Bijdrage Provin­ciale Staten mobi­li­teits­aanpak noor­de­lijke Duin- en Bollen­streek


3 februari 2021

Op 25 mei vorig jaar waren we blij, toen we hoorden dat er door provincie Noord-Holland een streep was getrokken door de realisatie van de Duinpolderweg. Partij voor de Dieren heeft zich tegen de aanleg van deze weg verzet. Er is geen noodzaak toe: het gebied ís al goed bereikbaar, en met beter openbaar vervoer, inzet op verbindingen voor de fiets en maatregelen voor thuiswerken is het nóg beter bereikbaar te maken. De aanleg van extra asfalt leidt bovendien tot forse natuur- en milieuschade. Kent u het motto “De duinen beschermen jou, bescherm jij de duinen?” Dit geeft het belang aan van goede bescherming van onze unieke duinnatuur. De aanleg van nieuw asfalt is funest voor het kwetsbare Natura2000 duingebied Kennemerland Zuid, dat nu al te lijden heeft door overbelasting van stikstof en waarvan verdere aantasting onacceptabel is.

Daarnaast dreigt er asfaltering plaats te vinden dwars door het kenmerkende open landschap, waaronder een belangrijk leefgebied voor dieren en dat door vogels wordt gebruikt om te foerageren en te broeden. Het belang van natuurgebieden voor mensen is het afgelopen jaar tijdens de lock-down wel gebleken: toegankelijke natuur is heel belangrijk voor mensen om te kunnen ontsnappen aan de stress van alledag. Natuur en milieu worden vaak te makkelijk aan de kant geschoven, omdat ze niet als economische waarde worden uitgedrukt. De bescherming van de natuur, de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving weegt voor Partij voor de Dieren veel zwaarder dan het aanleggen van een nieuwe weg in de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Deze weg dient voor de ontsluiting voor het gebied en een toename van de economische ontwikkeling, terwijl wij juist streven naar een ontwikkeling van de landbouw en economie op een regionaal niveau. We zullen dan ook onder geen voorwaarde instemmen met planontwikkeling die streeft naar het aanleggen van meer asfalt. Gedeputeerde Vermeulen spreekt in dit verband over het toepassen van de ladder van Verdaas, maar we vinden dat hij wel snel voor asfalt kiest. Waarom niet proberen de druk op wegen te verlagen op andere manieren, zoals het stimuleren van thuiswerken.

Daarnaast vinden we het niet verstandig om op de korte termijn al infrastructurele maatregelen te treffen, terwijl we in de toekomst ook nog afstemming met Noord-Holland nodig hebben vanwege de grote samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de beide provincies. Noord-Holland heeft aangegeven in het grensgebied vooral in te zetten op de ontwikkeling van bereikbaarheid met het OV en per fiets. Om deze reden vinden we het wél positief dat de samenwerking met Noord-Holland voor de ontwikkeling van de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol wordt voortgezet.

Met het voorstel dat nu voor ons ligt, wordt verder gegaan op de reeds ingeslagen weg, alleen dan zónder provincie Noord-Holland; we vinden dit onbegrijpelijk en onverstandig. Want GS vraagt ons niet alleen om een oordeel te vellen over het voorbereidingskrediet van €1,6 miljoen voor de planuitwerking-fase, maar óók om het gehele resterende bedrag van maar liefst €48,6 miljoen gereserveerd te houden voor het uitvoeren van korte en (middel)lange termijn mobiliteits-maatregelen in de Duin- en Bollenstreek.

Asfalteren om de auto extra ruimte te geven, past niet in de huidige tijd van klimaatakkoorden, CO2-reductie en beperking van stikstofdepositie. Partij voor de Dieren kan daarom alleen díe maatregelen steunen, die als doel hebben om het openbaar vervoer en de fietspaden te verbeteren, die aanpassingen van bestaande wegen omwille van de verkeersveiligheid als doel hebben, en eventueel enkele kleinschalige lokale verbetermaatregelen. Maar het leeuwendeel van het reserveringsbudget kan wat ons betreft beter worden ingezet om de natuurdoelen te realiseren. Want door te investeren in de natuur, in plaats van in nóg meer asfalt, wordt er écht geïnvesteerd in de leefbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Daarom kunnen we niet instemmen met dit voorstel.

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren