Bijdrage KNM commissie bos- en bomen­beleid


2 december 2020

Allereerst veel dank voor de goede beantwoording van onze technische vragen. Daar zijn we blij mee.

Aanleiding voor het bossenbeleid is de taakstelling vanuit het Klimaatakkoord voor CO2 reductie. Het is 25 jaar geleden dat voor het laatst een landelijke bosnota is vastgesteld, dus de hoogste tijd voor een nieuwe bossenstrategie!

Slechts drie procent van Zuid-Holland is bos en slechts zes procent natuur. In de landelijke bossenstrategie is de belangrijkste doelstelling de realisatie van 37.000 ha extra bos in Nederland (dat is 10 % extra ten opzichte van het huidige bosareaal) en een forse kwaliteitsverbetering in bestaande bossen. En dat is hard nodig! Het College van Rijkadviseurs Landschap adviseert om daarbij zeker ook te investeren in bos en bomen in de westelijke Randstad, omdat hier veel mensen van kunnen profiteren en daar relatief weinig bos is. Daar zijn we het van harte mee eens, zeker gezien de toenemende verstedelijking.

Uitvoeringsstrategie bos- en bomenbeleid

Er wordt naast het bos- en bomenbeleid niet gesproken over een uitvoeringsstrategie. Wanneer kunnen PS deze tegemoet zien? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Bossenstrategie

De landelijke bossenstrategie van Rijk en provincies geeft aan dat bos voor toekomstige generaties relevanter zal zijn dan ooit. Daarom vinden we het belangrijk dat specifiek ook jongeren worden betrokken bij de plannen.

Rijk en provincies verbinden zich aan realisatie van 18.000 hectare van de totaaldoelstelling van 37.000 hectare bosuitbreiding in 2030. Voor de resterende 19.000 hectare willen Rijk en provincies met andere partijen ‘onderzoeken of en hoe’ de ambitie waargemaakt kan worden. Dit betekent dus dat meer dan de helft van de geformuleerde ambitie niet is geconcretiseerd, laat staan financieel is gedekt. Er zijn ambitieuze doelen opgesteld! Des te meer verwachten we dan ook dat Rijk en provincies geld beschikbaar stellen om die doelen te kunnen realiseren. Niets is echter minder waar. Het Rijk stelt slechts zeer beperkt geld ter beschikking en ook de provincie laat het financieel afweten. Nu zal de gedeputeerde aangeven hoe geweldig er zal worden samengewerkt met anderen die wel geld beschikbaar stellen, maar dat vinden we onvoldoende. Als het college dit plan echt serieus neemt, moet zij ook het benodigde geld hiervoor beschikbaar stellen en DAT is een politieke keuze! Er zijn grote belangen voor de toekomst mee gemoeid en we maken ons grote zorgen over de haalbaarheid van de Bossenstrategie.

Tiny forests

Vooral in de directe omgeving van woonwijken kunnen tiny forests een belangrijke bijdrage leveren aan de leef-kwaliteit mens en dier. Kinderen in versteende woonwijken moeten kunnen opgroeien in een groene omgeving. Tiny forests kunnen daaraan bijdragen.

Groeimodel Bos- en bomenbeleid

De Rjjksadviseurs hebben een aantal gebieden aangegeven, die geschikt zijn voor bosuitbreiding, zoals De Duin- en Bollenstreek Strategisch Groenproject Zoetermeer-Zuidplas (SGR2). Rotterdam en omgeving, Het Staelduinse Bos, Brielse Meer, Staelduinsebos, Rottemeren, Abtswoudse Bos, Albrandwaardsebos, Hitland, Bentwoud.

De PvdD wil GS meegeven dat we daarnaast ook kansen zien voor bosaanplant in Ruyven-Noord, de Balij en vooral de Groenzoom. Is de gedeputeerde bereid om deze plekken te onderzoeken? En er zullen er vast nog meer zijn.

Ook vindt de PvdD het een goed plan om een groene bossenschil om de Natura-2000 gebieden aan te leggen. Zoals bij de Nieuwkoopse Plassen, waar het ook helpt om bodemdaling tegen te gaan. Bomen leveren namelijk een belangrijke bijdrage om bodemdaling tegen te gaan! Mijn vraag aan het college is: waar ziet u mogelijkheden hiertoe in de kwetsbare veenweidegebieden?

