Bijdrage BE commissie Voor­jaarsnota 2021 en Kadernota 2022-2025


23 juni 2021

Voorjaarsnota

Over ambitie 2: dan lees ik in het bijlageboek over compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden. Want als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens provinciaal beleid. In het bijlageboek lees ik dat veel van de compensatiemaatregelen nog gepland moeten worden. Hoe zit het daarmee? Wordt er werk gemaakt van het provinciale beleid om natuurwaarden te compenseren: wat gebeurt er om de nodige maatregelen z.s.m. te nemen?

Over ambitie 3:

Beleidsprestatie 3-3-1 (Verhogen energie efficiëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur):

Er is een subsidieregeling energie-infrastructuur op industrieterreinen, maar ‘in 2020 is minder subsidie toegekend, omdat de vraagstukken van energie-infrastructuur op industrieterreinen complexer waren dan voorzien en daardoor meer voorbereidingstijd vergden’.

Wat doet de provincie om een verhoogde energie efficiëntie en verduurzaming te realiseren? Zou de provincie hier meer regie kunnen nemen?

En over beleidsprestatie 3-3-2 (Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem:

‘De opgave van de verduurzaming van de industrie vergt nog veel innovatie. Oplossingen zijn onder andere technisch nog niet uitontwikkelde processen, die nog niet implementeerbaar zijn. Daarom worden extra middelen ingezet voor het innovatieprogramma Energie en Klimaat.’

Betekent dit dat de provincie zich vooral afwachtend opstelt en afhankelijk van de innovaties die voorhanden zijn? Als innovaties (nog) niet implementeerbaar zijn, moeten we dan niet kijken naar andere manieren om te verduurzamen? Manieren die stimuleren tot het verlagen van energiegebruik in de industrie? Wat voor soort maatregelen overweegt de provincie? Graag een reactie.

Kadernota

“De begroting heeft geen vrije structurele middelen voor infrastructuur en/of OV om op nieuwe grote woningbouwlocaties in te spelen.” Allereerst, wat betekent het onderscheid tussen infrastructuur en OV? OV is toch infrastructuur? Daarnaast: regeren is vooruitzien. Het gebrek aan structurele middelen betekent dat dit gaat knellen bij woningbouw. Hoe denkt de gedeputeerde over dit probleem? Hoe gaan we dit voorkomen?

Over de Rijnlandroute: “Momenteel wordt rekening gehouden met een indicatief indexeringstekort van € 86 mln investeringsmiddelen voor de periode 2020 t/m 2025, dat is € 41,5 mln voor de RijnlandRoute” en “Daarnaast is gebleken dat de beheerlasten van de RijnlandRoute in de toekomst hoger (exploitatie) uitvallen dan eerder geraamd (circa € 2,8 mln per jaar).” Voorzitter, wij maken ons zorgen. Er gaan op deze manieren miljoenen euro’s meer uit. In hoeverre vindt de gedeputeerde dat acceptabel? De kosten voor de Rijnlandroute zullen wellicht nog verder de pan uitreizen. Kan de gedeputeerde deze zorg wegnemen?

2.2: “Er is geen structurele dekking voor de prijsontwikkeling (indexatie) voor beheer en onderhoud van infrastructuur (circa € 10 mln per jaar). Daarnaast is er een structureel tekort voor beheer en onderhoud als gevolg van een toename van areaal (reeds uitgevoerde projecten) en extra eisen aan infrastructuur als gevolg van genomen besluiten vanuit de ambities voor circulariteit, CO2reductie etc. (circa € 6 mln per jaar).”

Voor beheer en onderhoud geldt dat de provincie een wettelijke taak heeft, ook voor bermbeheer. Daarbij denkt de Partij voor de Dieren aan het aanpakken van het vele zwerfvuil langs provinciale wegen. Is de gedeputeerde het niet met ons eens dat zwerfvuil niet positief afstraalt op ons als provincie en bovendien niet past bij de nette provincie die we willen zijn? Het aangezicht is niet fraai. Daarnaast is het gevaarlijk voor dieren en voor de landbouw. Als blikjes vermalen worden bij het maaien van bermen kunnen delen ervan ook op aangrenzende landbouwpercelen terecht komen, waardoor bijvoorbeeld koeien en schapen zich verwonden. In de natuur hebben vogels en andere dieren last van het afval; ze kunnen plastic voor voedsel aanzien en door teveel plastic in hun maag zelfs sterven.

Als provincie hebben we niet alleen een wettelijke taak, we hebben ook het morele principe dat we geen troep langs onze wegen willen. Zoals je je eigen tuin schoon houdt, zo houdt de provincie haar wegen schoon. De provincie laat gelukkig al zien zwerfvuil aan te willen pakken, bijv. door een intentieverklaring te tekenen aangaande de Bubble Barrier bij Katwijk, wat plastic uit de Rijn moet halen.

Is de gedeputeerde bereid om geld vrij te maken voor het zwerfvuilvrij maken van de bermen langs provinciale wegen? Graag een reactie.

Willem Vermaat
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer