangrijker dan bereikbaarheid via de weg. Het OV is duurzamer. Dat is in algemene zin ons standpunt.

Wat betreft de verdere ontwikkeling van Unmanned Valley en projecten om de bereikbaarheid te verbeteren, maken wij ons, gezien de ligging van Unmanned Valley, zorgen om de natuur. Wij willen dat de natuur door toekomstige activiteiten niet meer verstoord wordt dan nu. Wat is de visie van de gedeputeerde daarop? Deelt hij onze mening dat we in het dichtbevolkte Zuid-Holland zuinig moeten zijn op de zeldzame natuur die we hebben?

Als de garantie er is dat de natuur niet verstoord wordt en wanneer dat leidt tot duurzamer vervoer in algemene zin, kun je wat de Partij voor de Dieren betreft kijken naar mogelijkheden om te zorgen voor een betere OV-bereikbaarheid.

GS geeft aan te hebben gewezen op andere ‘modaliteitsmogelijkheden’, die gelet op de ‘verwachte beperkte vervoervraag’ ‘meer’ passend zouden zijn, waaronder ‘deelfietsen en eigen vervoer georganiseerd door Unmanned Valley zelf’. Kan gedeputeerde aangeven op welke andere mogelijkheden hij heeft gewezen? En op welke manier is hierover gecommuniceerd?

Er is nog veel onduidelijk. GS overweegt om ‘op bestuurlijke gronden een beperkte provinciale cofinanciering’ in overweging te nemen. Hieraan worden de volgende voorwaarden verbonden: ‘alleen indien geconcludeerd zou worden dat dit [verbetering van het voor- en natransport] onvoldoende is, deze conclusie wordt gedeeld door andere partijen in de regio én deze bereid zijn om het overgrote deel van de kosten voor hun rekening te nemen’. Vraag: wat wordt precies verstaan onder ‘verbetering van het voor- en natransport’? Wie zijn de ‘andere partijen in de regio’? Hoe groot is het ‘overgrote deel van de kosten’?

PZI

In het PZI wordt niet gesproken over dieren. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is belangrijk, maar geldt dat behalve voor mensen ook voor andere dieren? Is de gedeputeerde bereid na te denken over algemene maatregelen die aanrijdingen met dieren verminderen? Dit komt ook de veiligheid van mensen ten goede.

We juichen de ambitie van het PZI toe dat door middel van waterstof’ zal worden ingezet op ‘verduurzaming van het openbaar vervoer en de binnenvaart’.

We hekelen het asfaltautomatisme in het algemeen en de grote projecten, zoals de €99 miljoen-reservering voor de Rijnlandroute in het bijzonder.

Meer asfalt is een tijdelijke oplossing, dat blijkt al decennia. Altijd weer een nieuwe operatie, altijd weer nieuwe infarcten. De bereikbaarheid wordt even beter, vervolgens gaan mensen verder van hun werk wonen, reizen dus meer en de wegen slibben weer dicht. Een andere manier van denken is nodig. Andere maatregelen zullen de druk op autowegen verlagen, zoals de komst van het rekeningrijden. In veel verkiezingsprogramma’s van landelijke fracties komt het rekeningrijden terug en ook in het Klimaatakkoord is deze maatregel opgenomen. Daarnaast is het stimuleren van thuiswerken een belangrijke maatregel die een betere bereikbaarheid ten goede komt. De coronacrisis laat zien dat meer thuiswerken mogelijk is. Wil GS deze andere en veel bestendigere denkwijze meenemen in haar overwegingen?

Een vraag over de SRM-subsidies: Op welke wijze legt de PS de SRM-subsidieprojecten actief langs de meetlat van ‘andere’ doelstellingen dan alleen ‘meer asfalt’? Hoe komen klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid, een gezonde en inclusieve samenleving, innovatie en de energietransitie (ambities van het eigen beleid) hier terug?

Willem Vermaat
Partij voor de Dieren