Bijdrage RWE commissie versnelling onthef­fing­ver­lening subsi­die­re­ge­lingen woningbouw


11 februari 2021

Hoewel onze fractie de doelstellingen in het Statenvoorstel voor de subsidie-plafonds 2021 -subsidieregelingen in de woningbouw ondersteunt, is er één oplossingsrichting beschreven voor de Vliegende Brigade waar wij ons grote zorgen over maken. Het betreft het voornemen om met een deel van de middelen een versnelling van de ontheffing-verlening voor de beschermde soorten op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) te realiseren. Ontheffingsaanvragen voor beschermde diersoorten gaan vergezeld van inhoudelijke bijlagen: het gaat om het verplichte onderzoek over aanwezige beschermde flora en fauna in het gebied, de inhoudelijke onderbouwing over de noodzaak van het project, te nemen mitigerende en of compenserende maatregelen en voorschriften over de uitvoering van de woningbouw. Het kost tijd voor de aannemer om deze documenten op te stellen voor de ontheffingsaanvraag en het kost tijd voor de omgevingsdienst om deze aanvraag grondig te beoordelen om te komen tot een zorgvuldige ontheffingsverlening. We zijn bang dat een versnelling in dit proces direct een negatief effect heeft op de zorgvuldigheid van de behandeling van de procedure en van de rechtsbescherming, wat uiteindelijk een achteruitgang van de beschermde soorten tot gevolg kan hebben. Het risico van versnelling van de woningbouw dat de beschermde soorten worden geschaad, moeten we niet willen lopen. Ons lijkt het meer voor de hand liggend om versnelling niet in de behandeling van de ontheffing-verlening te zoeken, maar in het proces van aanbesteding en opdrachtverstrekking. Dan komt de beschermde flora en fauna niet in de verdrukking. We hebben de vraag of de gedeputeerde de versnelling van de ontheffing-verlening nader kan toelichten en zo hopelijk onze zorg hierover wegnemen.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren