Bijdrage KNM commissie Kadernota 2022 en Voor­jaarsnota 2021


30 juni 2021

We vinden het erg goed van het college dat er nu een lange termijn doorkijk wordt gegeven van het benodigde provinciale structurele budget. Hieruit blijkt dat er structurele tekorten zijn op de langere termijn voor diverse provinciale kerntaken. Fijn dat dit inzicht wordt gegeven, want in het verleden werd niet veel langer dan 4 jaar vooruit gekeken. We hebben vooral zorgen over het structurele natuurbudget.

Klimaatverandering

Het zesde IPPC rapport, ‘recovery may be impossible’, dat is uitgelekt geeft een zeer zorgwekkend beeld. Het IPCC zegt nu dat een opwarming 1,5 graad "onomkeerbare" gevolgen zal hebben. En sterker nog, dat het leven op aarde zoals wij dat kennen tegen 2050 onontkoombaar is veranderd door klimaatverstoring: grote tekorten aan veilig drinkwater, ondervoeding, versneld uitsterven van soorten en enorme groepen klimaatvluchtelingen. Ons lot in de richting van een betere toekomst kunnen we alleen sturen door vandaag krachtige maatregelen te nemen om de op hol geslagen economische groei van de tweede helft van de eeuw een halt toe te roepen. Er is een radicale transformatie nodig van processen en gedragingen op alle niveaus: individuen, gemeenschappen, bedrijven, instellingen en regeringen", aldus het rapport. Graag horen we een reactie van het college hierop, want we maken ons grote zorgen!

Natuur

Er is geen financiële ruimte meer voor voortzetten structureel natuurbeleid van biodiversiteit, en soortenbescherming. Dit moet de hoogste prioriteit hebben vindt de PvdD, want de biodiversiteitscrisis zal een effect hebben die zijn weerga niet kent als we niet ingrijpen en is een bedreiging voor ons voortbestaan! Zelfs met de huidige maatregelen gaan we het niet redden, laat staan als er nog minder op wordt ingezet!

Na 2023 nog 60.000 euro per jaar beschikbaar voor verduurzaming van de landbouw. Ook geen vetpot.

Je kunt het niet blijven opvangen met incidentele middelen. We vragen het college om er bij het Rijk op aan te dringen meer geld voor natuur beschikbaar te stellen en ook via Europese gelden meer beschikbaar te krijgen. En welke andere mogelijkheden ziet het college voor het verhogen van het structurele natuur budget? Graag een reactie van de gedeputeerde.

De inzet op bos- en bomenbeleid vindt de PvdD natuurlijk prima. De provincie wil werken aan uitbreiding van bos en bomen en wil investeren in vitaliteit en behoud van bestaande bossen. In het groeimodel is afgesproken om uitbreiding van bos en bomen te koppelen aan provinciale opgaven en als ambitie mee te nemen bij lopende gebiedsprocessen en programma’s en er is een werkplan voor opgesteld. De PvdD vindt dat er dan ook geen ontheffing meer mag worden afgegeven voor de herplantplicht. Dat artikel zou wat ons betreft uit de Omgevingsverordening gehaald moeten worden.

Bij aanpak van de bodemdaling vinden we dat er niet ingezet moet worden op onderwaterdrainage. Dat is erg duur en enkel symptoombestrijding. Juist de oorzaak aanpakken en het waterpeil verhogen!

Door een samenloop van omstandigheden is er een achterstand ontstaan in de maaiwerkzaamheden door de aannemer in de regio Zuid, die in deze regio onder andere het groenonderhoud voor de provincie verzorgt. We zijn bezorgd omdat de gemelde inhaalslag niet mag leiden tot maaien in de broedperiode en leidt tot verontrusting van broedende dieren of dieren met jongen.

Voorjaarsnota

Natuurontwikkeling Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard: wederom vertraagd! Waarom steeds die vertraging?

Ecologische verbindingszones vertraagd door capaciteitstekort en herijking van de planning…. Hoe kan dit? Bizar dit! Nooit eerder gehoord. Hoe kan dit?

Mooi dat er 0,3 mln wordt vrijgemaakt voor bos- en bomenbeleid, evenals 0,2 mln voor monitoring natuur. Maar hoe gaat de monitoring verder ontwikkeld worden? Graag een reactie en toelichting van de gedeputeerde.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland