Bijdrage Provin­ciale Staten Initi­a­tief­voorstel Jonge­renraad


3 februari 2021

Voorzitter,

Allereerst dank aan D66 voor dit initiatiefvoorstel voor een Jongerenraad. Betrokkenheid en participatie van jongeren in de politiek is belangrijk. We zijn heel blij met dit voorstel. Het gaat om hun toekomst en hun toekomstige leefomgeving en welzijn. Naast jongeren, zouden ook andere groepen, zoals ouderen, mindervaliden, allochtonen, lesbiënnes, homosexuelen e.d. ook betrokken kunnen worden om hun belangen te vertegenwoordigen in aparte raden.

Waarom dan een aparte jongerenraad? Jongeren tot 18 jaar hebben politiek gezien geen stem en zeggenschap. Daarom vinden we het een goede zaak als jongeren tot 18 jaar kunnen participeren in een Jongerenraad en adviezen kunnen uitbrengen aan Provinciale Staten! Juist jongeren zijn meer milieubewust, omdat het om hun toekomstige leefomgeving gaat. Juist jongeren beseffen daarom dat het roer om moet en we beter voor onze aarde moeten zorgen en economische groei niet de oplossing is, maar juist het probleem. En juist jongeren beseffen dat de beroepen in de zorg, het onderwijs en bij de politie van groot belang zijn en belangrijker dan om grote internationale multinationals financieel te ondersteunen en in Nederland te houden of naar Nederland te halen!

We hebben een jonge fractievolger van 21, die onze stukken meeleest en ook het initiatiefvoorstel heeft doorgenomen. Hij gaf aan dat onder veel jongeren een machteloos gevoel groeit, omdat zij zich niet gehoord voelen in discussies over hun toekomst. Een Jongerenraad kan er voor zorgen dat het wederzijdse vertrouwen tussen de politiek en jongeren sterker wordt en daarmee ook het plezier voor de jeugd om betrokken te zijn bij politieke besluitvorming. Ook krijgen jongeren een beter beeld bij de taken van het provinciale bestuur, want de meeste jongeren hebben geen idee wat de provincie doet.

Het leek hem goed om ook de verbinding te leggen met de middelbare scholen in Zuid-Holland, bijvoorbeeld door het tijdens maatschappijleer over deze Jongerenraad te vertellen. Wanneer leraren dit terugkoppelen aan de Jongerenraad kunnen deze de verschillende meningen meenemen en zo tot representatieve adviezen komen. Dit vanuit de visie van een betrokken jongere….. en dat is waardevol!

Jongerenraden hebben een functie en zijn een plek waar jongeren concrete invulling kunnen geven aan hun betrokkenheid bij andere jongeren, de samenleving, hun leefomgeving en waar ze competenties kunnen inzetten, zoals het formuleren van een mening, het horen van meningen van anderen en het op basis van deze uitwisseling formuleren van een gezamenlijk perspectief. Voorwaarde daarvoor is wel het op gang brengen en houden van dialoog. Dialoog tussen jongeren in een raad en de jongeren die zij vertegenwoordigen

Jongerenraden in Nederland onderhouden op dit moment nog weinig contact met de jongeren die zij vertegenwoordigen. Door meer gebruik te maken van sociale media als Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ kunnen jongerenraden andere jongeren bereiken. Dit gebeurt nu nog veel te weinig. Ook via scholen, zoals eerder genoemd, kunnen zij contact maken met hun achterban. Op deze wijze zijn de adviezen een stuk representatiever dan nu het geval is.

Verder is het belangrijk dat er echt iets wordt gedaan met de adviezen van de Jongerenraad. Door de jongeren het gevoel te geven dat hun zorgen en ideeën serieus genomen worden en dat daar ook wat mee wordt gedaan, zorgen we ervoor dat deze jongeren gemotiveerd blijven om zich politiek in te zetten voor onze provincie.

Samengevat: alle diverse groepen moeten participeren in onze politiek en onze samenleving! Jongeren tot 18 jaar kunnen wettelijk gezien niet actief deelnemen aan de politiek, terwijl hun stem wel belangrijk is. Daarom zien wij het belang van een jongerenraad zeker in.

Maar wel in de leeftijd tot 18 jaar. Daarom dien ik daarvoor een amendement in.

Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel!

Carla van Viegen
Statenlid Partij voor de Dieren