Agroforestry

Hoe schat de gedeputeerde de kansen voor agroforestry in en hoe wil hij dit gaan aanpakken?

Positieve invloed van bossen en bomen

De passage uit de nota dat er veel onderzoeken zijn gedaan waaruit blijkt dat bomen en bos een positieve invloed hebben op ons welzijn en gezondheid kunnen we van harte ondersteunen.

Als er zoveel voordelen zijn voor het welzijn van onze inwoners, dan vragen we ons toch echt af waarom er dan niet meer financieel in geïnvesteerd wordt. Door dit college wordt de politieke keuze gemaakt om meer te investeren in economie en wegen dan in welzijn van mens en dier. We vinden het van groot belang dit te heroverwegen.

Bosbeheer door SBB en houtproductie voor een circulaire economie

Global forest watch geeft aan dat er in Zuid-Holland sinds 2000 325 ha bos is verdwenen. Vooral in 2019 is er veel gekapt! De top 3 is Rotterdam, Vlaardingen en Bergschenhoek. Juist in een zeer verstedelijkt deel van Zuid-Holland.

Zorgwekkend vinden we de toenemende ontbossing en massale bomenkap, die gaande is en de maatschappelijke onrust hierover. De PvdD wil dat er strenger toezicht wordt gehouden en gehandhaafd op het kappen van bomen!

Het verdienmodel voor houtkap is zeer aantrekkelijk en onze bossen en bomen moeten daartegen worden beschermd. De PvdD is een fel tegenstander van houtproductie voor biomassa- en bijstook van kolencentrales. Dit betreft een perverse impuls van bos als verdienmodel en dat moet je echt niet willen. We vragen het college hiervan af te zien!

We maken ons ook grote zorgen over het bosbeheer door SBB. Er wordt veel te veel gekapt, mede in het belang van allerlei BV’s als Energiehout BV van SBB (ze hebben 100% belang in deze BV) waar vele miljoenen euro’s mee worden verdiend! En daarmee gelijk jaarlijks 400 mln ton stikstofoxyde uitstoot voor de verbranding van biomassa. SBB heeft een dubbele pet op: zowel een adviserende als een uitvoerende rol, waarbij de verschuiving in prioriteit van natuurbeheer naar verdienmodel de balans tussen deze beide heeft tenietgedaan.

De houtoogst mag vanuit de landelijke bossenstrategie zelfs toenemen. Met de huidige intensieve houtkap realiseren we de doelen van CO2 opslag en biodiversiteit met een beetje geluk pas over 40 à 50 jaar. En dat is niet acceptabel.

Nu is landelijk 60 procent productiebos en 40 procent natuurbos. Het is belangrijk om na te gaan hoe het zover heeft kunnen komen dat de productie van (brand)hout voorrang kan krijgen op de richtlijnen voor natuur en bestaand bos (in het Klimaatakkoord worden bossen NIET als Natuur gezien!) en haar behoud en de regels die het klimaatakkoord ondersteunen!

Juist natuurbos, waarbij bomenkap wordt beperkt tot hoogstnoodzakelijk, zal uitgebreid moeten worden. Duurzaam natuur- en bosbeheer én klimaatbeheersing moeten op één lijn komen te liggen en niet met elkaar in tegenspraak zijn.

Woningbouw koppelen aan bosuitbreiding

In de landelijke bossenstrategie wordt aangegeven dat in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies woningbouw gekoppeld moet gaan worden aan bosuitbreiding. Een goede zaak!

Groen erfgoed

Graag zien we dat groen erfgoed wordt toegevoegd aan het provinciaal erfgoed en huidige bossen vol biodiversiteit die op weg zijn om rijke, oude bosecosystemen te vormen beter te beschermen en niet te kappen.

Samengevat vinden we zowel de strategie als de financiële dekken onvoldoende om toekomstige generaties zeker te stellen van een groene, gezonde en veilige leefomgeving.