Bijdrage BE commissie Windpark Spui en Beter Bereikbaar Gouwe


25 november 2020

Windpark Spui

Wethouden Van Leenen van de gemeente Hoeksche Waard schrijft: “De statusduiding van de Raadsbrief die ik ontving wijkt wezenlijk af van de informatie die van de provincie en de ondernemer is ontvangen.”

Uit de informatie van de provincie kunnen we opmaken dat er gewerkt wordt aan oplossingen om overlast tegen te gaan. Meer dan op basis van de vergunning nodig is. Tegelijkertijd ervaren bewoners nog steeds overlast. We doen een moreel beroep op de gedeputeerde om zijn uiterste best te doen de overlast verder te beperken.

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in het idee om onvrede door mogelijke overlast van windparken tegen te gaan door te kiezen voor een beleidsstrategie die bestaat uit een bottom-up proces, participatie, lokaal eigenschap. Met participatie bedoelen we participatie aan de voorkant. Zelfs het vaststellen van informatie kun je samen doen.

Er is wel noodzaak om volop op duurzame energie in te zetten. Het gaat erom bij de plaatsing van windmolens rekening te houden met mensen, dieren, natuur en milieu. Plaatsing van windmolens doen we bij voorkeur op bedrijventerreinen en in lijnopstelling langs open water of snelwegen. Soms is geringe overlast niet te voorkomen. We moeten die overlast zou klein mogelijk maken: voor mensen, dieren, natuur en milieu. Inzet op windparken is nodig, want als we niet inzetten op duurzame energie, dan blijven we grotere problemen groter maken: klimaatverandering en de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Dan is er meer dan overlast, dan is het crisis.

Tot slot, we hebben het in deze kwestie over geluidshinder. Als we als commissie dát probleem unaniem erkennen, dan zie ik dezelfde zorgen hierover ook graag terug als we het hebben over andere bronnen van geluidsoverlast. Niet in het minst als we het hebben over vliegverkeer. Tenslotte gaat het hier over 5 windturbines en een lokale gemeenschap, terwijl er minstens tienduizenden mensen last hebben van ernstige hinder door vliegverkeer.

Beter Bereikbaar Gouwe

De Partij voor de Dieren is tegen het korte termijn denken en het asfalt-automatisme van de gevestigde politiek. Wat ons betreft ontmoedigen we autogebruik, zeker in de spits en investeren we niet alleen in HOV en snelfietsroutes, maar stimuleren we het gebruik van fiets en OV ook. Ook andere maatregelen zullen de druk op autowegen verlagen, zoals de komst van het rekeningrijden. In veel verkiezingsprogramma’s van landelijke fracties komt het rekeningrijden terug en ook in het Klimaatakkoord is deze maatregel opgenomen. Opties voor Beter Bereikbaar Gouwe mogen dus rekening houden met de komst van deze maatregel. Daarnaast is het stimuleren van thuiswerken een belangrijke maatregel die een betere bereikbaarheid ten goede komt. Waarom komt deze maatregel niet terug in het beleid van de provincie en de voorgeschotelde optie voor Beter Bereikbaar Gouwe? De coronacrisis laat zien dat meer thuiswerken mogelijk is met als voordeel dat grote investeringen in infrastructurele projecten achterwege kunnen blijven.

Concreet zijn zelfs vanuit het asfalt-automatisme gedacht de voorgestelde opties niet zonder problemen, bijvoorbeeld omdat aanrijroutes naar nieuwe wegen niet ideaal zijn en omdat er weerstand is van aanwonenden. Zojuist bespraken we Windpark Spui – in die casus gaat het om overlast van aanwonenden. In deze casus gaat het om aanwonenden die toekomstige overlast willen voorkomen. Laten we de zorgen van deze mensen serieus nemen. Het is vreemd om onder het mom van bereikbaarheid wegen aan te leggen, als de mensen die aan deze wegen wonen, die wegen niet willen.

De wegen in de voorgestelde opties gaan ten koste van natuur en stiltegebied. De opties 2, 3, en 4 lijken daarbij extra nadelig vanwege nieuwe doorsnijdingen. Dat mag wat de Partij voor de Dieren betreft geen optie zijn. Optie 3 al helemaal niet, omdat de voorgestelde weg door een Natuur Netwerk Nederland gebied gaat. Dat gaat tegen het Natuur Netwerk beleid in. Zoals zo vaak zal met nieuwe wegen de natuur, maar ook de openheid van het bestaande gebied, de cultuurhistorische waarde en recreatie het onderspit delven. Wat betreft de Partij voor de Dieren beginnen we er daarom niet aan. Het is niet nodig. Met de genoemde andere maatregelen kunnen we de druk op wegen verlagen. En een doorkruising van Natuur Netwerk gebieden, moeten we als provincie die zichzelf profileert als beschermer van kwetsbare natuur al helemaal niet willen. Wij horen graag van de gedeputeerde of hij het ermee eens is dat ten minste doorkruising van Natuur Netwerk gebied geen optie mag zijn.

Willem Vermaat
Fractievolger
Partij voor de Dieren