Bijdrage bespreking Jaar­re­kening 2015


2 juni 2016

De provincie houdt geld over en niet zo weinig ook. 38 miljoen euro, waarvan 20 miljoen vrij uitgeefbaar. Hoe kan het gebeuren dat bij de Najaarsnota nog een neutraal resultaat werd verwacht en er nu een positief resultaat is gerealiseerd van 38 miljoen euro? Zijn al die vertragingen dan plotseling in de laatste maanden ontstaan?

Onze fractie vindt het geen goede zaak dat geld dat gereserveerd is voor het halen van gestelde provinciale doelen op de plank blijft liggen en niet is besteed waarvoor het is bedoeld.

We zullen dan ook bij de bespreking van de Kadernota met een aantal voorstellen komen om het vrij besteedbare budget goed te besteden en ten goede te laten komen van de leefbaarheid van mens en dier in onze provincie.

Zoals extra budget om de Duivenvoordecorridor breed genoeg te houden, omdat de bebouwing niet in het midden van de corridor, maar grenzend aan bestaande bebouwing plaatsvindt.

Ook zal onze fractie een motie indienen om het aantal groene handhavers in onze provincie uit te breiden, omdat in de afgelopen tijd is gebleken dat de capaciteit voor controles op de handhaving van de provinciale ontheffingen van de Natuurwetgeving zwaar onvoldoende is.

Verkeer en mobiliteit

Mooi dat de doestelling fietsgebruik voor woon-werkverkeer is gehaald en dat er meer reizigersvervoer met de bus plaatsvindt en meer reizigersvervoer over spoor MerwedeLingelijn Onze fractie vindt het ook positief dat er meer toegankelijkheid voor mindervaliden. Zorgelijk vinden we de stijging van het aantal uitgevallen busritten.

De ambitie voor minder geluidsoverlast bij provinciale wegen is erg laag: 2 procent verbetering. Bij de vliegvelden is het al helemaal laag: 0%. Wat ons betreft mag het ambitieniveau omhoog.

Het aantal passagiers vervoer over water gedaald. Het voorstel met de proef voor de avondboot door de PvdA zullen we dan ook van harte ondersteunen.

Voor het zoveelste jaar is er meer asfalt aangelegd dan dat de doelstelling voor dat jaar was. Al jaren worden de doelstellingen voor asfalt meer dan gehaald in tegenstelling tot de natuurdoelen. In elk geval een compliment waard voor gedeputeerde Vermeulen, die zijn zaakjes goed op orde heeft wat betreft realisatie van doelen binnen deze portefeuille.

Natuurdoelen

Dat is echter niet het geval voor de natuurdoelen. Voor het zesde jaar op rij worden de natuur- en recreatiedoelen niet gehaald en elk jaar wordt weer gezegd dat het jaar erop de achterstanden worden ingehaald. Niets is echter minder waar…

De ontwikkeling EHS is al zes jaar slecht, evenals het versterken van de recreatieve functie en groenstructuur.

Het afgelopen jaar is slechts 10 procent van de doelstelling nieuw verworven natuurgebied gerealiseerd: slechts 20 in plaats van 200 ha;

nul procent nieuw ingericht natuurgebied, en dat terwijl de provincie juist de focus wilde leggen op de inrichting van natuurgebieden;

ecologische verbindingen: slechts 1,4 km in plaats van de geplande 12 kilometer;

wat betreft particulier natuurbeheer is slechts 18 procent in plaats van 55 procent gerealiseerd.

En waarom zijn de ontwikkelingen Kruininger Gors, Molenvate en Wellness green deal door de initiatiefnemers afgebroken? Graag een reactie.

Al met al vindt onze fractie het een bedroevend resultaat. Extra inzet is nodig om de achterstanden in te halen en de doelen te kunnen behalen. Iedere keer wordt hetzelfde argument aangevoerd dat het allemaal erg moeilijk en complex is. Dat komt er ook van als natuur door de provincie uit handen wordt gegeven en in de uitverkoop wordt gedaan. Natuur is van ons allemaal en dient een belangrijk algemeen maatschappelijk belang. Door natuurgebieden te verkopen geeft je de regie uit handen en worden doelen nog moeilijker gehaald. Natuur moet je niet vermarkten, maar ook het eigendom en beheer moet in overheidshanden blijven, vanwege het grote publieke belang!

Mijn vraag aan de gedeputeerde is welke extra inzet hij gaat plegen om de achterstanden in te halen en de gestelde doelen alsnog volgend jaar te halen. We ondersteunen daarom de motie van de SGP/CU voor meer duidelijkheid over de (financiële) uitwerking en actuele stand van zaken.

Waterdoelen

Waterdoelen bij lange na niet gerealiseerd: drie in plaats van tien waterlichamen….\er wordt geen voortgang geboekt bij de realisatie van de doelen van de aderrichtlijn Water.

Agrarisch natuurbeheer

Het gaat nog steeds zeer slecht met de weidevogels in het agrarisch gebied. Extra inspanningen zijn nodig. Bij de kadernota zullen we een motie voorbereiden voor een extra impuls voor meer bloem- en kruidenrijk grasland, dat vele doelen dient: meer insecten, meer weidevogels, verbetering van de biodiversiteit, verbetering van de waterkwaliteit en verbetering van de gezondheid van weidedieren.

Het aantal agrarische bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water en (cultuur) landschap per 31 december is nul in plaats van 1300. Wat gaat de gedeputeerde doen o de gestelde doelen alsnog te behalen?

Duurzame energie

Slechts 3 procent, in plaats van de geplande 6% duurzame energie is gerealiseerd. Op welke manier wordt de achterstand ingehaald?

Verbetering luchtkwaliteit

Slechts één van de acht maatregelen in eigen beheer om luchtkwaliteit te verbeteren zijn uitgevoerd. En slechts de helft van het aantal maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dat terwijl de luchtkwaliteit in de Randstad, vergeleken met andere stedelijke regio’s veel slechter is. Hoe komt het dat de doelen bij lange na niet zijn gehaald?

Aanpak Leegstand bedrijventerreinen en kantoren

Het leegstandspercentage van kantoren is gegroeid van 13,6 naar 18,2 % in plaats van de geplande 15,8% Men wilde lager uitkomen dan het landelijk gemiddelde. Dat is niet het geval. Er is zoveel meer leegstand dat het college er nu voor kiest om de doelstelling naar beneden bij te stellen. Dit vinden we een slechte zaak. Hoe komt het dat de doelstelling niet wordt gehaald? Graag een reactie.

Ik wil dan toch eindigen met een positief punt: Er is een mooi resultaat geboekt van 270 ha geherstructureerd bedrijventerrein (270 ha in plaats van 150 ha).

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer